Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
462-N-PSIKhOLOGIYa_organizatsiy.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
980.99 Кб
Скачать

462

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра психології та педагогіки

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

для студентів спеціальності Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

(денна, заочна)

Київ 2011

Підготовлено: доктором психологічних наук, професором кафедри психології та педагогіки Власовою О.І., старшим викладачем кафедри психології та педагогіки Тарасенко Л.Г.

Затверджено на засіданні кафедри психології та педагогіки

Протокол № 3 від 28.10.2011.

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

Власова О.І., Тарасенко Л.Г. Навчальна програма дисципліни “Психологія організацій” (для магістрів). — К.: УСЗ, 2011 — 19с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Психологія організацій”, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, вказівки до виконання контрольних робіт, теми контрольних робіт, список літератури.

Університет сучасних знань УСЗ, 2011

Пояснювальна записка

Програма курсу „Психологія організацій” передбачає засвоєння студентами спеціальних знань та оволодіння навичками, які є важливими та надзвичайно необхідними для подальшої професійної діяльності практичного психолога. Психологія організацій – це не лише теоретична дисципліна, але й розвинена на сьогодні галузь практичної діяльності. Саме дослідження особливостей функціонування робочих систем дозволяє психологу визначати чинники, які лежать в основі організаційної поведінки. Застосування запропонованих в ході курсу підходів та технік дозволить виявити, прогнозувати перебіг та здійснювати рекомендації при роботі з різноманітними організаційними явищами. Лекційні та семінарські заняття з курсу „Психологія організацій” об’єднані у три змістових модулі:

1) Психологічна теорія організації.

2) Організаційний процес.

3) Мотивація індивідуальної діяльності та корпоративна культура в організаціях.

Саме така послідовність змістових модулів забезпечує комплексність навчального підходу.

Курс розрахований на 30 годин аудиторних занять (18 годин лекційних та 10 годин семінарських занять).

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу з курсу „Психологія організацій” вони повинні знати:

 • предмет, завдання та структуру психології організацій;

 • різновиди організаційних структур та взаємозв’язок між формальними та неформальними структурами організації;

 • чинники формування робочої команди;

 • теорії та моделі лідерства в організаціях;

 • алгоритми прийняття рішень в організаціях;

 • типи організаційної мотивації;

 • особливості кар’єрних орієнтацій;

 • поняття корпоративної культури.

У результаті набутих у процесі вивчення навчального курсу студенти повинні вміти:

 • застосовувати одержані знання на практиці;

 • розрізняти організаційні структури за їхнім призначенням;

 • орієнтуватися в етапах процесу командотворення – чітко розуміти їх послідовність;

 • розрізняти типи лідерства в організаціях;

 • визначати чинники організаційної мотивації;

 • описувати поняття корпоративної культури.

Міждисциплінарні зв‘язки курсу «Психологія організацій»

Курс „Психологія організацій” тісно взаємопов’язаний з такими навчальними дисциплінами як Загальна психологія, Соціальна психологія,

Психологія управління, Теорія управління, Соціологія.

Критерії оцінювання знань студентів

Поточний і рубіжний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.

Підсумковий контроль знань студентів – екзамен, як завершальна стадія у вивченні даної дисципліни.

Оцінку «Відмінно» заслуговує студент, який показав глибокі знання програмного матеріалу на базі рекомендованих першоджерел і додаткової літератури, грамотно і логічно його виклав, швидко прийняв вірне рішення, досконало володіє практичними навичками.

Оцінку «Добре» заслуговує студент, який знає твердо програмний матеріал, грамотно його викладає, відповідає без істотних помилок, вірно використовує отримані знання при вирішенні практичних завдань.

Оцінку «Задовільно» заслуговує студент, який знає матеріал в основному, але не засвоїв деталей, відповідає без грубих помилок, потребує в окремих випадках допомоги для прийняття рішення, засвоїв тільки необхідний мінімум практичних навичок і відчуває труднощі при виконанні практичних завдань.

Оцінку «Незадовільно» заслуговує студент, який відповідає неправильно або ж не розкриває суті питання, не може використати теоретичні знання на практиці.

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ

Оцінка за національною шкалою

А

90 – 100

«5» («відмінно»)

В

80 - 89

«4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)

C

71 – 79

«4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)

D

60 – 70

«3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)

E

50 - 59

«3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)

F X

30 – 49

«2» («незадовільно») із можливістю повторного складання

F

0 - 29

«2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]