Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни «банківська система» для студентів спеціальності «фінанси та кредит»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна, вечірня та заочна форми навчання

І. Обов’язкові

За рівень засвоєння знань, систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

1.1. Підготовка до практичних занять

Протягом семестру

Активна участь в практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних (контрольних) робіт

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання модульних (контрольних) робіт

10

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання домашніх (розрахункових) завдань

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

45

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Підготовка навчальних конспектів лекцій

Протягом семестру

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

5

2.2. Написання реферату

Протягом семестру

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР

5

2.3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Протягом семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР; доповіді на конференціях

5

2.4. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою

Протягом семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

50

Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу.

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Банківська система» здійснюється викладачами зі студентами у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань та завдань, що винесені на поточний контроль.

Графік консультацій розробляється кафедрою та доводиться до відома студентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.