Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

 3. Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі // підписано в Женеві 07.06.1930 р.

 4. 3акон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. №898-ІV.

 5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. №15-93.

 6. Закон України "Про акціонерні товариства" від 07.09.2008 р. №514-VІ.

 7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III.

 8. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.

 9. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.

 10. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

 11. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959/ХП-ВР.

 12. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

 13. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-III.

 14. Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" від 11.01.2006 р. № 3301-ІV.

 15. Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг" від 11.01.2006 р. № 3302-ІV.

 16. Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 р. № 2740-II.

 17. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

 18. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України // Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

 19. Класифікатор іноземних валют // Постанова Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

 20. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы / Банк международных расчетов. — Базель. — 2004. —Июнь. — 54 с.

 21. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків». Схвалено Постановою Правління Національного банку України від 15 берез. 2004 р. № 104.

 22. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України. Затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 берез. 2007 р. № 98.

 23. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій// Постанова Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

 24. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням // Постанова Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137.

 25. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування // Постанова Правління НБУ від 23.09.2004 р. № 246.

 26. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень// Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375.

 27. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань // Постанова Правління НБУ від 31. 08.2001 р. № 377.

 28. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

 29. Положення про порядок формування обов'язкових резервів // Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91.

 30. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

 31. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду// Постанова Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334.

 32. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

 33. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України // Постанова Правління НБУ від 26.09.2006 р. № 378.

 34. Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав // Постанова Правління НБУ від 12.04.2006 р. № 143.

 35. Посилення корпоративного управління банківських установ // Базельський комітет з питань банківського нагляду, вересень. — Базель, 1999.

 36. Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 груд. 2003 р., № 571.

Додаткова література

 1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.

 2. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : [монографія] / Васильченко З.М. — К. : Кондор, 2004. — 528 с.

 3. Вулфел Ч.Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Вулфел Ч.Дж. — М. : Корпорация «Фёдоров», 2000. — 1583 с.

 4. Дёриг Х.У. Универсальный банк — банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века / Дёриг Х.У. ; пер. с нем. — М. : Междунар. отношения, 1999. — 384 с.

 5. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін.-К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с.

 6. Івасів І.Б. Управління вартістю банку : [монографія] / Івасів І.Б. — К. : КНЕУ, 2008. — 288 с.

 7. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М.:ИНФРА-М, 1997.-360с.

 8. 14. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.:Дело Лтд, 1995.-768с.

 9. Рубцов Б.Б. Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики. Финансовые Институты и экономическое развитие : [колл. монография]. — М. : ИМЭМО РАН, 2006.

 10. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Синки Дж. ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 1018 с.

 11. Стиглиц Дж. Quis custodiet ipsos custodies? Неудачи корпоративного управления при переходе к рынку / Стиглиц Дж. // Экономическая наука современной России. — 2001. — № 4. — С. 108–146.

 12. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. — 304 с.

 13. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua.

 14. Офіційний сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua.

 15. Офіційний сайт Верховної ради України www.rada.kiev.ua.

 16. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.

 17. Офіційний сайт Українська асоціація інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua.

 18. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.