Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_sam_inozemna_mova_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
735.74 Кб
Скачать

IV семестр (французька мова)

Розмовна практика

Тема

Кількість годин

Форми

контролю

СРС

Матеріали

СРС та

форми контролю

Інд. робота

Інд. робота

Матеріали

Форми

контролю

1.

Тема 3. Судова система Франції.

4

2 Письмовий і усний переказ

3

Усне

Опитування

2

Творче завдання

Дискусія

2.

Тема 4. Основи закону про фізичних і юридичних осіб у Франції.

4

Усне опитування. Твір.

3

Переказ

2

Творче завдання

Тестування.

Тема: Парламенські вибори у Франції.

4

Усне опитування

Усне

опитування

2

Творче завдання

План і усні

Повідомлення

3.

Позааудиторне читання.

100 сторінок

Резюме, словничок і переказ

4

Письмовий план

Творче завдання

4.

Тема: Процедура звинувачення у Франції.

14

Усне опитування. Письмова анотація.

3

2

Творче завдання

Круглий

стіл

5.

Заліковий. переказ 2

На кожному занятті відводиться 10-15 хвилин для висвітлення поточних політичних та економічних подій в Україні та за її межами.

Розмовні теми, що виносяться на іспит

другий курс

 1. Державний устрій та політична система Великої Британії.

 2. Законодавча влада Великої Британії:

а) парламентські вибори

б) законотворчий процес.

 1. Державний устрій та політична система України.

 2. Вступ до правознавства, базові терміни та концепції.

 3. Судове переслідування.

 4. Форми організації бізнесу.

а) одноосібне партнерство

б) партнерство

с) корпорація

 1. Юридичні професії.

 2. Забезпечення правопорядку.

 3. Закон і судова влада Великої Британії.

 4. Закон і судова влада України.

 5. Закон і судова влада США.

 6. Основні закони про фізичних та юридичних осіб.

 7. Бізнес і право: компанії, контракти і міжнародна торгівля.

 8. Європейський Союз. Правовий аспект.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів за семестр, що закінчується іспитом (іv семестр)

Підсумковий контроль знань студентів

Поточний контроль знань студентів

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студента є:

 1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

 2. Рівень виконання контрольних робіт.

 3. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

 4. Індивідуальна робота.

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів із 50.

Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темати (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

Студент отримує:

 • 3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному

обсязі без припущення помилок та активній участі в практичних заняттях;

 • 2 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками (1-4 помилки), та активній участі в практичних заняттях;

 • 1 бал при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 70 %), або в повному обсязі, але з помилками (5-10 помилок), та участі в практичних заняттях;

 • 0 балів при невиконанні завдань за темою та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

Кожному студенту, в разу необхідності, може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

2. Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" 4 семестра передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі – 1, 2, 3, 4), підготовка тексту або творче завдання за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичні тести та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темами Модуля 2. Студент проходить тестування по кожній із програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів. Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

 • 5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

 • 4 бали – якщо студент припустився до 4 помилок;

 • 3 балів – якщо студент припустився до 6 помилок;

 • 2 бали - якщо студент припустився більше 6 помилок;

 • 0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання: презентація позааудиторного читання – від 0 до 5 балів. Виконання завдань з аудіювання у фонетичній лабораторії та їх презентація входять до складу оцінки за самостійну роботу студента. Завдання та відмітка про його виконання вноситься до картки самостійної роботи студента. Завданнявключає перегляд (аудіювання наявних навчальних матеріалів, фільмів, новин, тощо).

4. Контроль індивідуальної роботи: Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту самостійної роботи), належне виконання якого оцінюється в п’ять балів.

Студент отримує:

 • 5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання для індивідуального опрацювання;

 • 4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-5 помилок), або безпомилковому, але неповному (не менше 70%) виконанні завдання;

 • 3 бали при повному виконанні завдання при наявності 6-10 помилок, або неповному виконанні завдання (60-50%);

 • 0 балів при невиконанні завдання, або при наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

5. Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Дисципліна “Іноземна мова За ПРоФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

ІСПИт

Порядок оцінювання поточної успішності студентів протягом семестру

Максимальна оцінка – 50 балів

Блок1 + Блок 2 + Блок 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]