Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т4 фінанси підприємств.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
112.05 Кб
Скачать

Диктант по темі

 1. Сутність якої функції підприємства зводиться до забезпечення виробництва товарів, робіт, послуг та системи їх реалізації? (організаційна)

 2. У процесі кругообігу капіталу підприємства стимулом його діяльності є (прибуток)

 3. Підприємство, в якому майно належить одному суб'єкту, що самостійно веде справу, отримує весь дохід і несе відповідальність за ризик від бізнесу є … (одноосібне володіння).

 4. Форма організації бізнесу, що засновується на об'єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників називається … (партнерство або товариство).

 5. Учасники якого виду товариства несуть відповідальність за роботу фірми в розмірах свого внеску і своїх особистих коштів? (повного)

 6. У якому товаристві майнова відповідальність партнерів не перевищує суми, яку вони внесли при його створенні? (товариство з обмеженою відповідальністю)

 7. Яке товариство об'єднує частину своїх членів за принципом повної (необмеженої) відповідальності (дійсні члени), а частину — за принципом обмеженої відповідальності, яка поширюється лише на внесок, зроблений учасником у капітал товариства? (змішане (командитне)товариство)

 8. Капітал якого товариства утворюється у грошовій формі та поділяється на однакові за номінальною величиною і неподільні паї у вигляді акцій? (акціонерне товариство)

 9. Як називаються компанії, які виступають власниками контрольних пакетів акцій низки підприємств? (холдингові компанії)

 10. Які види підприємств виділяють залежно від величини капіталу та масштабів діяльності? (малі, середні і великі)

 11. У процесі створення статутного капіталу та реалізації продукції на підприємстві формуються …(фінансові ресурси)

 12. Як називається фонд коштів на підприємстві, який може складатися з акціонерного капіталу, пайових внесків членів кооперативів, засновників, а також бюджетних коштів? (статутний)

 13. До якого виду фінансових ресурсів (за напрямками надходження) відносять нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування та кредиторська заборгованість? (внутрішніх)

 14. На яких підприємствах статутний фонд формується з вартості майна, що безоплатно надається державою в постійне розпорядження підприємств на праві господарського відання? (державних)

 15. Фінансовий механізм підприємства складається з (фінансових методів, фінансових важелів, законодавчо-нормативного та інформаційного забезпечення)

Критерії оцінювання:

Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,2 бали. Студент може набрати відповідно: 0 балів, 1 бал, 2 бали, 3 бали, що переводяться у чотирьох бальну систему оцінювання таким чином:

«5» - 2,6 – 3,0 бала

«4» - 2,0 – 2,4 бала

«3» - 1,4 – 1,8 бала

«2» - 0 – 1,2 бала

Тема Формування і використання прибутку підприємства.

Мета: Визначити місце прибутку в економіці підприємства, порядок його формування, розподілу та використання.

Актуальність: Прибуток характеризує фінансово-господарський стан підприємства, є основним джерелом його доходів, джерелом розширення виробництва та стимулює до досягнення вищих результатів.

Студент повинен знати: місце прибутку в економіці підприємства, порядок його формування, розподілу та використання.

Студент повинен вміти: розрахувати показники валового і чистого доходу та прибутку.

Міжпредметна інтеграція: фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, економічний аналіз.

Ключові слова та терміни: валовий дохід, збиток, прибуток, рентабельність, самоокупність, самофінансування, самофінансування, фінансові результати, фонди, чистий дохід.

План.

 1. Поняття, місце, роль і значення прибутку в економіці підприємства.

 2. Формування балансового прибутку підприємства.

 3. Використання чистого прибутку підприємства.

Самостійна робота студента

Сутність та методи обчислення рентабельності

План самостійної роботи

 1. Сутність рентабельності.

 2. Види рентабельності.

 3. Методи обчислення рентабельності.

Практичне заняття .

Формування та використання прибутку підприємства.

Література:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]