Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРЕНІНГИ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
528.38 Кб
Скачать

46

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ТРЕНІНГОВА РОБОТА У ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Харків 2011р.

Тренінгова робота у діяльності інженера-педагога: методична розробка / Л.В. Штефан, О.О. Прохорова, Н.А. Шишенко. – Харків: УІПА, 2011. – 46с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ У ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Навчальний тренінг у діяльності інженера-педагога

1.2. Тренінгові робота як основа формування індивідуального стилю педагогічної діяльності

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДИ РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЇВ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ

ГЛОСАРІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ У ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Навчальний тренінг у діяльності інженера-педагога

Сучасна інженерно-педагогічна освіта знаходиться у стані активного пошуку нових форм організації навчальної діяльності, які виступають гарантом формування особистості, здатної до творчої самореалізації. Однією з таких форм виступають тренінги. Їх бурхливий розвиток розпочався у 60-70-х роках ХХ-го століття, відколи у США і Західній Європі почали активно застосовувати психологічні тренінги. Це було пов’язано з радикальними соціальними змінами, до яких люди повинні були психологічно адаптуватися. Довівши свою ефективність у цій площині тренінговий підхід почав поширюватись і в інші сфери. Однією із таких стала і педагогічна, де розпочався розвиток такої нової організаційної форми діяльності як навчальний тренінг. Активізував цей процес компетентнісний підхід, який на сучасному етапі розвитку освіти виступає базовою основою підготовки фахівця нової формації.

Сьогодні у професійній підготовці спеціалістів визначаються наступні напрямки тренінгової роботи:

1. Тренінги професійного навчання: передбачають удосконалення або формування різних аспектів певної професії (діловодства, бухгалтерського обліку, бізнесу, комп’ютерних технологій тощо).

2. Психологічні тренінги: спрямовані на навчання ефективної взаємодії (продавати, презентувати, впливати, управляти тощо).

3. Навчальні тренінги: мають головною метою розвиток, всебічне розкриття потенційних особистісних професійних можливостей учнів.

У колі нашої уваги будуть навчальні тренінги. Навчальний тренінг – це інтенсивна форма групової роботи, у якій акцент робиться не стільки на передачу інформації, скільки на отримання особистісного досвіду професійної діяльності.

Переваги навчальних тренінгів:

– дають можливість підвищити упевненість у своїх професійних можливостях;

– навчають виходу з критичних ситуацій у професійній діяльності із найменшими втратами;

– покращують комунікативні якості;

– дозволяють вирішувати професійні проблеми в активному режимі;

– дають змогу отримати нові знання шляхом активної участі у розв’язанні найважливіших професійних життєвих ситуацій;

– розширюють межі уявлень про себе і про світ, дають розуміння своїх дійсних цінностей і цілей, свого місця у професії;

– розвивають інноваційний потенціал особистості.

Розглянемо основні принципи організації та проведення навчального тренінгу:

1. Принцип максимальної активності учасників тренінгу. Максимізувавши практичну роботу учасників, інженер-педагог повинен на тільки утримувати їх увагу, але й підвищувати їх внесок у процес навчання. Цьому сприяють результати роботи, які виступають продуктом діяльності усієї групи. До того ж учасники мають можливість брати на себе ризик успіху і провалу, що так само збільшує їх активність і позитивно впливає на результати навчання.

2. Принцип орієнтації на майбутню професійну діяльність. Полягає у розумінні чіткого зв’язку між вправами тренінгу та майбутньою професійною діяльністю тих, хто навчається. Виходячи з цих вимог, необхідно гармонійно поєднувати усі ланки професійної взаємодії у тій сфері, яка стала предметом гри.

3. Принцип темпової регуляції тренінгу. Види активності під час тренінгу вимагають швидкого і повільного темпу, високих і низьких затрат енергії. При цьому вони повинні чергуватися і підбиратися відповідно до часу дня, рівня активності групи та інших показників.

4. Принцип урахування індивідуальних особливостей учасників тренінгу. Однією з цілей тренінгу є формування необхідних для даної професії відповідних якостей спеціаліста. Тому індивідуалізований підхід виступає однією з обов’язкових вимог до його організації та проведення. Виходячи з цього, викладач повинен провести психолого-педагогічний аналіз групи з тим, щоб визначитись з психологічними особливостями кожного з учасників (темперамент, тип мислення), їх відношенням до майбутньої професії, лідерськими якостями тощо. На цій підставі формується склад малих груп для виконання певних вправ тренінгу, підбираються варіанти індивідуальних вправ.

