Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси підприємствREADY.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
986.62 Кб
Скачать
  1. Власний капітал підпр-ва, його функц. Та складові частини.

Власний капітал – це підсумок 1 розділу пасиву. Основними його складовими є: статутний капітал (СК), додатковий капітал (ДК), резервний капітал (РК), нерозподілений прибуток (НП). СК – це сума вкладів власників підпр-ва, його активи за номінал. вартістю у відповідності із засновницькими документами, це капітал, в межах якого власники несуть матеріальну відповідал. перед кредиторами. ДК – це сума приросту майна підпр-ва, яка виникла в результ. переоцінки безоплатно одержаних ТМЦ та від емісійного доходу. Розрізняють додатково вкладений капітал та інший капітал. РК – це капітал для покриття збитків(25 % від СК). НП – прибуток, який реінвестований у підпр-во (різниця між дивідендами та чистим прибутком.

Функц. ВК: 1). Заснув. та введ. підпр-ва в дію. Власний капітал у частині статут. є фінансовою основою для запуску в дію нового суб'єкта господарюв.

2). Відповідал. та гарантії. - статутний капітал є свого роду кредитним забезпеч.м для кредиторів підпр-ва.

3). Захисна ф-ція - чим більший СК тим краще захищене підпр-во від зовнішніх факторів.

4). Забезпеч. кредитоспромож.

5). Фінансув. та забезпеч. ліквідності. Вне­сками у власний капітал можуть бути грош. кошти. Вони можуть використовуватися для фінан­сув. операційної та інвестиційної діял. підпр-ва, а також для погаш. заборгов. по позичках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підпр-ва, з 1 боку, та поте­нціал довгострокового фінансув., з іншого.

6). База для нарахув. дивідендів і розподілу майна. Одер­жаний протягом року прибуток або розподіляється та виплач. власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезавр.. Нарахув. дивідендів, як правило, здійсн. за встано­вленою ставкою відповідно до частки акціонера (пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином відбув. розподіл майна підпр-ва у разі його ліквідації чи реорганізації.

7). Управл. та контролю – власники можуть приймати участь в управл. та контролі, волод. контрольним пакетом дозволяє проводити власну політику.

8). Рекламна (репрезентативна) – Солідний статут­ний капітал (власний капітал) підпр-ва створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачал.ів факторів виробництва і споживачів готової продукції. Крім того, підпр-ву із солідним власним капіталом набагато легше залучити кваліфікований персонал.

  1. Статутний капітал та додатковий капітал підпр-ва.

СК — це сума вкладів власників підпр-ва в його активи за номінал. вартістю згідно із засновницькими документами. СК Хар-є початкову суму ВК під-ва, інвестовану в формув. його активів для початку здійсн. його господар. діял. Розміри СК визнач. статутом під-ва. Для під-в окремих сфер д-сті та організаційно-правових форм мінімальний розмір СФ регул. законодавством. Наприклад, СФ АТ – 1250 мін з/п, ТОВ – 100 мін з/п мінімальний розмір СФ приватного під-ва – 1000 грн. Вклад, оцінений в грош. одиницях, становить частку учасника та засновника в СФ. Закон-ом Ук забороняється використовувати для формув. СФ бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу.

Вкладами учасників та засновників в під-ва різних форм власності можуть бути нерухоме майно та інші матеріальні цінності, ЦП, права користув. землею, водою та ін природними ресурсами, інтелектуальна власність, грош. кошти в тому числі в іноз валюті. Вклад, оцінений в гривнах, становить частку учасника та засновника у СФ. Забороняється використовувати для формув. СФ бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу.

СФ АТ форм. шляхом випуску акцій, номінал яких і становить СФ АТ, але він не може бути менший за 1250 мін з/п, виходячи із ставки, діючої на момент створ. АТ. Акції ЗАТ можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та куплі-продажу на біржі; акції ВАТ розподіляються тільки між засновниками.

У ТОВ СФ не повинен бути менший за 100 мін з/п. До моменту реєстрації ТОВ кожен із учасників зобов’яз. внести в СФ не менше 30% вказаного в установчих документах вкладу. Учасник зобов’яз. повністю внести свій вклад не пізніше ніж через рік після реєстрації, у разі невикон. – сплачує штраф: 10% річних з недонесеної суми.

Додатковий капітал – це сума приросту майна під-ва яка виникла в результ. переоцінки майна під-ва (індексації), безоплатно одержаних матеріал. цінностей, емісійного доходу. Розрізняють додатково вкладений капітал (емісійний) та інший додатковий капітал.

Додатковий вкладений капітал хар-є суму емісійного доходу (різниця між продажною і номінал. варті­стю первісне розміщених акцій), отриманого в результ. реалі­зації акціонерними товариствами власних корпоративних прав. До складу іншого додаткового капіталу належать такі складові:

1)інший вкладений капітал;До іншого додаткового капіталу належить інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, раніше внесений такими засно­вниками без прийняття ріш. про зміну розміру статут. ка­піталу.

2)дооцінка (уцінка) необорот. активів; До складу дооцінки (уцінки) необорот. активів відноситься сума дооцінки (уцінки) активів, яка проводиться у випадках, передбач. законодавством

3)вартість безкоштовно отриманих необорот. активів. До складу вартості безкоштовно отриманих необорот. активів включ. вартість необорот. активів, безкоштовно одержаних підпр-вом від інших осіб. Вона вваж. додатковим капіта­лом і зменш. на суму нарахованої амортизації, величина якої визн. доходом одночасно з її нарахув.м.