Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Авер_'янов В. Б. Державне управління в Україні.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
1.41 Mб
Скачать

Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора в.Б. Авер'янова.

Ця книга є першим в Україні навчальним посібником за тематикою державного управління. В її основу покладено матеріали наукового видання «Державне управління: теорія і практика» (К„ 1998. - 432 с.), яке рекомендоване до друку Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У навчальному посібнику розглядаються організаційно-правові засади державного управління, які тематично спрямовані на висвітлення усіх основних напрямків його аналізу як предмету наукової і навчальної дисципліни. Особлива увага приділена конституційним і адміністративно-правовим аспектам організації виконавчої влади, обгрунтуванню шляхів здійснення в Україні адміністративної реформи.

У посібнику подасться текст Концепції адміністративної реформи в Україні.

Для студентів і слухачів, які навчаються за спеціальностями правознавства і державного управління, працівників державного апарату, науковців, викладачів і аспірантів.

Редактор: М.С. Лопата

I8ВN 966-02-1297-6

© Автори, 1999.

OCR by zavalny@mail.ru // www.refua.narod.ru

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ

§ 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.

§ 2. Сутність державного управління.

§ 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.

§ 4. Формування сучасної організаційної науки.

Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

§ 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.

§ 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.

§ 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.

Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.

§ 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.

§ 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.

Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.

§ 2. Організація апарату державного управління.

§ 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.

§ 4.Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.

Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

§ 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.

§ 2. Центральні органи виконавчої влади.

§ 3. Місцеві державні адміністрації.

Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.

§ 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.

Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

§ 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.

§ 2. Соціальний характер державної служби.

§ 3. Законодавче регулювання державної служби.

§ 4. Система професійного навчання державних службовців.

Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.

§ 2. Види державного контролю.

§ 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.

§ 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.

Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.

§ 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).

§ 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.

Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.

§ 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.

§ 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

§ 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.

Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

§ 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.

§ 2. Правове регулювання митної справи.

§ 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.

§ 4. Державне управління у сфері національної безпеки.

Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

§ 1. Процедури формування та визначення складу урядів.

§ 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади.

Додатки.

Додаток 1. Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"

Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)

Додаток З. Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”

ПЕРЕДМОВА

Державне управління — надзвичайно важлива сфера реалізації державної влади. За своїм змістом воно органічно поєднано з виконавчої гілкою державної влади.

Останнім часом рівень організуючого впливу виконавчої влади на суспільні процеси не задовольняв потреби динамічного розвитку громадянського суспільства, енергійного формування цивілізованого соціально-економічного укладу та демократичної, соціальної, правової держави. За останні роки не вдалося досягти такого рівня організації виконавчої влади, який властивий функціонально ефективній і структурно злагодженій системі.

Сьогодні вихід нашого суспільства із системної кризи потребує такої організації виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного управління. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної адміністративної реформи.

Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень управлінської проблематики, а в межах юридичних наук — особливо її організаційно-правових аспектів. Зокрема, більшої теоретичної уваги потребує аналіз суспільної сутності державного управління і управлінського змісту виконавчої влади, характеру співвідношення і взаємодії виконавчої влади з іншими гілками державної влади, розмежування державного управління і місцевого самоврядування, забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності апарату державного управління.

Великого прикладного значення набуває проблематика, пов'язана з якісним покращенням організації та діяльності системи органів виконавчої влади, визначенням структурно-функціональних засад побудови цієї системи, шляхів оптимізації розмежування компетенції та відповідальності органів виконавчої влади як по «вертикалі», так і по «горизонталі», тенденцій трансформації змісту, функціонування та форм правового регулювання державної служби, а також системи контролю у сфері державного управління.