5. Принцип вибору. Вибір, що надається учасникам тренінгу у плані формування власної поведінки при виконанні вправ, дає їм змогу краще зрозуміти свої можливості та потреби. Тому такі ситуації слід культивувати на тренінговому занятті.

6. Принцип відкритості. Для його реалізації варто створювати таку атмосферу на тренінгу, при якій учасники можуть вільно та відкрито виражати свою незгоду та заперечення. Це дозволить вчасно запобігти проблемам, нерозумінню, навчати толерантності.

7. Принцип зворотного зв’язку. Ефективний зворотний зв’язок – принципова відмінність тренінгових занять. Тому майбутньому інженеру-педагогу необхідно стежити за тим, щоб у всіх учасників була можливість організації зворотного зв’язку як із ним, так і з учасниками. Зворотний зв’язок слід стимулювати та заохочувати. У процесі підведення підсумків заняття він повинен стати каналом визначення результативності роботи кожного учасника.

8. Принцип етапності тренінгу. Учасникам тренінгу необхідно відчути, що у нього є початок, середина і кінець. У кінці – важливо отримати відчуття завершеності певного, нехай і невеликого за часом, етапу професійного розвитку. Це стає підставою формування готовності до переходу на наступну сходинку професійного становлення.

Визначені інженером-педагогом принципи закладають концептуальну основу тренінгу, яка виступає базою для розробки мети, завдань та вибору тренінгових вправ.

Специфіка навчального тренінгу полягає у тому, що тренінгова група не підбирається попередньо, як під час психологічних тренінгів, а є вже сформованою і визначеною списком навчальної групи. Як показує практика проведення навчальних тренінгів, оптимальна кількість учасників повинна не перевищувати 15-20 чоловік. У разі, коли навчальна група є більшою за кількістю, рекомендується розбивати її на дві підгрупи. Така ситуація спричиняє значні труднощі при плануванні розкладу навчальних занять. Зважаючи на її розповсюдженість, необхідно на державному рівні переглянути питання комплектації навчальних груп із урахуванням вимог сьогодення щодо активізації навчального процесу через використання інноваційних форм діяльності.

Однією з атрибутивних вимог організації навчального тренінгу є розміщення його учасників по колу. Коло – сама по собі об’єднуюча фігура. При розташуванні учасників таким чином вони розміщуються або у спеціально обладнаній аудиторії (ще одна з проблем матеріального забезпечення інноваційних занять), або у звичайній аудиторії, у якій на час проведення тренінгу відповідним чином розташовуються столи та стільці. Замикає коло викладач, який виконує роль тренера. Така диспозиція дозволяє відразу певною мірою реалізувати суб’єкт-суб’єтний підхід, де викладач не займає положення «командуючого», що знаходиться попереду загону, а знаходиться поряд з учасниками тренінгу. Рівнозначність позицій у розташуванні забезпечує комфортну психологічну атмосферу, де спілкування йде «очі-в-очі» оскільки всі бачать один одного, швидко реагують на мімічні та пантомімічні прояви, що у подальшому забезпечує атмосферу довіри та відкритості.

Враховуючи те, що тривалість навчального тренінгу є регламентованою розкладом, необхідно чітко визначитись з правилами проведення навчального тренінгу. Правила являють собою набір певних обмежень, які обов’язково повинні виконуватись усіма учасниками тренінгу. Вони приймаються на початку тренінгу. Їх слід записати на дошці або розмістити на фліп-чарті. Це необхідно для того, щоб у разі їх порушення викладач міг швидко скорегувати діяльність, вказавши рукою на певне правило та перевівши очі на «порушника». При цьому він піднімає догори дві руки долонями до аудиторії, що означає: «Порушено правило!». Іноді у групах із найбільшою кількістю порушень для підвищення відповідальності за свою роботу ті, що навчаються, ставлять свої підписи на плакаті з правилами. Серед правил тренінгу виділяють такі як цінування часу, ввічливість, позитивність та інші (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.