Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т4 фінанси підприємств.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
112.05 Кб
Скачать
 1. Функції фінансів: контрольна, розподільча.

Розподільча функція фінансів підприємств полягає у розподілі отримуваних підприємствами виручки та інших доходів і накопичень за відповідними напряиками:

 • Спочатку отримана виручка спрямовується на відшкодування вартості використаних у процесі виробництва засобів виробництва,

 • Далі, частина, що залишилася (валовий дохід) розподіляється на фонд оплати праці робітників і прибуток.

 • Потім прибуток використовується на сплату податків, зборів, платежів і залишається чистий прибуток.

 • Чистий прибуток використовується на створення фондів підприємства.

Таким чином, за допомогою розподільної функції при розподілі доходів підприємства створюються фонди грошових коштів і резерви самого підприємства та даржави.

Контрольна функція проявляється у контролі за виконанням підприємствами обсягів виробництва, продаж, отриманого прибутку, за формуванням і використанням фондів грошових коштів підприємств та фінансових ресурсів підприємств. Контрольна функція проявляється через систему фінансового контролю. Фінансовий контроль – це контроль гривнею за формуванням і цільовим використанням матеріальних і фінансових ресурсів на кожному підприємстві. Метою такого контролю є перевірка збереження і правильності використання матеріальних і фінансових ресурсів, а також викриття і попередження фінансових порушень і зловживань. Фінансовий контроль за діяльністю підприємства здійснюється:

 • державними структурами,

 • банківськими установами,

 • самим підприємством.

 1. Фінансові ресурси підприємства.

Підприємства здійснюють вирбничу, науково-дослідну та комерційну діяльність, результатом якої є відповідний вид продукції. Реалізуючи цю продукцію підприємство отримую доходи і накопичення, які розподіляє і формує відповідні фонди грошових коштів. Для здійснення будь-якої діяльності підприємству потрібні певні види ресурси:

 • матеріальні,

 • трудові,

 • фінансові,

 • грошові кошти.

Формування усіх видів ресурсів здійснюється за рахунок різних джерел: власних, позичених і залучених. Основним видом ресурсів є фінансові. Фінансові ресурси підприємства – це грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства і національного доходу і сукупного суспільного продукту та використовуються у статутних цілях підприємства. Загальна сума фінансових ресурсів підприємства складається з:

 • статутного капіталу,

 • додаткового капіталу,

 • резервного фонду,

 • фінансування,

 • амортизаційних відрахувань,

 • відстроченої податкової заборгованості,

 • нерозподілееного прибутку, кредитних ресурсів,

 • кредиторської заборгованості.

Власні кошти підприємства – це кошти, які постійно знаходяться в обігу підприємстваі строк користування яким не встановлений. Власні кошти формуються за рахунок власного капіталу, тобто тієї частини капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань.

Позичені кошти – це кошти, які отримує підприємство на визначений термін, за певну плату і на певних умовах (поверненості, строковості, платності, цільового використання, забезпеченості). Ці кошти формуються за рахунок довгострокових та короткострокових кредитів.

Залучені кошти – це кошти, які не належать підприємству, яле внаслідок діючої системи розрахунків знаходяться в обігу підприємства.

Усі ці види коштів беруть участь у формуванні активів підприємства і у здійсненні його виробничо-фінансової діяльності з метою отримання прибутку. Таким чином, фінансові ресурси підприємства – це власний, залучений і позичений грошовий капітал, який використовується підприємством для формування своїх активів та здійснення діяльності і має на меті отримання прибутку.

Активи – це ресурси, які створюються підприємством в результаті минулих заходів і використання яких приведе у майбутньому до отримання економічної вигоди (прибутку). Активи підприємства поділяються на оборотні і необоротні.

Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні і призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягоя 12 місяців з дати складання балансу.

Необоротні активи – це активи, які не вважаються оборотними (основні засоби, інвестиції і под.).

Крім того, що власні, залучені і позичені ресурси формують фінансові ресурси підприємства є одночасно і його зобов’язаннями перед конкретними власниками (державою, юридичними чи фізичними особами).

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок певних подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства. Зобов’язання бувають:

 • довгострокові – це зобов’язання, які повинні бути погашені підприємством після операційного циклу, або через 12 місяців з моменту їх виникнення (довгострокові банківські кредити, відстрочені податкові зобов’язання, оренда та ін.).

 • поточні – це зобов’язання, які повинні бкти погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дня їх виникнення (короткострокові банківські кредити, усі види кредиторської заборгованості).

Формування фінансових ресурсів підприємства здійчнюється при створенні підприємства, при здійсненні його господарської діяльності та при реалізації фінансових відносин, в яких бере участь підприємство.

Формування фінансових ресурсів підприємства починається зі створення статутного капіталу підприємства за рахунок різних джерел і залежить від форми власності підприємства. Статутний капітал –це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників до капіталу підприємства. За рахунок статутного капіталу формуються основні і оборотні кошти підприємства. Тому власний капітал—це власні джерела фінансівання підприємства, які без визначеного строку повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві з чистого прибутку.

До складу власного капіталу відносять:

 • Додатковий вкладений капітал – це сума перевищення вартості реалізації випущених акціонерним товариством акцій над їх номінальною вартістю.

 • Інший додатковий капітал – це сума дооцінки необоротних активів, тобто вартість активів, які отримані безоплатно підприємством від інших осіб.

 • Резервний капітал – це сума резервів, які створені за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або до засновницьких жокументів.

 • Нерезподілений прибуток – це сума прибутку, який залишився у підприємства та реінвестований у його господарську діяльність.

 • Цільове фінансування – сума цільових надходжень, які підприємство отримує з бюджету.

Крім власних на підприємстві ще існують залучені і позичені фінансові ресурси.

Залучені фінансові ресурси – це кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, а також усі види поточних зобов’язань підприємства по розрахунках. До залучених фінансових ресурсів відносять:

 • суми отриманих авансів,

 • суми заборгованості підприємства по усіх видах платежів підприємства,

 • заборгованість по внесках до державних фондів,

 • заборгованість підприємства по виплаті дивідендів,

 • суми виданих підприємством векселів.

Позичені фінансові ресурси – це довгострокові та короткострокові банеківські кредити, інші довгострокові фінансові зобов’язання, які пов’язані з залученням позикових коштів і на які нараховуються відсотки.

Усі види фінансових ресурсів підприємства відображаються у пасиві балансу підприємства. Їх склад і обсяги залежать від:

 • виду та розмірів підприємства,

 • роду його діяльності,

 • обсягів виробництва. Усі ці фактори є взаємопов’язаними.

Якщо на підприємстві фінансових ресурсів знаходиться у достатньому обсязі, то це свідчить про їх ефективне використання, добрий фінансовий стан, платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність.

Особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності.

Умови ринкової економіки вимагають функціонування підприємств різних видів і форм власності:

 • державної,

 • комунальної,

 • кооперативної,

 • орендної,

 • акціонерної,

 • приватної,

 • змішаної.

Підприємство будь-якої форми власності має свої особливості функціонування та формування фінансових ресурсів, розподіду отриманих прибутків, використання фондів грошових коштів, взаємовідносин з бюджетом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]