Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1kurs_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
429.06 Кб
Скачать

Змістовний модуль і

Лекція 1. Вступ. Предмет хiмiї. Основнi етапи передiсторiї хiмiї. Становлення хімії як науки. Мiсце неорганiчної хiмiї в системi хiмiчних наук.

Лекція 2. Основнi поняття та закони хiмiї. Еквiвалент. Молярна маса еквіваленту. Закон еквiвалентiв. Визначення еквiвалентiв простих та складних речовин. Закон постiйностi складу. Дальтонiди та бертолiди. Закон Авогадро. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Становлення атомно-молекулярної теорiї. Атомна та молекулярна маси, способи їх визначення. Формульна одиниця та формульна маса

Практична робота 1.. Техніка безпеки при роботі у хімічній лабораторії. (4 год.)

План.

 1. Правила роботи в хімічній лабораторії.

 2. Устаткування хімічної лабораторії і методи поводження з ним.

 3. Найважливіші лабораторні операції та їх проведення.

 4. Нульова контрольна робота.

Завдання для самостійної роботи 8 год.

 1. Основнi поняття та закони хiмiї. [7 – c. 5- 25 (1.5-1.10, 1.20-1.25, 1.32-1.40, 1.66-1.76)]

 2. Правила роботи в хімічній лабораторії. [8. –c. 6-44]

Лекція 3. Хiмiчнi елементи. Спроби систематики хiмiчних елементiв (Л. Лавуазьє, Й. Деберейнер, Кук, Гiнрiкс, А. де Шанкуртуа, Дж. Ньюлендс, Л. Мейер). Вiдкриття перiодичного закону Д.I. Менделєєвим (1869 р.). Змiст перiодичного закону. Перiодична система елементiв, її структурнi фрагменти. Типовi елементи. Головнi i побiчнi пiдгрупи. Родини елементів. Розміщення металів та неметалів у періодичній системі. Фiлософське значення перiодичного закону.

Лекція 4. Порушення порядку розміщення елементів у періодичній системі згідно до зростання атомних мас та їх обгрунтування. Подiльнiсть атома. Аноднi та катоднi променi. Електрони та їх практичне використання. Променi Рентгена. Закон Мозлi. Розвиток уявлень про будову атома. Ядро та його заряд. Нуклони. Будова ядра. Визначення масових чисел. Iзотопи. Теорiя Бора. Енергетичний рiвень, пiдрiвень, електронний шар, орбiталь.

Практична робота 2. „Визначення молярної маси еквівалента магнію”(4 год.)

План.

 1. Основні закони хімії: Газові, постійності складу, еквівалентів, кратних та об’ємних співвідношень.

 2. Л.р. „Визначення молярної маси еквівалента магнію”

Завдання для самостійної роботи 5 год.

1. Основнi поняття та закони хiмiї. [ 7 с.25 -32 (1.80-1.85, 1.95-1.100, 1.105-1.110, 1.120-1.130)].

2. Визначення молярної маси еквівалента магнію [8, с. 46-50]

Лекція 5. Рiвняння Шредiнгера та квантовi числа. Форми атомних орбiталей. Максимальна ємнiсть електронних оболонок. Основнi принципи заселення атомних орбiталей: правило найменшої енергії, принцип Паулi, правила Гунда та Клечковського. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів.

Лекція 6. Гідроген та оксиген. Положення у періодичній системі, будова атомів. Хімічні властивості водню та кисню. Озон. Пероксоводень. Будова молекули пероксоводню. Хімічні властивості пероксоводню.

Сполуки елементів з оксигеном та гідрогеном. Періодична залежність властивостей сполук елементів з гідрогеном та оксигеном.

Практична робота 3. „Встановлення складу хімічної сполуки за даними аналізу”. (4 год.)

План.

 1. Основні закони хімії. Закон ізоморфізму. Правило Дюлонга-Пті Встановлення формули речовини.

 2. Л.р. „Встановлення складу хімічної сполуки за даними аналізу”

Завдання для самостійної роботи 5 год.

 1. Основні закони хімії. Закон ізоморфізму. Правило Дюлонга-Пті Встановлення формули речовини.[7 с. 27-32, 1.158-1.162, 1.167-1.177, 1.190-1.200]

 2. Встановлення складу хімічної сполуки за даними аналізу [8. c.54-58]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]