Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EA.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
233.47 Кб
Скачать

21. Аналіз дебіторської заборгова­ності

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан п-ва. Джерело аналізу — баланс підприємства; для внутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичного обліку.

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості.

Показники, що х-ть стан ДЗ:.

1. Оборотність дебіторської заборгованості:

Од = Виручка від реалізації : середня ДЗ,

2. Період погашення дебіторської заборгованості:

Пд = 360 днів : Од,

3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі по­точних активів: Да = [Дз : Па(2-3 розділ активу балансу)] 100,

4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації визначається за формулою: Дз = Д : В,

5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, %.Показник сумнівної дебіторської заборгованості може бути взятий з балансу (ряд. 162 ф.1).

Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості: дані за звітний період порівнюють з даними за минулий рік (або інший звітний період), визначають зміни і вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику.

Деякі показники за минулий період (оборотність дебіторської заборгованості, або відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) переносяться з розрахунку, складеного за підсумками минулого року чи іншого виробничого періоду.

22. Сутність оборотних коштів, їх класифікація та завдання аналізу

Оборотні кошти — це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції, які беруть участь у виробничому процесі один раз і повністю переносять свою вартість на собівартість продукції.

Класифікація оборотних коштів:

1. Залежно від участі у кругообігу коштів:

• оборотні кошти, авансовані в оборотні вир. фонди;

• оборотні кошти, авансовані у фонди обігу

2. За методами планування

• нормовані;

• ненормовані

3. За джерелами формування

• залучені;

• власні та прирівняні до власних;

4. Залежно від ліквідності

• абсолютно ліквідні кошти;

• швидко реалізовані оборотні кошти;

• повільно реалізовані оборотні кошти

5. Залежно від ступеня ризику вкладання капіталу

• оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень;

• оборотний капітал з середнім ризиком вкладень;

• оборотний капітал з високим ризиком вкладень

6. Залежно від стандартів обліку і відбиття в балансі підприємства

• оборотні кошти в запасах;

• кошти;

• розрахунки

• інші активи

7. Залежно від матеріально-речовинного утримання

• предмети праці;

• готова продукція і товари;

• гроші і кошти в розрахунках

Завданнями організації аналізу оборотних коштів підприємства є:

1. оцінка оборотних активів підприємства;

2. визначення потреби в різних видах оборотних коштів (нормування оборотних коштів);

3. аналіз основних тенденцій розвитку;

4. вивчення та кількісне обчислення впливу основних факторів на величину оборотних коштів підприємства, потребу в них та їх оборотність;

6. надання вичерпної інформації для прийняття управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]