Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика по второму 3.1курс.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
455.17 Кб
Скачать
  1. Загальна характеристика підприємства

Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот" розташоване за адресою: Україна Київська область, Подiльський р-н 04071 м. Київ вул. Нижнiй Вал, 51.

Основні види діяльності, якими займається підприємство:

61.20.2 Дiяльнiсть вантажного рiчкового транспорту

61.20.1 Дiяльнiсть рейсового пасажирського рiчкового транспорту

35.11.0 Добування пiску та гравiю

Основа морського транспорту – Чорноморське, Азовське та Українсько-Дунайське пароплавство.

Галузь володіє транспортним флотом суммарною вантажність 5,2 млн. тонн і пасажирським

флотом на 9,9 тис. місць. Валютні надходження від цієї галузі – 800-900 млн. дол. Через економіч-

ну вигідність водний транспорт охоплює 50-60% всього товарообороту. Частка сектору транспорту

у ВВП України складає 11,3 %.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вантажнi перевезення грузовим флотом

послуги

204600.00

58.91

Послуги

246208.00

56.49

2

ремонти

послуги

9480.00

5.00

Послуги

13663.00

5.00

АСК "Укррiчфлот" створена наказом Фонду державного майна України вiд 10.11.1992 р. № 477. Протягом 1993-1996 рокiв ФДМУ реалiзував акцiї АСК "Укррiчфлот" фiзичним та юридичним особам України в процесi приватизацiї. Рiшенням зборiв вiд 20 квiтня 2011 року змiнено повне найменування Компанiї на Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот".

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли АСК "Укррiчфлот" станом на 31.12.2011 року наступні: - Дочiрнє пiдприємство "Запорiзький рiчковий порт" Акцiонерної судноплавної компанiї "Укррiчфлот", м. Запорiжжя - в процесi припинення; - Дочiрнє пiдприємство "Херсонський рiчковий порт" Акцiонерної судноплавної компанiї "Укррiчфлот" м. Херсон - в процесi припинення; - Дочiрнє пiдприємство "Миколаївський рiчковий порт" Акцiонерної судноплавної компанiї "Укррiчфлот", м. Миколаїв - в процесi припинення; - Дочiрнє пiдприємство "Днiпропетровський рiчковий порт" Акцiонерної судноплавної компанiї "Укррiчфлот".

Облiкова політика підприємства наступна: метод нарахування амортизацiї: нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням наступних методiв: для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у розмiрi 100 % їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв; для основних засобiв, якi не вiдносяться до вищенаведених необоротних активiв - прямолiнiйний метод; для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. метод оцiнки вартостi запасiв: застосовується наступний метод оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу чи iншому вибуттi - собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: облiк проводився згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000р. №91. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi визначається виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. Розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.

Основними видами дiяльностi АСК "Укррiчфлот" є: - перевезення вантажiв; - перевезення пасажирiв; - туристичнi та iншi послуги; - агентування флоту. У складi флоту АСК "Укррiчфлот" знаходиться близько 200 самохiдних та несамохiдних суховантажних суден. Вказанi судна перевозять вантажi мiж морським та рiчковим портами 40 країн свiту. Основу вантажопотокiв на експорт з України склали: брухт чорних металiв, метали, мiнеральнi добрива, зерновi вантажi. З iмпорту перевозились боксити та генеральнi вантажi. Перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступнi роки: реновацiя суден АСК "Укррiчфлот", органiзацiя та розвиток контейнерних перевезень та обробка контейнерних вантажiв в портах АСК "Укррiчфлот". Перевезення вантажiв здiйснюється на таких основних ринках: - Чорноморсько-Середземноморський регiон; - регiон Балтiйського та Пiвнiчного морiв; - р.Дунай; - р.Днiпро. Головними напрямками перевезень є лiнiї з рiчкових та морських портiв України на порти Туреччини, Грецiї, Iталiї, Iзраїля, Францiї, Iспанiї, Болгарiї, Румунiї, Сербiї, Угорщини, а також мiж iноземними портами Середземноморського, Балтiйського та Пiвнiчного басейну та Атлантичного узбережжя Європи. Основною сировиною є паливо, що отримувалось вiд рiзних контрагентiв. 

Подальшi плани АСК передбачають розвиток контейнерних перевезень, а також видобування, транспортування та реалiзацiю мiнерально-будiвельних матерiалiв. Компанiя має намiр забезпечити прибутковiсть своєї дiяльностi за рахунок оптимiзацiї витрат, введення системи контролю видаткiв та сучасних систем управлiння бiзнесом. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому: - змiна полiтичних та економiчних факторiв в країнi, країнах Європи та країнах СНД; -спричинення екологiчних ситуацiй, що можуть iстотно вплинути на дiяльнiсть Компанiї.