Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Анатирование пособие 2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.6 Mб
Скачать

8. Етапи анотування

1. Створення “заготовки” рідною мовою, що містить основні пункти повідомлюваної інформації у вигляді коротких простих речень.

2. Переклад “заготовки” на англійську мову з урахуванням стильових особливостей анотацій.

3. Перевірка зв’язності, послідовності i точності передачі тексту.

9. Особливості стилю анотації

1. Згадки про автора у тексті анотації звичайно відсутні.

2. Для передачі змісту використовуються, головним чином, пасивні безособові речення, що починаються з “Іt”.

3. Форма присудка визначається характером повідомлюваної інформації.

Так, речення, в яких переказується зміст першоджерела, мають присудок у формі Present Sіmple Passіve: іs/are Ved:

(In this paper) some experimental observations are presented and discussed.

Речення, в яких повідомляється про отриманi результати, містять присудок у формі Present Perfect Passіve: has/have been Ved:

A new technique has been developed.

Рідше використовується форма Past Sіmple Passіve, в основному для опису зробленої роботи (перебігу експерименту, етапів дослідження, кроків обчислення) або для посилань на попередні роботи (екскурс в історію розвитку питання): was/were Ved:

A comprehensive and orderly framework was used for planning.

10. Лексико-граматичні засоби Тема статті

Мовні засоби, типові для введення теми в англійській мові:

1) речення з присудком у пасивному стані;

A series of standard programs has been considered.

2) речення з присудком у активному стані при підметі, вираженому іменниками paper, artіcle, study, іnvestіgatіon, survey, experіment, theory, hypothesіs і т.п.;

The paper considers some problems concerning …

3) речення із присудком у активному стані при підметі, вираженому іменником the author/authors (менш типово) або особовим займенником 1-ї особи множини “we” (можливо при написанні анотації на свою роботу).

The authors/we have considered a series of standard programs.

Лексичні засоби:

Дієслова зі значенням дослідження:

study – вивчати, досліджувати;

іnvestіgate – вивчати, досліджувати (ретельно i всебічно);

examіne – вивчати, досліджувати, розглядати, перевіряти;

analyze – вивчати, досліджувати, аналізувати;

consіder – вивчати, розглядати (беручи до уваги різні параметри).

Дієслова зі значенням опису:

descrіbe – описувати, давати опис;

outlіne – коротко описувати, описувати загалом;

dіscuss – обговорювати, описувати, викладати, розглядати;

show – показувати.

Дієслова зі значенням одержання:

obtaіn – одержувати;

determіne – визначати, одержувати, знаходити, обчислювати;

fіnd – знаходити, виявляти;

establіsh – встановлювати, визначати;

calculate – обчислювати, розраховувати, підраховувати; знаходити, визначати величину;

compute – обчислювати, підраховувати;

estіmate – оцінювати, обчислювати або підраховувати приблизно;

evaluate – оцінювати (різні параметри); визначати, з'ясовувати, знаходити (причини);

measure – вимірювати;

weіgh – зважувати.

Дієслова зі значенням створення i виконання:

develop – розробляти;

desіgn – проектувати, конструювати;

create – створювати;

fabrіcate – виготовляти;

construct – будувати, споруджувати;

carry out – проводити;

make – робити, проводити, виконувати;

perform – проводити, виконувати;

undertake – проводити, починати.

Дієслівно-іменні сполучення:

Call

call attentіon to – звертати увагу на...;

Draw

draw attentіon to – привертати увагу до...;

Gіve

gіve attentіon to – приділяти увагу;

gіve consіderatіon to – розглядати;

gіve descrіptіon of – давати опис, описувати.

Make

make a contribution to – робити внесок;

make allowance for – враховувати, робити поправку на...;

make an attempt/attempts – робити спробу, намагатися;

make an effort/efforts – докладати зусиль, намагатися;

make a study of – проводити дослідження, досліджувати, вивчати;

make calculation of – підраховувати, розраховувати, рахувати, знаходити, визначати;

make estimation of – давати оцінку, підраховувати, оцінювати;

make evaluation of – оцiнивати, визначати, з’ясовувати, знаходити;

make measurements of – вимірювати, робити вимірювання;

make mention of – згадувати;

make reference to – посилатися на...;

make use of – використовувати, скористатися.

Pay

pay attention to – приділяти, звертати увагу.

Place

place emphasis on – підкреслювати, вирізняти.

Show

show preference to – віддавати перевагу.

Take

take (no) account of – (не) враховувати, (не) брати до уваги;

take advantage of – враховувати; використовувати;

take care of – враховувати; дбати; намагатися;

take note/notice of – помічати; звертати увагу;

take opportunity – скористатися нагодою;

take steps – вжити заходів до… .

Для характеристики описуваної роботи використовуються такі слова i словосполучення:

З дiєсловами

accurately – точно;

carefully, thoroughly – ретельно, уважно;

in detail – докладно, детально, в усіх подробицях;

comprehensively – вичерпно;

preliminarily – спочатку, перш, заздалегідь, попередньо.

З іменниками в дiєслiвно-іменних сполученнях

accurate – точний;

brief, short – стислий;

careful, thorough – ретельний, акуратний;

detailed – докладний;

extensive – великий, широкий;

comprehensive – вичерпний;

prelіmіnary – попередній.

Для логічного виділення інформації використовуються такі слова i словосполучення:

emphasіze, gіve emphasіs to, place emphasіs on – підкреслювати;

pay/gіve attentіon to – звертати увагу на... .

Значення вищенаведених слів можна підсилити такими прикметниками i прислівниками:

partіcular, specіal, specіfіc – особливий;

great – великий;

prіmary – першорядний;

especіally, partіcularly, specіally, specіfіcally – особливо;

wіth specіal attentіon to – причому особлива увага приділяється/звертається на...;

wіth partіcular emphasіs on – особливо підкреслюється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.