Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
451-NP-vischa_osvita.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
964.61 Кб
Скачать

451

Університет сучасних знань

Кафедра філософії та соціальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

для студентів спеціальності “Психологія”

освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

(денна, заочна)

Київ – 2011

Підготовлено: кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії і соціальних дисциплін Пивоваром В.Я.

Затверджено на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін

Протокол № 3 від 28 10 2011 р.

Пивовар В.Я. Навчальна програма дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” (для магістрів) — К.: УСЗ, 2011. — 23 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Вища освіта і Болонський процес”, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури.

Університет сучасних знань УСЗ, 2011

Пояснювальна записка

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (у т.ч. Україна), більшість з яких і сформулювала згодом принципи Булонської декларації. Лісабонська угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути мобільними на європейському ринку праці.

У 1998 році чотири країни – Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина – підписали так звану Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на створення відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів – двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмами магістра.

Саме таким чином поступово створювалися умови для інтеграційних процесів у сфері вищої освіти європейських держав. Україна є активним учасником цих процесів.

У травні 2005 р. Україна стала повноправним учасником Болонського процесу, визначила власні орієнтири стосовно освіти і здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є якість підготовки фахівців, відповідність європейському ринку праці, академічна мобільність, сумісність кваліфікації на університетському та після університетському етапах підготовки, посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти тощо.

Забезпечення академічної мобільності сприяє розвитку академічних свобод, що є визначальним фактором демократичного суспільства. Основою у створенні умов для академічної мобільності серед студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників на теренах Європи стають такі засоби, як визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни, запровадження передбаченої Булонською декларацією системи академічних кредитів на зразок ЕСТS (Європейської кредитно-трансферної системи), узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента, здатність переходу з однієї навчальної програми на іншу.

Метою курсу є опанування студентами базових знань про зміни, що відбуваються нині в українській і світовій освіті, розуміння нових понять, принципів, завдань Болонського процесу та подальших перспектив у світовій і вітчизняній освіті, ознайомлення з особливостями зарубіжної освіти і узгодження власних кроків з апробованим досвідом, поширеними в межах континенту нормами і стандартами.

Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і розрахована на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.