Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1[1]. ОЖЕВАН_MІБ_ПР_КУРСУ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
216.58 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра міжнародної інформації

Укладач: проф. Ожеван М.А.

Міжнародна інформаційна безпека навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності

7.030404, 8.030404 “Міжнародна інформація”

Затверджено

на засіданні кафедри

міжнародної інформації

Протокол № 4

від 15 " грудня 2010 р

Завідувач кафедри

____________ Рижков М.М.

Директор інституту

___________Копійка В.В.

2010

Робоча навчальна програма з дисципліни «Інформаційна безпека в міжнародних відносинах».

Укладач: д. філософ. н., проф. Ожеван Микола Андрійович

Лектор: д. філософ. н., проф. Ожеван Микола Андрійович

Викладач: канд.. політ. н., доц. Кучмій Олена Петрівна

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2010 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Передмова

Дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» є однією з дисциплін спеціалізації “Міжнародна інформація”. Викладається на ІІІ курсі бакалаврату у VІ семестрі в обсязі 55 годин, з них лекцій 36 год., семінарських 16 год., самостійна робота 3 год. та форма підсумкового контролю - залік.

Об’єктом вивчення дисципліни «Міжнародна інформаційна безпека» є: цілісна міжнародна система забезпечення інформаційної безпеки в умовах сучасних міжнародних реалій формування постбіполярного світо устрою та глобального інформаційного суспільства.

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародна інформаційна безпека» є: інформаційна безпека як атрибутивна складова міжнародних відносин, спрямованих на демократизацію держави й суспільства, пошанування основних прав та свобод особи, сучасних націй, тісну взаємодію у складі міжнародного співтовариства державних й наддержавних та недержавних акторів. Значна увага відводиться основам міжнародної політики попередження інформаційних війн, міжнародним зусиллям у боротьбі з організованою кіберзлочинністю та кібертероризмом.

Дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» забезпечує знання:

 • основ теорії міжнародних інформаційних відносин як особливого напряму зовнішньополітичної діяльності та міжнародного співробітництва;

 • основ теорії міжнародних відносин у сфері побудови подолання інформаційної нерівності й побудови глобального інформаційного суспільства;

 • основ теорії національної інформаційної безпеки

 • засадничих понять, категорій й принципів національної й міжнародної безпеки;

 • стратегічних документів у сфері міжнародної інформаційної безпеки;

 • міжнародно-правових основ, світових та європейських стандартів у сфері інформаційної безпеки;

 • практичних основ реалізації міжнародної інформаційної безпеки на євро регіональному рівні;

 змісту політики національної інформаційної безпеки України у системі міжнародних відносин;

 еволюції кібервійн та інформаційно-психологічних, яка відбувається під впливом «високих» інформаційно-комунікаційних технологій;

 проблем міжнародного співробітництва в сфері інформаційної безпеки та відвернення загроз тотальних інформаційних війн;

 інформаційної складової національної безпеки (на прикладі України та групи розвинених країн світу);

Дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» забезпечує формування навичок та умінь:

 • досліджень інформаційної складової в міжнародній безпековій діяльності;

 • аналізу основних джерел несанкціонованих витоків інформації;

 • протидії кіберзловмисникам та кібертерористам у Мережах;

 • взаємодії з відповідними службами інформаційної безпеки в процесі організації протидії кіберзловмисникам та кібертерористам;

 • аналізу інформаційних війн як складових міжнародної та національної політики;

 • використання у дипломатичній практиці методології й методик протидії інформаційним загрозам та війнам;

 • ведення у Мережах міжнародного діалогу з проблем кіберзахисту й попередження та регулювання кібервійн як специфічного способу розв’язання міжнародних конфліктів;

 • методів та засобів захисту дипломатичної інформації за допомогою нормативно-правових, організаційних, гуманітарних й технічних засобів;

 • орієнтації у змістові концепцій та практичних програм інформаційних воєн.

Дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» базується на нормативних дисциплінах спеціальності “Міжнародна інформація” (“Міжнародні відносини”; “Основи інформатики та обчислювальної техніки”; “Теорія та практика комунікації”; “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”, “Комп`ютерна обробка даних”; “Теорія прийняття рішень”).

Навчальна дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» складається з одного змістовного модуля:

Даний курс має значення для підготовки спеціалістів всіх галузей міжнародних відносин (міжнародних політичних відносин).

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Дисципліна «Міжнародна інформаційна безпека» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Оцінювання знань і умінь студентів здійснюється шляхом опитування, виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Поточний контроль (ЗМ1):

Поточний контроль складається з балів за змістовий модуль, які в сумі не перевищують 60 балів:

 усна відповідь – до 10 балів (до 5 балів на семінарському занятті);

 виконання домашніх індивідуальних завдань – до 10 балів (до 5 балів за домашнє індивідуальне завдання);;

 виконання завдань проміжного залікового модуля (модульних контрольних робіт)– до 10 балів (1 бал за кожне вірно виконане завдання).

Підсумковий контроль (КПМ):

 до 40 балів (до 10 балів за кожну вірну відповідь письмового завдання). На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Форми оцінювання (оцінки) - виявлення позитивного або негативного ставлення до результатів діяльності студентів. Вони можуть різноманітними: від схвальної посмішки до догани, від "п'ятірки" до "двійки" в національній шкалі оцінок, від А до F в шкалі ECTS

 оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою):

СК= ЗМ1(Оцінка в балах)+ЗМ2(Оцінка в балах) + КПМ(Оцінка в балах)

В національній системі вищої освіти прийнято чотири бальну шкалу - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS.

Оцінка за шкалою

Університету

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

85 – 89

добре

4

75 – 84

65 – 74

задовільно

3

60 – 64

35 – 59

незадовільно

2

1 – 34

незадовільно

2

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі екзамену – відмітка про не допуск. У цьому випадку підсумкова оцінка з дисципліни також дорівнює нулю.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінарські

самостійна робота

в т.ч.

індив.

завдань

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

1

Концептуально-теоретичні засади міжнародної інформаційної безпеки.

8

-

11

2

Організаційно-інституційні засади міжнародної інформаційної безпеки.

4

2

3

3

Питання міжнародної інформаційної безпеки в теорії й практиці міжнародної політики України у постбіполярному світі.

4

-

4

Інформаційна війна як домінуючий засіб сучасної міжнародної політики у постбіполярній системі міжнародних відносин.

6

4

5

Інформаційно-психологічні війни та інформаційно-психологічна безпека у системі сучасної міжнародної політики.

6

4

6

Україна у системі єврорегіональної інформаційної безпеки.

4

2

7

Національні стратегії інформаційної безпеки України та провідних держав світу: порівняльний аналіз.

Модульна контрольна робота -

4

2

2

Всього за змістовим модулем:

36

14

3

3

Всього годин 24, з них:

18

14

3

24

Загальний обсяг год., в тому числі:

Лекцій – 36 год.

Семінари/лабораторні, практичні – 14 год.

Самостійна робота - 3 год.

Залік – 6 год.

Консультації впродовж семестру – 10 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]