Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Туристичне.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
353.79 Кб
Скачать

2. Основні напрями державної політики в сфері туристичної діяльності

Різноманітність досліджень питань туристичної галузі підтверджує складність, актуальність та неоднозначність цієї теми. Однак слід зазначити, що ціла низка аспектів державного регулювання розвитку туризму в Україні ще не має адекватного й всебічного відображення в науковій літературі: це, зокрема роль, функції та повноваження держави в галузі туризму, механізми соціалізації туризму, роль територіальних громад у галузі туризму тощо.

У зв’язку з викладеним вище Державне регулювання туристичної галузі - це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектора щодо розвитку туризму через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні тощо.

Однак, як зазначається в Законі Україн «Про туризм», що Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:

 • забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

 • безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;

 • збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;

 • створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

||

Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму є:

 • удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;

 • забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць;

 • розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму;

 • розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

 • створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання;

 • забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.

 • залучення громадян до раціонального використання вільного часу

 • проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з|із| історико-культурною спадщиною, природним середовищем|середою|, організація оздоровлення населення;

 • забезпечення раціонального використання і збереження|зберігання| туристичних ресурсів, становлення туризму як високорентабельній галузі економіки України, створення|створіння| ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього і іноземного туризму;

 • створення|створіння| і вдосконалення нормативно-правової бази в області туризму відповідно до чинного законодавства України, міжнародних норм і правил; 

 • захист має рацію і інтересів держави в області туризму;

 • створення|створіння| сприятливого для розвитку туризму податкового валютного, митного, прикордонного|пограничного| і інших видів контролю;

 • створення|створіння| економічних умов, які стимулюють розвиток туризму;

 • введення|вступ| пільгових умов для організації туристичної і екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів і малозабезпечених верств населення;

 • заохочення національних і іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії; 

 • встановлення порядку|ладу| стандартизації, сертифікації і ліцензування в області туризму; 

 • впровадження системи статистичної звітності суб'єктів туристичної діяльності;

 • визначення порядку|ладу| управління державною власністю в області туризму; 

 • створення|створіння| рівних можливостей на ринку туристичних послуг для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, сприяння розвитку конкуренції, забезпечення дотримання в цій сфері антимонопольного законодавства; 

 • забезпечення безпеки туристів, захист їх прав, інтересів і майна; 

 • підтримка розвитку туризму в регіонах, визначення статусу окремих туристичних центрів, створення|створіння| умов для пріоритетного розвитку туристичної індустрії;

 • організація і розвиток системи наукового забезпечення галузі туризму, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів;

 • розвиток співпраці|співробітництва| із|із| зарубіжними країнами і міжнародними організаціями, участь в міжнародних програмах розвитку туризму, розробка і укладення міжнародних двосторонніх|двобічних| і багатобічних|багатосторонніх| договорів в області туризму і визначення механізму їх реалізації.

Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом:

  • визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;

  • визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони;

  • спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму;

  • визначення основ безпеки туризму;

  • нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);

  • ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

  • встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу;

  • організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму;

  • визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;

  • участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму.

Державне регулювання в галузі туризму може здійснюватися й іншими способами, визначеними законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.