Необхідною умовою ефективного вирішення проблем державного управління є обгрунтування напрямків реформування адміністративного законодавства, що передбачає запровадження: пріоритетності законодавчої регламентації прав, обов'язків та порядку діяльності органів виконавчої влади; відповідальності органів виконавчої влади, їх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких було порушено, та обов'язкового відшкодування заподіяних цим громадянам збитків; можливості оскарження громадянами зазначених порушень як в межах системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом, використовуючи механізми так званої адміністративної юстиції.

Значної уваги заслуговує проблематика, пов'язана з виявленням особливостей державного управління в окремих сферах суспільного розвитку. Зокрема, в сучасних умовах надзвичайно актуальне значення має розкриття місця і ролі державного управління у вирішенні завдань економічного зростання, у сферах соціально-культурного будівництва, з питань національної безпеки країни та ін.

Зважаючи на важливість зазначених проблем, усі вони тією чи іншою мірою висвітлюються в цьому навчальному посібнику. Він є першим в українській науково-пізнавальній літературі виданням, в якому систематично викладені основні аспекти державного управління як окремої навчальної дисципліни.

Оскільки провідне місце у дослідженнях державного управління належить галузям юридичної науки, насамперед науці адміністративного права, яка тісно взаємодіє в цьому напрямку з теорією державного управління, у навчальному посібнику переважний акцент зроблено на організаційно-правових особливостях розглядуваної проблематики. При цьому характерною рисою видання є те, що в ньому представлені матеріали учених, багато з яких займають провідні позиції у вітчизняній державно-правовій науці. Навчальний посібник підготовлено авторським колективом:

В.Б. Авер'янов, докт. юрид. наук, проф. (керівник авторського колективу) — передмова, гл. І, §§ 1,3; гл. II, § 1; гл. III, § 2; гл. IV, §§ 1,2,3; гл. V;

гл. X, §§ 1,4; В.В. Цвєтков, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАН України

— гл. І, § 2; Є.Б. Кубко, докт. юрид. наук — гл. І, § 4; С.П. Кисіль, канд. юрид.'наук — гл. II, § 2; Л.Т. Кривенко, докт. юрид. наук — гл. II, § 3;

В.В. Копєйчиков, докт. юрид. наук, проф., В.С. Шилінгов, канд. юрид. наук, доц. — гл. III, §§ 1,3; О.Д. Крупчан, канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, § 4;

М.П. Орзих, докт. юрид. наук, проф. — гл. VI, § 1; В.М. Кампо, канд. юрид. наук, доц. — гл. VI, § 2; | Є.Я. Кравець,) канд. юрид. наук, доц. — гл. VII, § 2;

гл. XI, § 4; С.Д. Дубенко, канд. юрид. наук, доц. — гл. VII, § 1; Ю.П. Битяк, канд. юрид. наук, проф. — гл. VII, § 3; О.Ю. Оболенський, канд. техн. наук, доц. — гл. VII, § 4; О.Ф. Андрійко, канд. юрид. наук, доц. — гл. VIII, §§ 1,2,3; В.С. Стефанюк — гл. VIII, § 4; В.Л. Наумов, канд. юрид. наук, доц.

— гл. IX, § 1; Р.А. Калюжний, докт. юрид. наук, проф. — гл. IX, § 2;

Т.А. Костецька, канд. юрид. наук, доц. — гл. IX, § 3; Є.В. Додін, докт. юрид. наук, проф. — гл. X, § 2; І.П. Голосніченко, докт. юрид. наук, проф. — гл. X, § 3; В.Ф. Опришко, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАН України, В.П. Нагребельний, канд. юрид. наук, доц., А.В. Омельченко, канд. юрид. наук, доц. — гл. XI, § 1; С.В. Ківалов, докт. юрид. наук, проф. — гл. XI, § 2;

Б.А. Пережняк, канд. юрид. наук, доц. — гл. XI, § 3; В.М. Шаповал, докт. юрид. наук, проф. — гл. XII; Д.М. Диновський, канд. пед. наук, доц. — додаток 1.

Допоміжну науково-технічну роботу здійснила Я.Г. Назарина.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.