Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
адмін.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
40.28 Кб
Скачать

Тема 1: Поняття адміністративного права України та його місця в правовій системі України.

1.Поняття,соц. Природа,принципи предмет,метод,джерела ат система адмін права У.

2.Співвідношення адмін права з іншими правовими галузями. ДЗ за предметом регул,за методом регулювання

1.Предмет АП складає сусп відносини управлінського характеру,що складаються у сфері публічного управління в процесі здійснення завдань та функцій органів публічного управління(органів виконав влади та мс),а також тіх відносин,які повязані із застосуванням адмін примусу,реалізації прав та свобод громадян в сфері публічного управління,здійснення управлінських громадських послуг.

Особливості методу управлінського характеру :

1.для механізмцу адімін. Правового регул найбільш характерні засоби розпорядницького типу,тобто — припис,владність,імперативність.

2.адмін правове регул,як правило передбачає однобічність волевиявлення,тобто не потребує згоди іншої сторони.

3.взаємозвязок між керуючим субєктом і керованим обєктом характеризується наявністю у субєкта управління більшого кола повноважень,яких у обєкта управління взагалі може не бути.

4.владність,односторонність волевиявлення...

Сутність методів:

1.за допомог методів АПР встановлюється певний порядок управлінських дій

2.може встанов заборона дій або бездіяльність

3.може надаватись можливість обрання одного із варінтва поведінки

4.надання можливості діяти або не діяти...

Метод АПР — це сукупність адміністративно-правових засорбів,прийомів,способів,які використовуються компетентними органами влади,або їїх посадовими особами,для забеспечення досягнення необхідного правового впливу на поведінку учасників управлінських відносин.

Система АП — це її внутрішня побудова.Склад із загальної та особливої частини.

Загальна

Особлива частина

Функція АП полягає в регулюванні сусп відносин у сфері публічного управління.

АП,як галузь права можна представити,як сукупність або систему адмін правових норм,які регул сусп відносини у сфері публічного управління.

АП,як наука — це сукупність наукових поглядів,доктрин,праць,які вивчають сусп відносини в сфері публічного управління.

ТЕМА: Суть,ознаки та принципи держ управління та основні напрями його розвитку в перехідний період.

1.Поняття,структура соц управління.Сутність держ правління та його характерні ознаки.

2.Держ управління і держ виконавча влада їх співвідношення

3.Система принципів держ управління

1.Управління(амер вчений Тейлор,розробляв Файоль) — це цілеспрямований організуючий вплив з боку керуючого субєкта (кто здійснює управління) на поведінку керованого обєкта(той,на кого цей вплив спрямований) а також на ті явища та процеси, які потребують приведення їх у відповідність з певними закономірностями,які є на меті керуючого субєкта.

Види:

технічне (управ компютерами..)

біологічне

соціальне (людми колективами,соц процесами)

Соціальне управління — це цілеспрямована організуюча діяльність людей або окремих колективів,обєднань з метою організації соц середовища,як вцілому так і окремих його чатсин(сфер,галузей).

Метою соц управління — є організація сукупної діяльності людей,їх обєднань,забеспечення координацій,взіємодії між ними,досягення певної упорядкованості в процесі їх сумісних дій.

Елементи — зміст соц управління.

Субєкт — той кто здійснює цю діяльність

Обєкт — крований елемент в якості обєкта може бути поведінка

Матеріальн

Функції управління — для чого здійснюється ця діяльність(напрями діяльності)

Система управління — сукупність окремих елементів,частин які знаходяться у взаємозвязку між собою (або прямі та зворотні звязки між керованим обєктом управління та субєктом)

Види соц управління:

державні

громадські

управління в не державній сфері

сімейне

Вчені адмін права на держ управління див як в широкому так і в узьком розумінні

Держ управління в широкому сенсі — це управління державою в цілому,всіма напрямами держ діяльності. (законод,виконавча,судова,органи прокуратури)

Обєктом адмін правового регул виступає дурж управління у вузькому сенсі.Як специфічна форма держ діяльності,яка зхнаходить свій прояв у звязку з реалізацією завдань та функцій держ виконавчої влади.

Державне управління — це підзаконна юридично-владна форма держ діяльності виконавчо-розпорядчого ,організуючого характеру,яка здійснюється органами держ виконавчої влади і спрямована на реалізацію на основі чинного законодавства завдань та функцій виконавчої влади,бо побезпосередньому оперативному керівництву економікою,соц культорною і адміністративно-політичними сферами держави.

Ознаки держ управління (риси які відрізняють цюдіяльність від законодавчої,здійснення судочинства...)

1.різновид соц управління

2.один із видів держ діяльності

3.здійснюється органами виконавчой влади

4.носить виконавчо-розпорядчий характер

5.ця діяльність підзаконна,організуюча,юридично-владна...

В якості обєктів держ управління виділяють: сфери,галузі,великі комплекси,підгалузі,поведінка того чи іношого керованого субєкта\обєкта.

Властивості держ управління: універсальність,офіційність,цілеспрямованість,динамізм,участь громадськості,різноманітність форм і методів,складна та ієрархічна система управлінських органів..

Основними стадіями управлінського процесу є підготовка,вироблення та приняття управл рішення,видання управ акту,видання до адресату,ьезпосередня організація виконання прийнятого рішення,корегування, контроль та нагляд за виконанням цього рішення,підведення підсумків та в разі необхідності прийняття інших управлінських рішень для подальших дій.

Управлінські функції можна виначити,як самостійні,однорідні частини управлінської діяльності, в яких знаходять свій прояв владно-організаціійний вплив субєкта управління.

Види функцій:

Основні

-загальні: керівництво,розпорядництво,координація,регулювання,заг організація,збір та обробка інформації,прогнозування,планування,кадрова робота,матеріально-технічне забеспечення,контроль,нагляд та ін

-спеціальні: (функції управління галузевими системами,які відброжають специфіку обєкта управління,тобто того на що спрямований управ впливу, або управлінського впливу)

Допоміжні

-забеспечувальні-призначені для обслуговування процесу управління в межах заг функцій.(діловодство,архівні справи)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.