Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102 - 117.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
512.75 Кб
Скачать

113. Зварювання з використанням тертя.

З варювання тертям - це зварювання тиском із нагріванням ме­талу в зоні з'єднання внаслідок тертя його поверхонь під час обертан­ня або зворотно-поступального руху однієї поверхні відносно іншої. Деякі схеми процесу зварювання показано на рисунку.

Схеми процесів зварювання тертям:

а – з обертанням однієї з деталей; б – з обертанням двох деталей у різні сторони; в – з обертанням вставки; г – з вібрацією однієї з деталі; д – із вібрацією вставки; е – із синхронним і синфазним обертанням в одну сторону двох деталей, осі яких зміщені на відстань е

Звичайно зварювання тертям застосовується при виготовленні де­талей, які мають форму тіл обертання. Співвісно розташовані деталі стискуються зварюваними поверхнями з певним зусиллям, а одній із деталей надається обертання. При зварюванні сталей і алюмінію швид­кість відносного переміщення поверхонь складає 0,5...3,0 м/с. При обертанні відбувається притирання торців та інтенсивне тепловиді­лення. Забруднення разом із розігрітим до пластичного стану металом витискаються зі стику. Після досягнення в стику достатньої темпера­тури відносне переміщення деталей миттєво припиняють і стискують їх із певним зусиллям осадки. У цей момент і утворюється з'єднання. Можливі варіанти зварювання з обертанням у різні сторони обох деталей, з обертанням вставки між деталями, з вібротертям. В остан­ньому випадку можна передавати вібрацію одній із деталей або про­міжній вставці і зварювати деталі, які не мають форми тіл обертання. Деталі будь-якої форми можна зварювати також за схемою рисунку вище, е. Обидві деталі стискають та обертають в одну сторону. Внаслідок змі­щення їх вісей між стиснутими поверхнями виникає тертя.

114. Ультразвукове зварювання.

Суть способу. Ультразвукове зварювання - це зварювання тиском при дії ультразвукових коливань. З'єднання утворюється в ре­зультаті спільної дії на деталі стискуючого зусилля і високочастотних механічних коливань, що супроводжується відносним тангенціальним зміщенням малої амплітуди з'єднуваних поверхонь і нагріванням ме­талу в зоні зварювання. Зусилля діє перпендикулярно до з'єднуваних поверхонь, а коливання викликають їх незначний зсув з ультразвуко­вою частотою. При цьому відбувається невелика пластична деформа­ція приповерхневого шару металу в зоні зварювання і утворення юве­нільних поверхонь та їх з'єднання. Тривалість процесу виміряється секундами і долями секунд. Ультразвукове зварювання (у.з. зварю­вання) застосовують для одержання точкових і шовних з'єднань, а та­кож для зварювання по контуру.

Процес ультразвукового зварювання відбувається в умовах тертя, викликаного мікроскопічним відносним зворотно - поступальним переміщенням ділянок поверхонь у зоні стискування, що супроводжується виділенням теплоти.

Основними параметрами режиму у.з. зварювання є зусилля стиснення (контактне зусилля) Р, час зва­рювання t, амплітуда ξm і частота ƒ у.з.к. Важливе значення мають потужність у.з. обладнання, форма та стан поверхні зварювального наконечника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]