Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ivanova_O.V.Gordienko_E.S.Finansi.__Metodichni_...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
817.15 Кб
Скачать

95

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Іванова, Є.С. Гордієнко

Фінанси

Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

Донецьк 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Іванова

Є.С. Гордієнко

Фінанси

Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

Затверджено:

на засіданні кафедри фінансів

Протокол №___ від "___"____2011 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол №___ від "___"____2011 р.

Донецьк 2011

ББК 65.26я73

І 20

УДК 336(076.5)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. О.В. Чайковська,

канд. екон. наук, доц. О.В. Грицак

Іванова О.В.

І 20 Фінанси: методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / О.В. Іванова, Є.С. Гордієнко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011.  81с.

Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу «Фінанси» розроблені у відповідності з навчальним планом і робочою програмою дисципліни. У методичних вказівках надані тестові завданнях, як засоби діагностики для поточного і підсумкового контролю знань курсу «Фінанси»; наведені основні терміни по кожній темі окремо, контрольні питання та рекомендована література до кожної теми.

ББК 65.26я73

© Іванова О.В., Гордієнко Є.С., 2011

© Донецький національний

університет економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Вступ

4

Змістовий модуль 1. Теорія фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

6

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

9

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

12

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

16

Змістовий модуль 2. Бюджетна система і бюджетний процес

Тема 5. Податки. Податкова система

20

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система

25

Тема 7. Бюджетний дефіцит

36

Тема 8. Державний кредит

40

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

45

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

48

Змістовий модуль 3. Сутність та зміст ланок фінансової системи держави

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

54

Тема 12. Фінанси домогосподарств

59

Тема 13. Страхування. Страховий ринок

63

Тема 14. Фінансовий ринок

67

Тема 15. Фінансовий менеджмент

72

Тема 16. Міжнародні фінанси

77

Тема 17.Фінансова безпека держави

82

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

86

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

89

ВСТУП

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з фінансів.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні пи­тання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу «Фінанси» призначені для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, що вивчають курс «Фінанси».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.