Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kaneeva_I_I_Groshi_ta_kredit_Zasobi_diagnostiki...doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
424.45 Кб
Скачать

55

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

І. І. Канєєва

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Засоби діагностики з курсу

для студентів денної та заочної форм навчання

економічних спеціальностей

Донецьк 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

І. І. Канєєва

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Засоби діагностики з курсу

для студентів денної та заочної форм навчання

економічних спеціальностей

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 11 від ”19” листопада 2008 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол № ___від “____”______ 2009 р.

Донецьк 2009

ББК 65.262я73

К19

УДК 336.7(076.3)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доцент О.В. Чайковська,

канд. екон. наук, доцент А.Ф. Кононенко

Канєєва І.І.

Гроші та кредит [Текст] : Засоби діагн. з курсу для студ. ден. та заочн. форм навч. екон. спец. / Міністерство освіти і науки України, Донец. нац. університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Каф. Фінансів; І. І. Канєєва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 54 с.

Засоби діагностики розроблені у відповідності з навчальним планом і робочою навчальною програмою дисципліни «Гроші та кредит».

Призначені для викладачів і студентів, можуть використовуватись у самостійній роботі студентів, а також при підготовці до поточного і підсумкового контролю знань.

ББК 65.262я73

© Канєєва І.І., 2009

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2009

ЗМІСТ

Вступ

5

Змістовий модуль 1 “Історичні аспекти розвитку грошових відносин”

6

Змістовий модуль 2 “ Теоретичні основи організації грошового обігу”

13

Змістовий модуль 3 “Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки”

28

Змістовий модуль 4 „Теоретичні основи функціонування валютного ринку”

43

Основна та додаткова література

51

ВСТУП

Дисципліна "Гроші та кредит" відноситься до спеціальних базових фінансових дисциплін і передбачає наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин та банківської справи.

Мета курсу полягає в засвоєнні студентами економічних спеціальностей знань щодо сутності та механізму функціонування таких категорій як гроші, кредит, грошовий ринок; формуванні у них теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати та аналізувати грошово-кредитну та валютно-фінансову політику, що проводиться в країні.

Зміст курсу "Гроші та кредит" ґрунтується на базових знаннях таких економічних курсів, як економічна теорія, теорія фінансів, макроекономіка, державне регулювання економіки, разом з цим фор­мує теоретичну базу для подальшого вивчення прикладних навчальних дисциплін.

Методологічною та теоретичною основою курсу є матеріалістична діалектика та економічна теорія. Це дозволяє вивчати категорії грошей, кредиту і банківської справи у взаємозв'язку з іншими економічними категоріями, розібратися в сутності грошово-кредитних відносин та розробити пропозиції щодо вдосконалення грошово-кредитної політики держави.

Поглиблене вивчення курсу базується на Законах України, Указах Президента, Постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, інструктивних документах Міністерства фінансів і Національ­ного банку України.

Програма курсу „Гроші та кредит” містить у собі 12 тем, взаємозалежних між собою логічною послідовністю та об’єднаних у 4 змістових модулі. У процесі їх освоєння передбачається читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Розроблені засоби діагностики дозволяють визначити рівень теоретичної підготовки за кожною з тем курсу. Вони є необхідним і корисним інструментом для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів і дають можливість оцінити якість засвоєння студентами кожного з змістових модулів та курсу в цілому.

Максимальна кількість балів, що отримує студент за кожний змістовий модуль – 5 балів. Таким чином протягом вивчення курсу „Гроші та кредит” в умовах функціонування ЕСТS студент може отримати 20 балів.

Засоби діагностики з курсу „Гроші та кредит” складені відповідно до навчальної робочої програми з курсу з урахуванням вимог системи управління якістю і кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Змістовий модуль 1 “історичні аспекти розвитку грошових відносин”

1. У чому полягає сутність грошей:

а) загальна безпосередня обмінюваність;

б) матеріалізація загальновиробничого часу;

в) засіб реалізації загального вартісного еквіваленту;

г) законний платіжний засіб, створений державою.

2. Які з якостей грошей, на Ваш погляд, є більш важливими з точки зору історичного розвитку грошової форми вартості:

а) портативність та однорідність;

б) витривалість та подільність;

в) можливість розпізнавання та зручність використання;

г) всі разом.

3. Необхідність грошей обумовлена:

а) наявністю товарного виробництва;

б) наявністю товарного обігу;

в) наявністю товарного виробництва і товарного обігу;

г) наявністю кризи надвиробництва.

4. Особливостями грошей є:

а) гроші є грошовим виразом вартості товару;

б) гроші виступають у якості загального втілення абстрактної праці;

в) гроші мають спроможність безпосередньо обмінюватися на всі товари;

г) усе перераховане вище.

