Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
адмін процес РКР.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
59.34 Кб
Скачать

Перелік питань до рубіжної контрольної роботи з предмету «Адміністративний процес»

 1. Поняття, зміст та загальні риси адміністративного процесу.

 2. Поняття, стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика.

 3. Назвіть обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність.

 4. Поняття, види та класифікація суб'єктів адміністративного процесу.

 5. Принципи адміністративних процедур.

 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 7. Поняття та елементи адміністративно-процесуального статусу громадянина як суб'єкта адміністративного провадження.

 8. Призначення та види реєстраційних процедур.

 9. Поняття та загальна характеристика адміністративної юрисдикції.

 10. Система та структура адміністративного процесу.

 11. Відповідальність за порушення порядку розгляду звернень громадян.

 12. Порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та використання предметів, засобів, що підлягають під дозвільну систему.,

 13. Види адміністративних процедур.

 14. Система та структура адміністративного процесу, його стадії.

 15. Назвіть обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 16. Розкрити зміст категорій «суб'єкт адміністративного провадженням та «учасник адміністративного провадження».

Суб'єктами адміністративного процесу виступають державні органи (посадові особи), органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, адміністрація державних підприємців, установ і організацій, об'єднання громадян, їх органи й посадові особи, власники, їх представники та уповноважені, громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства. Особливе місце серед суб'єктів адміністративного процесу посідають суди (судді) таоргани  прокуратури. Поняття «суб'єкт процесу» ширше відносно поняття «учасник процесу». Учасники процесу — це громадяни, інші особи, колективи громадян і організацій у особі їх представників, які наділено правами й несуть певні обов'язки, що дозволяють їм брати участь у розгляді адміністративної справі з метою захисту своїх прав і законних інтересів або прав і законних інтересів осіб, яких вони представляють, а також сприяти здійсненню адміністративного процесу.

Поняття суб'єктів процесу включає до себе учасників про­цесу, а також осіб та органи, які діють з метою ведення проце­су й здатні на державно-владних засадах приймати рішення у справі останніх.

 1. Види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. У пропозиції має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть пропозиції.

Пропозиція може бути усною (викладеною громадянином і записаною посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовою, надісланою поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Пропозиція може бути подано як окремою особою (індивідуальна), так і групою осіб (колективна). Пропозиція повинна бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Пропозиція , оформлена без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Заява — документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів. Офіційне повідомлення в усній формі, в якому викладається певне прохання, теж називається заявою. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті.

Заяви бувають:

 • зовнішні:

  • особисті, у яких обов'язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

  • службові, у яких подається повна поштова та юридична адреса установи, підприємства з усіма належними реквізитами.

 • внутрішні, де не є обов'язковими викладені вище вимоги.

Реквізити: У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

 • адресат(назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява);

Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява).

 • адресант(назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);

Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву. Якщо заява адресується до тієї організації, де працює адресант, домашню адресу не зазначається. (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);

 • назва виду документа;

Нижче реквізиту адресат посередині рядка слово "Заява" пишеться з великої літери й крапка не ставиться.

 • текст; З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

 • підстава (додаток): перелік документів доданих до заяви на підтвердження її правомірності. Цей реквізит застосовується у написанні складної заяви.

Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч - підпис особи, яка писала заяву.

 • дата;

 • підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнення до відповідальності тощ

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Звернення адресуються тим органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги,прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім певних випадків, передбачених Законом України від 2 жовтня 1996 р. “Про звернення громадян”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.