Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1kurs_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
429.06 Кб
Скачать

Запитання до 3 змістовного модуля

 1. За якими принципами класифікують неорганічні сполуки?

 2. Який існує взаємозв'язок між найважливішими класами неорганічних сполук?

 3. Перелічити класи бінарних сполук.

 4. Як поділяють сполуки з Оксигеном за складом і властивостями?

 5. Що таке гідроксиди, як їх розрізняють за складом і властивостями?

 6. Дати визначення понять основи, кислоти та солі.

 7. Які бувають солі за складом і властивостями?

 8. Дати раціональні назви і вказати характер наведених оксидів: К2O; Нg2О; НgО; Со2О3; SО2; SО3; N2O5; Мn2O7.

 9. Чи для всіх кислотних і основних оксидів характерна взаємодія з водою?

 10. Назвати основи Ва(ОН)2; Мg(ОН)2; СuОН; Сu(ОН)2; Fе(ОН)2; Fе(ОН)3. Які з них розчинні, які — ні?

 11. Назвати, класифікувати за складом і основністю такі кислоти: НВr; Н2S; Н2S2; Н23; H24; Н25; НВО2; Н3ВО3; НNО2; НNО3; НN3; НСN; НNСS; Н3РО3; Н3РО4; Н4Р2О7; Н5Р3О10; НРF6; Н4Sі(W3О10)4.

 12. Які солі називають середніми, кислими, основними, подвійними, змішаними, комплексними?

 13. Назвати солі і вказати їх характер: LіВr; Fе2(SО4)3; К2SіО3; К2СгО4; К2Cr2О7; КНSО3; КНS; Рb(НSО4)2; КН2РО2; К2НРО3; Nа2НРО4; Са(Н2РО4)2; КМnО4; К2МnО4; Мg(ОН)С1; ВіОСl; Сr2(ОН)44; КNаНРО4; СаОСl2; Аg6ТеО6; Ва5(IO6)2.

 14. На яких принципах базується класифікація комплексних сполук?

 15. Які сполуки називають внутрішньо комплексними?

 16. Що таке кластерні сполуки і чим вони відрізняються від багатоядерних?

 17. Які заряди комплексних іонів і координаційне число комплексоутворювача в сполуках [Со(NH3)4С1NO3], [Со(NН3)3С1С2О4], Nа6[Се(СО3)5], К2[ОsО3(NО2)2], [ZnЕn2]SО4?

 18. Визначити ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача в таких комплексних сполуках: [Со(NН3)4С1(NСS)]NO3, Са[ZrF6], Nа3ІАg(S2О3)2], К[Сr(SО4)2]. К2[Со(NСS)4], Nа4[UO2(СО3)3], (NН4)2[Іr(NН3)3С1(SО3)2], [Со(Н2O)(NН3)3СІ2]С1. Назвати їх.

 19. Зобразити координаційні формули таких комплексних сполук і навести їх назви: 3NаF . АlF3, РtСl4 4NН3, СоСl3 . 4NH3 . Н2О, 3КСN . Fе(СN)3, 2Ва(ОН)2 . Сu(ОН)2, 2КNО3 . НNО3 . Аu(NО3)3.

 20. Написати формули таких комплексних сполук: амоній тетрахлородигідроксоплатинат (IV); трифторотриаквохром; калій тетраоксалатоди--гідроксодихромат (III); трис(етилендіаміно)кобальт (III) хлорид; дихлоробіс(етилендіаміно)кобальт(3+) нітрат; калій дихлороди--хлоробіс(триетилфосфіно)платинат(П); гексакарбонілоди--карбонілодикобальт.

 21. Зобразити характерні форми просторового розміщення лігандів навколо комплексоутворювача з КЧ 6.

 22. Вказати види ізомерії таких пар координаційних сполук: [Сr(Н2О)6]Cl3 і [Сr(Н2О)4Cl2]Cl.2O; [Со(NН3)5С1]SО4 і [Со(NH3)54]С1; [Рt(NН3)4][РtСl4] і [Рt(NН3)3С1][Pt(NН3)С13], [Fе(Н2О)6][Сr(СN)6] і [Сr(H2О)6][Fe(CN)6].

 23. У чому відмінність між структурними, геометричними та оптичними ізомерами? Навести приклади.

 24. Записати Хром хлорид СrСlЗ.2O у вигляді нормальної комплексної сполуки (фіолетовий) і надкомплексної (зелений).

 25. Один із ізомерів складу Сг(NН3)4Сl2Н2О утворює осад з розчином Арґентум нітрату, а другий — ні. Чим це можна пояснити?

 26. У чому полягає правило транс-впливу лігандів?

 27. Якими зовнішніми ознаками супроводжується комплексоутворення?

 28. Чим відрізняється стійкість від інертності? Чи може сполука бути стійкою, але не інертною? Чи може вона бути інертною, але нестійкою?

 29. Чому при термодинамічній характеристиці системи повну енергію визначають лише запасом її внутрішньої енергії?

 30. Яким чином робота газу, що розширюється, пов'язана з тиском, об'ємом і температурою?

 31. Чим відрізняються функції стану від інших функцій? У чому полягають зручності користування ними?

 32. Чи належать тепло та робота до функцій стану?

 33. За яких умов внутрішня енергія, ентальпія, теплота, робота є функціями стану?

 34. У чому полягає перший закон термодинаміки, які функції стану згадуються в ньому?

 35. Тепловий ефект реакції можна виразити через величини Q і Н. У чому різниця між ними?

 36. За яких умов тепловий ефект реакції чисельно дорівнює зміні ентальпії? Чому вони протилежні за знаком?

 37. Чим термохімічні рівняння відрізняються від хімічних?

 38. Який зміст законів термохімії?

 39. Чому закон Гесса є законом збереження енергії стосовно хімічних процесів?

 40. Чому на основі першого закону термодинаміки можна складати ентальпії реакцій і самі рівняння реакцій?

 41. Що являє собою стандартна теплота (ентальпія) утворення сполуки?

 42. Дати визначення понять: ентальпії розчинення, згоряння, нейтралізації.

 43. Що розуміють під термодинамічно ймовірним станом системи?

 44. Який зміст другого закону термодинаміки?

 45. Перелічити, охарактеризувати фактори, що впливають на перебіг хімічних реакцій.

 46. Що таке ентропія, чому її виражають у логарифмічній формі?

 47. Яка різниця між можливою та спонтанною реакціями?

 48. Що таке швидкість хімічної реакції, як її визначити і від яких факторів вона залежить?

 49. Який фізичний зміст константи швидкості, як вона виражається? Коли числові значення швидкості та константи швидкості збігаються?

 50. Чому кінетичне рівняння реакції водню з бромом значно складніше, ніж рівняння реакції водню з йодом?

 51. У чому полягає відмінність між порядком і молекулярністю хімічної реакції? Коли вони збігаються? Для реакцій якого типу непридатні?

 52. Для яких реакцій підвищення температури зумовлює сповільнення їх швидкості?

 53. Що таке активований комплекс і в чому полягає його дія?

 54. Який принцип дії каталізатора? Як він впливає на ентальпію та на ентропію активації?

 55. Що таке константа рівноваги, про що вона свідчить і від яких факторів залежить?

 56. Що сталося б, якби каталізатор неоднаковою мірою впливав на швидкість прямої та зворотної реакцій?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]