Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси підприємствREADY.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
986.62 Кб
Скачать
  1. Реорганізація, спрямована на укрупн. Підпр-ва: злиття, поглин., приєдн.

До осн. мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації поглин.м, приєдн.м чи злиттям з підпр-вом, що перебуває у фін. кризі, можна віднести такі: 1. Ефект синергізму. Синергізм — це умова, за якої загальний результат є більшим від суми часток. 2. Прагн. заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпорядж. підпр-ва, що перебуває в кризі. 3. Отрим. надійного постачал.а факторів виробницт­ва (наприклад, сировини чи комплектуючих). 4. Податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати ком­панію, яка має від'ємний об'єкт оподаткув., і таким чином отримати економію на податкових платежах. 5. Придб. активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщ., передача технологічних і управлінських знань та навичок (тех­нологічні трансферти) тощо. 6. Диверсифікація активів та діял. з метою зменш. ри­зиків. 7. Попередж. захопл. компанії великими корпоратив­ними «хижаками» та збереж. контролю над підпр-вом.

Розрізня­ють горизонтальне злиття (приєдн., поглин.) та верти­кальне. Горизонтальне злиття — це об'єдн. двох фірм, які ви­робляють однаковий тип товару чи над. однакові послуги. Вертикальне злиття — це злиття 1 підпр-ва з йо­го постачал.ом сировини чи споживачем продукції

У разі злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підпр-ва. Бух. баланси п-в консолід. Під час такої реорганізації активи і пасиви підприємств, що реорганіз., у повному об­сязі перед. підпр-ву-правонаступнику; підпр-ва, які злилися, припиняють господар. діял. і втрач. свій юридичний статус. Як внески до статут. фонду новоствореного підпр-ва слід розглядати корпоративні права (частки, акції) власників підприємств, що ліквід. Після підпис. передавального балансу підпр-во-правонаступник отримує частку майна, яка є ек­вівалентом корпоративних прав реорганізованих підприємств.

Приєдн. — це спосіб корпо­ративної реструктуризації, який передбачає приєдн. всіх прав та обов'язків однієї або кількох юридичних осіб — правопопередників до іншої юр. особи — правонаступника. В результ. приєдн. нова юр. особа не створ., а лише вносяться зміни до засновницьких документів правонаступника. Ці зміни можуть бути пов'язані зі збільш.м статут. фонду підпр-ва, до якого здійсн. приєдн., зміною складу його засновників чи організаційно-правової форми.

 Поглин. - придб. корпор. прав фін-неспром. п-ва п-вом-санатором. Тут придб. корпор. права. Поглинуте п-во може чи зберегти свій статус юр. особи і стати дочір. п-вом, чи бути приєднаним до п-ва-санатора і стати його структ. од-цею, втративши свій юр. статус. Майн. права та обов’язки переходять до правонаст-ка.

  1. Реорганізація, спрямована на розукрупн. Підприємств: поділ, виділ.

До розукрупн. підпр-ва (поділ, виокремл.) вд. в таких основних випадках. 1. Якщо в підпр-ва поряд із прибутковими секторами діял. є багато збиткових виробництв.

2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діял. під­приємств, до яких виявляють інтерес кілька інвесторів.

3. Коли йдеться про передприватизаційну підготовку держ. підприємств з метою підвищ. 'їх інвестиційної привабливості.

4. За ріш.м антимонопольних. органів. Якщо підпр-во — монопольне утвор. зловживає монопольним становищем на рин­ку, може бути прийняте ріш. про примусовий його поділ.

Головною метою розукрупн. підприємств, які перебув. у фін.й кризі, є виокремл. санаційне спро­можних виробничих підрозділів (виробництв) для провед. їх фін. оздоровл. й оформл. як самостійних юридич­них осіб.

 Поділ — це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юр. особа припиняє свою діял., а на її базі створ. кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. У результ. поділу підпр-ва до новостворених підприємств за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права і обов'язки (активи та пасиви) реорганізованого підпр-ва. Кожен із засновників стає співзасновником усіх (або деяких) із підприємств-правонаступників. Внесками заснов­ників до статут. фонду таких підприємств є їх частки у стату­тному фонді підпр-ва, що реорганіз..

Підпр-во може бути створене в результ. виокремл. зі складу діючого підпр-ва 1 чи кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань згідно з ріш.м їх трудових колек­тивів і за згодою власників або уповноваженого ними органу. Під час виокремл. з підпр-ва 1 чи кількох нових під­приємств до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки ре­організованого підпр-ва. Реорганізація виділ.м передбачає, що частина активів і па­сивів підпр-ва, яке реорганіз., перед. право­наступнику або кільком правонаступникам, утворюваним унаслі­док реорганізації. Підпр-во, що реорганіз., продовжує свою фінансово-господар. діял.. Воно не втрачає статусу юр. особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством. Під час виокремл. реорганізоване підпр-во не виключ. з державного реєстру. Засновником юр. особи, створюваної в результ. ви­діл., може бути реорганізоване підпр-во. При цьому новостворена юр. особа може бути дочірнім підпр-вом.