Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gotove_pravo.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
91.1 Кб
Скачать

2. Конституційні права і свободи людини і громадянина

Конституційні права й свободи громадян України закріп­лені й гарантовані Конституцією України юридичними, матеріальними, політичними й організаційними гарантіями.

Конституційні гарантії прав і свобод громадян Ук­раїни — це передбачені Конституцією умови й засоби, що за­безпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод громадян України.

До конституційних прав і свобод людини та громадянина належать громадянські, політичні, соціально-еко­номічні та культурно-духовні.

Громадянські права і свободи людини та громадяни­на становлять основу правового статусу. До них нале­жать такі права: на життя, свободу і особисту недоторканність; недоторканність житла; охорону приватного життя; таємність листування й телефонних розмов, поштових та інших повідомлень; захист приватного життя особи; визначен­ня національності; користування рідною мовою.

До політичних належить право брати участь в управлінні справами держави. До політичних прав належать також право на об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав та свобод; право збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи й де­монстрації.

Соціально-економіч­ні права є основою всіх інших прав і свобод. Вони належать до та­ких важливих сфер життя, як власність, трудові відносини, здоров'я, відпочинок, і служать забезпеченню матеріальних, духовних, фізичних та інших соціально-значущих потреб й інтересів особи.

Культурно-духовні права-це суб'єк­тивні права людини в культурній сфе­рі, певні можливості доступу до духовних здобутків свого на­роду й усього людства, їх засвоєння, використання.

До культурних прав і свобод належать право на освіту, сво­боду літературної, художньої, наукової і технічної творчості, на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Кожній людині має бути забезпечена можливість користу­ватися основними правами та свободами. Держава зобов'язана гарантувати реальне здійснення цих прав і свобод усіма дос­тупними їй засобами.

Гарантування прав і свобод людини — це свого роду зов­нішній механізм обмеження влади, яка завжди намагається до посилення своєї присутності в усіх сферах людського життя.

До гарантій конституційних прав і свобод належать права на судовий захист, відшкодування матеріальної та мо­ральної шкоди, знання кожним своїх прав і обов'язків, пра­вову допомогу, а також неприпустимість обмеження консти­туційних прав і свобод людини та громадянина.

Основним засобом захисту прав людини в правовій державі повинен бути суд.

Гарантії чинного в Україні правосуддя закріплені Консти­туцією України. До них належать принци­пи, згідно з якими закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії; ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження; ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]