Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод практика ЕТ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
99.95 Кб
Скачать

32

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра економічної теорії і підприємництва

Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія»

для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання

Кривий Ріг – 2012

Укладач: Кравченко Н.В., к.е.н., доцент

Рецензент: Кононенко В.Д., к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., д-р техн. наук, професор

Методичні вказівки містять тематичну структуру дисципліни, теми і плани семінарських занять, терміни і поняття, необхідні для засвоєння, питання для обговорення, задачі. Надається перелік питань до проведення поточно – модульного контролю знань, умінь і навичок відповідно до кожного змістовного модуля. Запропонований список основної навчальної літератури.

Розглянуто на засіданні Схвалено на вченій раді

кафедри економічної теорії інженерно - економічного факультету

і підприємництва протокол № 3 від 1.12.2011 р.

протокол № 3 від 17.11.2011р

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………….…4

Тематичний план ..................................................................................... …..5

Змістовний модуль 1………………………………………………………...6

Змістовний модуль 2……………… ………………………………………15

Змістовний модуль 3…… …………………………………………………20

Змістовний модуль 4………… ……………………………………………23

Перелік питань для підготовки до проведення поточно-модульного

контролю, іспиту, заліку…………………………………………………… 26

Рекомендована література ......................................................................31

Вступ

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних адекватно реагувати на стрімкі та непрості виклики сьогодення, адаптуватися до швидкозмінних вимог національного і міжнародного ринків праці, стратегічно мислити, вимагає формування сучасного економічного мислення і поведінки. Економічна теорія – це наука, яка досліджує найбільш глибинне і суттєве в економічних явищах і процесах, її вивчення не лише озброює студента теоретично, а й забезпечує певний рівень економічного мислення і економічної культури, вчить приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Головна мета семінарських занять – засвоєння студентами програмних тем курсу, формування і розвиток навичок самостійного і творчого мислення, навичок наукового дослідження, застосування фундаментальних теоретичних знань на практиці. Підготовка до семінарських занять дає навички самостійної роботи, а самі заняття – логічно і грамотно викладати засвоєний матеріал, уміння вирішувати практичні завдання.

Загальна кількість часу на вивчення дисципліни складає 306 годин, з них лекційних 54 години (для заочної форми навчання 12 годин), семінарських – 54 години (для заочної форми навчання – 8 годин). Це означає, що основного значення набуває самостійна робота кожного студента. Підсумковий контроль проводиться у І семестрі – іспит, ІІ семестрі – залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.