5. Відповідно до якої концепції гроші з'явилися в результаті тривалого розвитку суспільно-економічних формацій, що мимо волі людей призвів до того, що деякі предмети виділилися з загальної маси і зайняли особливе місце:

а) економічної;

б) еволюційної;

в) раціоналістичної;

г) наукової.

6. Визначене кількісне співвідношення, у якому один товар обмінюється на інший - це:

а) споживча вартість товару;

б) мінова вартість товару;

в) грошове вираження вартості товару;

г) загальний еквівалент.

7. Особливостями грошей є:

а) у споживчій вартості грошей виражається вартість інших товарів;

б) гроші є грошовим вираженням вартості товару;

в) гроші виступають у якості загального і безпосереднього еквівалента;

г) усе перераховане вище.

8. На чому базується вартість неповноцінних грошей:

а) на купівельній спроможності;

б) на вартості тієї кількості товарів і послуг, які можна прид­бати в середньому за грошову одиницю;

в) на вартості матеріалу, з якого вони виготовлені (золото, срібло тощо);

г) на вартості праці, витраченої на виробництво товарів, що реалізуються.

9. У чому полягає відмінність грошей від товару:

а) гроші мають мінову вартість, товари - споживчу і мінову;

б) товари мають споживчу вартість на відміну від грошей;

в) гроші мають одночасно споживчу і мінову вартість;

г) гроші володіють споживчою, а товари міновою.

10. Як зміниться ціна грошей, якщо їх вартість зросте, а вартість товару залишиться незмінною:

а) зросте;

б) знизиться;

в) залишиться незмінною;

г) жодна з відповідей невірна.

11. Чи усі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами:

а) всі;

б) не всі;

в) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави;

г) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави та можуть вільно обмінюватися на золото.

12. Функцію грошей як засобу накопичення виконують:

а) ідеальні гроші;

б) реальні гроші;

в) повноцінні гроші;

г) умовні гроші.

13. Функцію грошей як міри вартості виконують:

а) ідеальні гроші;

б) реальні гроші;

в) повноцінні гроші;

г) умовні гроші.

14. У ході проведення деномінації грошової одиниці ціни на товари:

а) залишаються незмінними;

б) знижуються;

в) змінюються в такому ж співвідношенні як і грошові знаки;

г) підвищуються.

15. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

а) у функції засобу платежу;

б) у функції засобу нагромадження;

в) у функції міри вартості;

г) у всіх названих функціях.

  1. Першими товарами, які виконували роль грошей були:

а) метал;

б) предмети розкоші (хутро, перли);

в) предмети першої необхідності (худоба, сіль);

г) папір.

17. Як визначити вартість грошової купюри номіналом в 20 гривень:

а) це - вартість золота, яка забезпечує купюру;

б) це - вартість паперу, на якому вона надрукована;

в) це - вартість праці, що витрачена на її друкування;

г) це - вартість товарів та послуг, які можна придбати на 20 гривень.

18. Які функції виконують гроші на світовому ринку:

а) загальний платіжний засіб;

б) загальний купівельний засіб;

в) засіб перенесення багатства з однієї країни в іншу;

г) всі разом.

19. Яку функцію грошей можуть виконувати ідеальні гроші:

а) функцію засобу обертання;

б) функцію вартості;

в) функцію засобу накопичення;

г) функцію світових грошей.

20. Коли гроші використовуються як капітал:

а) при реалізації споживної вартості;

б) для забезпечення зростання наявної вартості;

в) при їх витраченні на особисте споживання;

г) при обслуговуванні виробничого споживання.

  1. Велика вартість метала, при малому обсязі – це:

а) економічність;

б) портативність;

в) усталеність;

г) ліквідність.

  1. Як зміниться ціна товару, якщо вартість товару зменшиться, а вартість грошей залишиться незмінною:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) залишиться незмінною.

  1. Функцію грошей як засобу обігу виконують:

а) ідеальні гроші;

б) реальні гроші;

в) повноцінні гроші;

г) усе перераховане.

  1. У чому відмінність грошей від товару:

а) гроші мають мінову вартість, товари - споживчу і мінову;

б) товари мають споживчу вартість , на відміну від грошей;

в) гроші мають одночасно споживчу і мінову вартість;

г) гроші володіють споживчої, а товари міновий.

  1. Портативність металу - це:

а) велика вартість металів при малому обсязі;

б) сталість до впливів зовнішнього середовища;

в) мала вартість при великому обсязі;

г) використання металу на великій території.

  1. Корисність товару, спроможність задовольняти потреби людини – це:

а) мінова вартість товару;

б) споживча вартість товару;

в) відносна вартість товару;

г) ринкова вартість товару.

27. Між повноцінними і неповноцінними грошима була епоха використання таких форм грошей:

а) умовних грошей;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.