Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів

Самостійна та індивідуальна робота студента є важливою складовою навчального процесу і має на меті закріплення шляхом практичного використання здобутих під час аудиторної роботи знань, умінь і навичок, їх доповнення і поглиблення, опра­цювання і засвоєння додаткового навчального матеріалу без участі викладача у вільний від обов'язкових навчальних занять час. Досягнення цих цілей можливе через вдале поєднання теоретичного та практичного матеріалу. Під час самостійної та індивідуальної роботи студент також навчається планомірно і система­тично працювати, критично і незалежно мислити, проводити науковий пошук, досліджувати, аналізувати, синтезувати наукову і практичну інформацію, формувати власні оцінки на основі співставлення різних ідей, підходів, фактичних даних, контролювати власну діяльність, а також письмово та/або усно правильно і на належному рівні представляти результати проведеної роботи. Таким чином, самостійна та індивідуальна робота активізують засвоєння студентом знань, набуття ним умінь і навичок та їх застосування при виконанні практичних завдань і наукових робіт, формує самостійність як особистісну рису та важливу професійну характеристику, сприяє інтелектуальному і професійному розвитку студента, готує його до успішної роботи у динамічному, складному, мінливому середовищі, яке вимагає від сучасного висококваліфікованого фахівця схильності і здатності до «навчання протягом всього життя» через постійне оновлення, актуалізацію, поглиблення і розширення набутих знань та їх творче застосування.

Самостійна робота над навчальною дисципліною включає: опрацювання лекційного матеріалу; самостійне вивчення окремих тем або питань дисципліни; поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовку до вступу на семінарських заняттях та підготовку до практичних (лабораторних) занять; систематизацію вивченого матеріалу перед написанням контрольних робіт та екзаменом; пошук, опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших наукових і науково-практичних виданнях статей; підготовку та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо.

Самостійну роботу над вивченням кожної теми навчального курсу студенту рекомендується завершувати діагностикою засвоєння нового матеріалу. Засобами самоконтролю можуть виступати тести, задачі, практичні завдання, пакети питань та завдань для самоконтролю, які містяться у методичних рекомендаціях, а також у рекомендованій фаховій навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках тощо).

До індивідуальної роботи студента належать творчі й індивідуальні навчально-дослідні завдання, такі як: виконання письмових розрахунково-аналітичних робіт (в тому числі курсових та дипломних робіт); дослідження практичних ситуацій; підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами наукового дослідження та його презентація; власних досліджень до олімпіад, конференцій; написання есе; складання і розв’язання задач; розробка моделей явищ і процесів; анотація опрацьованої додаткової літератури; розробка і розв'язування тестових завдань; порівняльна характеристика вивчених явищ, процесів тощо; виконання в індивідуальному порядку завдань (задач, вправ тощо) різного рівня складності; анотація прочитаної літератури з елементами науково-дослідної роботи; пошук в комп'ютерних мережах додаткового навчального матеріалу до запропонованих викладачем тем; збір інформації та ознайом­лення із вітчизняним і зарубіжним досвідом, що стосується певної навчальної проблеми.

Згідно «Порядку оцінювання знань студентів», що діє в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», оцінювання знань з нормативних навчальних дисциплін, до яких належить дисципліна «Банківська система», здійснюється на основі результатів іспиту та поточної успішності. Об'єктом поточного оцінювання є знання студентами складових робочої навчальної програми з дисципліни, а саме: 1) матеріалу, викладеного на лекціях; 2) питань, розглянутих та обговорених на семінарських та практичних заняттях; 3) матеріалу, опрацьованого самостійно (робота в міні-групах та індивідуальні роботи) на основі підручників та іншої літератури.

Результати самостійної роботи студента протягом семестру знаходять відображення в поточних оцінках, отриманих ним за виступи, участь в обговореннях теоретичних і практичних проблемних питань з курсу, виконання письмових контрольних робіт та продемонстровані в ході усного експрес-контролю знань під час семінарських (практичних, лабораторних) занять, а також за виконання домашніх і аудиторних самостійних робіт в міні-групах.

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

СРС є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Предметом самостійного опрацювання студентами є окремі питання із всіх тем програми дисципліни.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною включає:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

-опрацювання законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України з питань, що регулюють банківську діяльність;

- вивчення окремих тем або питань дисципліни, що передбачені для самостійного вивчення та опрацювання;

- підготовка до практичних занять;

- вирішення і письмове оформлення ситуаційних завдань для засвоєння лекційного курсу з відповідних тем;

- виконання індивідуальних завдань за ініціативою студентів та/або викладача курсу;

- підготовка курсових робіт (якщо це передбачено навчальним планом) згідно вимог, викладених в методичних розробках кафедри банківської справи;

  • підготовка студентами заочної форми навчання контрольних робіт, які є складовою системи поточного оцінювання знань з дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.