Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kaneeva_I.I._Gvasaliya_D.S.Groshi_ta_kredit_STR...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
608.77 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

І.І. Канєєва, Д.С. Гвасалія

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ З МОДУЛЮ

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси» та «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

денної і заочної форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол №29 від 25 травня 2011р.

Зав. кафедри, д.е.н. проф. Омелянович Л. О.

___________________________________

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № ____ від _______ 2011 р.

Донецьк 2011

БКК 65.261 я 73

К 19

УДК 336.7 (076.5)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Cвинаренко Т.І.

канд. екон. наук, доц. Грицак О.В.

К 19 Канєєва І. І.

Гроші та кредит [Текст]: струк.- логік. схеми з модулю для студ. напряму підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси» та «Банківська справа» та напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навчання; І.І. Канєєва, Д.С. Гвасалія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. Фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 68с.

Структурно-логічні схеми з модулю “Гроші та кредит” охоплюють навальний матеріал основних змістових модулів: історичні аспекти розвитку грошових відносин, основи організації грошового обороту, кредитні відносини і роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки, теоретичні основи функціонування валютного ринку.

Методична розробка побудована у відповідності з навчальним планом і навчальною робочою програмою та призначена для аудиторного і самостійного вивчення модулю “Гроші та кредит”.

БКК 65.261 я 73

© І. І. Канєєва, Д. С. Гвасалія, 2011

© Донецький національний університет економіки і

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН»

4

Тема 1 «Сутність і функції грошей»

4

Тема 2 «Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм»

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

14

Тема 3 «Грошовий оборот і грошова масса»

14

Тема 4 «Грошові системи»

20

Тема 5 «Грошовий ринок»

24

Тема 6 «Інфляція і грошові реформи»

29

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 «КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

34

Тема 7 «Кредит в ринковій економіці»

34

Тема 8 «Фінансові посередники грошового ринку»

40

Тема 9 «Центральні банки»

46

Тема 10 «Комерційні банки»

52

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 „ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

58

Тема 11 «Валютний ринок і валютні системи»

58

Тема 12 «Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною»

64

ВСТУП

Модуль "Гроші та кредит" відноситься до спеціальних базових фінансових дисциплін і передбачає наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин та банківської справи.

Мета курсу полягає в засвоєнні студентами економічних спеціальностей знань щодо сутності та механізму функціонування таких категорій, як гроші, кредит, грошовий ринок; формуванні у них теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати та аналізувати грошово-кредитну та валютно-фінансову політику, що проводиться в країні.

Зміст модулю "Гроші та кредит" ґрунтується на базових знаннях таких економічних курсів, як економічна теорія, теорія фінансів, макроекономіка, державне регулювання економіки, разом з цим фор­мує теоретичну базу для подальшого вивчення прикладних навчальних дисциплін.

Методологічною та теоретичною основою курсу є матеріалістична діалектика та економічна теорія. Це дозволяє вивчати категорії грошей, кредиту і банківської справи у взаємозв'язку з іншими економічними категоріями, розібратися в сутності грошово-кредитних відносин та розробити пропозиції щодо вдосконалення грошово-кредитної політики держави.

Поглиблене вивчення модулю базується на Законах України, Указах Президента, Постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, інструктивних документах Міністерства фінансів і Національ­ного банку України.

Програма модулю „Гроші та кредит” містить у собі 12 тем, взаємозалежних між собою логічною послідовністю та об’єднаних у 4 змістових модулі. У процесі їх освоєння передбачається читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Структурно-логічні схеми з модулю «Гроші та кредит» наочно відображають основні положення та ключові поняття тем і є універсальним інструментом навчального процесу, можуть використовуватись для організації самостійної роботи студентів, дозволяють визначити рівень теоретичної підготовки за кожною з тем курсу. Вони є необхідним і корисним інструментом для проведення лекційних і семінарських занять, при підготовці до заліку або екзамену з модулю.

Визначення поняття „гроші” в економічній літературі різними авторами

Раціоналістична

Еволюційна

Концепції походження грошей

Властивості грошей та специфічні особливості грошей як товару

в їх споживчій вартості проявляється вартість інших товарів

гроші виступають як загальний і безпосередній еквівалент

гроші виступають як загальне і безпосереднє втілення абстрактної праці

Повноцінні гроші

Змішані форми

Неповноцінні гроші

Товарні гроші

Металеві гроші

Еволюція форм грошей

Кредитні гроші

Золота

Срібна

Мідна

Паперові гроші

Депозитні гроші

Квазігроші

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.