Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы МСО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України одеська державна академія холоду

Сєніна Т.І., Іванова О.М.

Методи синтезу та оптимізації

Посібник до лабораторних робіт

Одеса - 2008

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України про «Видавничу справу», «Про вищу освіту», Указу Президента України №!)!№/2005 від 04.08.05 р., та «Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів» затверджених Вченою радою Інституту інновацій та змісту освіти (протокол №6 від 29.07.05 р.) кафедрою систем автоматизованого проектування відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0804 Комп`ютерні науки

Розробники: Т.І. Сєніна, О.М. Іванова.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Систем автоматизованого проектування

“___” _________________ 2007 р. Протокол № ____

Завідувач кафедри

інформаційних технологій

д.т.н., проф. В.М. Плотніков

Схвалено методичною комісією напряму підготовки 0804

Комп’ютерні науки науково-методичної ради академії

“____” ___________________ 2008 р. Протокол № ____

Голова методичної комісії

к.ф.-м.н., доц. Корнієнко Ю.К.

Анотація

В процесі вивчення дисципліни «Методи синтезу і оптимізації» розглядаються науково методичні основи побудови рішень задач синтезу і оптимізації; наводяться методи і алгоритми та їх застосовність до різних предметних галузей. Викладаються основні методи одноваріантного і багатоваріантного аналізу. Велика увага при вивченні дисципліни приділяється питанням практичної реалізації алгоритмів структурної і параметричної оптимізації.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………

5

Лабораторна робота №1 …………………………………………………

6

Лабораторна робота №2 …………………………………………………

11

Лабораторна робота №3 ………………………………………………….

16

Лабораторна робота №4…………………………………………………..

22

Лабораторна робота№5…………………………………………………...

27

Лабораторна робота №6…………………………………………………..

31

Лабораторна робота №7…………………………………………………..

42

Лабораторна робота №8………………………………………………….

46

Лабораторна робота №9………………………………………………….

49

Лабораторна робота №10………………………………………………..

52

Лабораторна робота №11………………………………………………...

58

Лабораторна робота №12………………………………………………...

63

Лабораторна робота №13………………………………………………...

69

Лабораторна робота №14………………………………………………..

Література………………………………………………………………...

74

81

Вступ

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот складають складову частину учбово-методичного комплексу з дисципліни «Методи синтезу та оптимізації», яка викладається на 4 курсі студентам напряму 0804.

В процесі вивчення дисципліни «Методи синтезу та оптимізації» розглядаються науково – методичні основи рішення задач для побудови систем автоматизованої обробки даних, опрацьовуються алгоритми побудови рішень широкого класу математичних задач. Вивчення курсу базується на знаннях студентами дисциплін: «Прикладна математика», «Вища математика», «Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій».

Методичні вказівки курсу розроблені згідно освітньо професійній програми напрямку 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 080402 “Інформаційні технології проектування ”.

Лабораторна робота №1

Тема: "Задачі лінійного програмування. Графічний метод."

(2 години)

Ціль роботи: ознайомитися з задачами лінійного програмування, використовуючи графічний редактор (MathCad або інший) вирішити задачу лінійного програмування графічним методом.

Теоретичні відомості:

У задачі лінійного програмування функції

, (1.1)

(1.2)

є лінійними, тобто

; (1.3)

(1.4)

Система нерівностей 1.4 може бути і не додатною, тобто

.

Функцію (1.1) звичайно позначають

, де . (1.5)

Сформулюємо загальну постановку задачі лінійного програмування. Нехай задана сумісна система лінійних нерівностей

, ; (1.6)

. (1.7)

Серед невід’ємних розв’язків (допустимих) нерівностей (1.6) треба знайти такий розв’язок (оптимальний), при якому лінійна функція (цільова функція)

(1.8)

має найбільше або найменше значення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]