Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

Методики активізації процесу навчання

Для активізації процесу навчання студентів при вивченні дисципліни «Банківська система» використовуються різні методики. Оскільки дисципліна «Банківська система» є однією з тих, яка відображає конкретні банківські технології, то при читанні студентам лекцій по усіх темах програми курсу, концентрується їх увага на проблемних, дискусійних питаннях діючої банківської практики. Тобто здійснюється виклад матеріалу, який не знайшов відображення в підручниках і посібниках.

Вирішуючи конкретні завдання з відповідних тем лекційного курсу, на практичних заняттях розглядаються виробничі та проблемні ситуації з існуючої банківської практики. Студенти, за допомогою викладача, повинні прийняти відповідні рішення в різноманітних ситуаціях за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками практичних занять.

При вивченні дисципліни за темами 2, 5 проводяться міні-лекції, 1, 3, 4, 8 – проблемні лекції.

Система поточного і підсумкового контролю знань

1. Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання знань студентів є двох видів: обов’язкове та вибіркове.

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами поточного контролю:

1. Рівень засвоєння знань, систематичність та активність роботи на практичних (семінарських) заняттях.

2. Виконання модульних (контрольних) завдань.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

2. Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента

Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента протягом семестру.

При такому контролі роботи студента оцінці підлягають:

а) відвідування практичних занять;

б) активність на практичних заняттях;

в) рівень засвоєння знань програмного матеріалу;

г) участь у ділових іграх, тренінгах.

Максимальна кількість балів, яку може обрати студент на одному занятті, дорівнює 5 балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань має такий вигляд: 5; 4; 3; 0 балів.

3. Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обов’язкових та вибіркових)

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань. Такі завдання розробляються кафедрою та доводяться до студентів. Контроль передбачає перевірку правильності виконання завдань. Максимальна оцінка складає 5 балів, її отримують студенти, які виконали усі завдання. Успішність усіх інших студентів оцінюється в 0 балів.

Контроль вибіркових завдань самостійної роботи студентів.

З метою мотивації наукової роботи студентів, викладачі здійснюють контроль виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне або декілька завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів.

До вибіркових завдань належать:

1. Підготовка навчальних чи наукових конспектів текстів.

2. Написання реферату (критичного есе) за заданою тематикою.

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою.

4. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою.

5. Написання курсової роботи за заданою проблематикою.

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР; обговорення та/або захист матеріалів реферату та курсової роботи під час ІКР; доповідь на наукових студентських конференціях (семінарах); публікація статей або доповідей в збірниках (журналах).

Завдання для самостійного опрацювання оцінюються в балах: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Набрані бали додаються до балів, набраних студентом за результатами контролю обов’язкових завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.