Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП СТАТИСТИКА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
672.77 Кб
Скачать

СОЛЯР В.В.

СТАТИСТИКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

До друку та в світ Проректор з наукової роботи

дозволяю проф. О.М. Микитюк

Соляр В.В.

СТАТИСТИКА

навчально-методичний посібник

для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 6.030501 «Економічна теорія»

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Харків 2011

УДК 330.101.52(075.8)

ББК 65.051 я 73

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,

протокол №___ від ____________2011 року

Рецензенти:

Кизим М. О. – докт. екон. наук, професор, директор НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України;

Момот т. В. - докт. Екон. Наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства

Соляр В.В.

Статистика: Навчально-методичний посібник (для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 6.030501 «Економічна теорія»). - Х.: ХНПУ, 2011. – 42 с.

Видано за рахунок автора

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Статистика» розроблений з метою організації систематичної і раціональної роботи студентів з оволодіння теоретичних знань та набуття практичних навичок використання статистичної методології в аналізі соціально-економічних явищ і процесів. Зміст та структура навчально-методичного посібника узгоджені з освітньо-професійною програмою підготовки економістів спеціальності «Економічна теорія» та міжнародними статистичними стандартами.

© Соляр В. В., 2011

© Кафедра фінансів та обліку

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2011

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..

5

Предмет, мета і завдання дисципліни ………….…..….……..

5

Розподіл навчального часу ………….………………………...

6

Тематичний план ……………..…………………………………

7

Методичні вказівки до вивчення тем …………………………

13

Методичні вказівки до проведення практичних занять ……

19

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної контрольної роботи:………………………………………..………...

20

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи…………………………………………………………….……………………

20

Завдання на індивідуальну контрольну роботу..………………………….

21

Методичні рекомендації до організації та виконання самостійної роботи:…………………………………………………….

27

Послідовність та види самостійної роботи……………………………….

27

Рекомендації щодо організації самостійної роботи під час вивчення дисципліни.………………………………………………………………..………….

28

Карта самостійної роботи студента.……………………………..………….

29

Завдання до самостійної роботи (розрахунково-теоретичні завдання)...

31

Питання для самоконтролю…………………………………….

37

Оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни...

38

Інформаційно-методичне забезпечення…………………….....

40

ВСТУП

Статистика, як навчальна дисципліна, складає важливий блок навчального плану підготовки економістів вищої кваліфікації. ЇЇ роль у науковій та практичній діяльності суспільства полягає, з одного боку, у забезпеченні методами збору, обробки практичних даних та інтерпретації отриманих результатів; з іншого боку, у практичній діяльності використовуються теоретичні положення статистичної науки для проведення статистичних досліджень, виявлення тенденцій та прогнозування соціально-економічних процесів, вирішення конкретних економічних задач.

Курс статистики дає досить повне уявлення про основи статистичного вимірювання, методи узагальнення та аналізу інформації, яка характеризує соціально-економічні явища та процеси, закономірності суспільного життя. Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів, об’єднаних за напрямками аналізу:

1) агрегування інформації, розрахунок узагальнюючих статистичних показників і проведення на їх основі комплексного порівняльного аналізу; аналіз закономірностей розподілу – структури та структурних зрушень, оцінка варіації та концентрації явищ;

2) аналіз взаємозв’язків – оцінка щільності та перевірка істотності зв’язку за даними паралельних рядів, комбінаційних розподілів, аналітичних групувань; аналіз закономірностей динаміки – оцінка інтенсивності динаміки, тенденцій розвитку, індексний моніторинг;

Особлива увага приділяється методологічним основам статистичного спостереження, зокрема вибіркового спостереження, принципам забезпечення вірогідності даних, правилам перевірки статистичних гіпотез.

При вивченні дисципліни «Статистика» заплановано два модульні контролі, при проведенні яких студенти виконують відповідні види контрольних завдань. Кожний з модулів дисципліни представляє собою закінчену, окрему структурну дидактичну одиницю, що дає можливість вивчати їх незалежно один від одного.

Курс «Статистика» вивчається в університеті згідно з нормативною освітньо-професійного програмою кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.