Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MATERIALI_DO_MODUL_NOYi_KONTROL_NOYi_ROBOTI_Z_F...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
95.23 Кб
Скачать

МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

1. Визначте центральну проблему філософського знання. Наведіть приклади аналізу цієї проблеми в історії філософії.

2. Назвіть основні специфічні риси філософського знання.

3. Що таке світогляд? Назвіть основні типи світогляду і дайте їх порівняльну характеристику.

4. Назвіть основні складові філософського знання та проблеми, які вони досліджують.

5. Яке місце займає філософія серед інших форм світогляду?

6. Дайте характеристику основних функцій філософії.

Основними функціями філософії вважають: світоглядну, методологічну та культурологічну функції. Світоглядна функція полягає у тому, що, опановуючи філософію, людина відтворює певний погляд на світ, розширює знання про світ, людство, суспільство. Характер її уявлень про світ сприяє визначенню певної мети. Їх узагальнення створює загальний життєвий план, формує ідеали людини. Світогляд не може бути лише сумою знань. У світогляді відбувається певне ставлення до світу. Світогляд має спрямовувати поведінку, діяльність людини у сфері практики і в пізнанні. Але коли світогляд починає виконувати роль активного регулятора діяльності, то виступає й у ролі методології. Методологічна функція дозволяє визначити напрямок наукових досліджень, орієнтуватися у різноманітності процесів і явищ, аналізуючи їх з певних теоретичних позицій. Філософські знання допомагають формувати методологічну культуру мислення вченого. Методологія - це сукупність найбільш загальних ідей та принципів, що застосовуються у вирішенні конкретних теоретичних та практичних завдань, це й наукове обґрунтування, розробка ідей та принципів, шляхів та засобів пізнання та практики. Культурологічна функція передбачає експлікацію, раціоналізацію та систематизацію. Експлікація призначена для виявлення найзагальніших ідей, уявлень, форм досвіду. Тут важливе місце займають: практичні (праксеологія), пізнавальні (гносеологія), ціннісні (аксіологія) категорії; вчення про буття онтологія; теоретичне усвідомлення ставлення до світу та людини. Раціоналізація полягає у відображенні в логічній формі результатів людського досвіду. Систематизація — теоретичне відображення сумарних результатів людського досвіду. Інші вчені до основних також зараховують гносеологічну, інтегративну, аксіологічну, критичну ф-її. Гносеологічна функція виявляється у розробці і виборі засобів і методів вивчення та зміни предметного світу або суспільства з урахуванням діючих законів та особливостей об'єкту. Інтегративна функція полягає в об'єднанні практичного, пізнавального і ціннісно-орієнтованого дос­віду життя людей. Це важлива умова збалансованого розвитку суспільного життя. Критична функція у системі культури реалізується наступним чином. У процесі суспільного розвитку або при реалізації складних наукових проблем люди відмовляються від застарілих поглядів та уявлень, стереотипів, цінностей, хибних світоглядних настанов. Філософія допомагає усувати помилки, звільнитися від застою, віджитих догм. Аксіологічний характер філософських знань виявляється у допомозі людині визначити цінності і самоцінності життя, моральні принципи, гуманістичні ідеали. Це особливо важливе в умовах загострення глобальних проблем сучасності, коли актуальними стають світоглядні аспекти різних видів діяльності. Практична: у реальному істор. процесі існує у якості філос. економіки, культури, політики. Прогностична: вона є вченням про ідеали і ймовірність їх реалізації в житті людини і суспільства. Креативна: соме в філософії зявляється те нове що дозволяє розкрити потенціал людини і суспільства. Гуманістична: вона обгрунтовує необхідність любити людину.

7. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток світової філософської думки?

8. Визначте основні риси філософії західноєвропейського Середньовіччя.

9. В чому полягає внесок філософії Відродження в розвиток світової філософської думки?

10. Які підходи до пізнання світу склалися в філософії Нового часу? Які «ідоли», на думку Ф.Бекона, заважають людині пізнавати світ?

11. Раціоналізм Р.Декарта і сучасний ірраціоналізм, їх протистояння.

12. Назвіть видатних представників німецької класичної філософі; та основні ідеї їхніх вчень.

13. Які альтернативні теорії буття Вам відомі?

14. Діалектика буття і небуття в сучасній філософії.

15. На які світи розподіляв буття відомий український просвітник Г.С. Сковорода?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]