Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 4 (МФ).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Розділ іі. Міжнародні фінансові ринки

Тема 4. Міжнародний валютний ринок

 1. Суть і структура міжнародного фінансового ринку.

 2. Міжнародні валютні ринки: суть і види.

 3. Ринок євровалют.

Рекомендована література:

 1. Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – С. 29 – 61.

 2. Киреев А.П. Международная экономика: Учеб. Пособие для вузов: В 2 ч. – ч.II: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое прогнозирование. – М., 1999. – С. 157-187.

 3. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навчальний посібник / за ред.. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ., 2003. – С. 34-52.

 4. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С. Шемет та ін..; за ред.. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – с. 123-274.

 5. Школа І.М., Козменко В.М, Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред.. І.М.Школи. – Київ: КНТЕУ, 2003. – С. 334-340.

1. Міжнародний (світовий) фінансовий ринок - це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків. Під світовим фінансовим ринком слід розуміти складне переплетіння, взаємозалежність, інтеграцію національних та міжнародних ринків, що забезпечує перелив грошово-кредитних ресурсів між країнами, регіонами, галузями та окремими суб’єктами бізнесу. Це глобальний механізм, що забезпечує балансування світового попиту і пропозиції на капітал.

Світовий фінансовий ринок історично виникає на базі національних фінансових ринків під впливом концентрації виробництва та капіталу й інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків. Упровадження інформаційних технологій у банківській та фінансовій сферах дало значний поштовх глобалізації фінансових ринків.

Характерні риси світового фінансового ринку:

- величезний обсяг фінансових ресурсів та операцій;

- глобальність, тобто відсутність територіальних обмежень;

- цілодобовий режим операцій;

- залучення до операцій суб’єктів/інституцій із високим рейтингом/репутацією ;

- широкий діапазон використовуваних фінансових інструментів;

- уніфікація правил та стандартів операцій;

- високий рівень використання інформаційних технологій.

Структурні елементи світового фінансового ринку

Світовий фінансовий ринок становить складну, внутрішньо структуровану систему. Хоча єдина, загальноприйнята класифікація цієї системи ще не склалася, найчастіше виділяють чотири головні елементи світового фінансового ринку:

 1. валютний ринок;

 2. ринок боргових зобов’язань (облігації);

 3. ринок титулів (або прав) власності (акції, депозитарні розписки);

 4. ринок похідних фінансових інструментів (деривативів).

Існує умовний поділ світового фінансового ринку на два великі сектори - кредитний та інвестиційний. В останні десятиріччя відбувається бурхливий процес трансформації кредитних операцій в операції з цінними паперами, який дістав назву “сек’юритизація кредитів”. Сек’юритизація - це процес перетворення малоліквідних фінансових активів на інструменти ринку капіталів, що придатні для продажу. На суми виданих кредитів банки випускають цінні папери і продають їх. Цей механізм дає змогу знизити кредитні ризики та забезпечити приплив грошей у банк до настання термінів погашення кредиту.

Елементи міжнародного фінансового ринку є надзвичайно взаємозалежними і взаємопов’язаними, що ускладнює виділення їх в окремі категорії (рис. 4.1).

Сукупність кредитно-фінансових установ акумулює величезні маси грошових ресурсів по всьому світові. Потім ці ресурси через кредитні та інвестиційні механізми перерозподіляються між країнами, даючи потужний імпульс подальшому зростанню концентрації та централізації капіталу.

Світові потоки фінансових ресурсів під впливом конкурентної боротьби через інституційний механізм світового фінансового ринку спрямовуються в ті сфери та регіони світової економіки, де на них відчувається найбільший попит, а отже є можливість отримати найбільші прибутки.

Світовий фінансовий ринок

Міжнародні

валютні ринки

Міжнародні

грошові ринки

Міжнародні

ринки капіталів

Міжнародні ринки боргових зобов’язань

Міжнародні ринки титулів (прав) власності

Міжнародні кредитні ринки (ринки банківських кредитних зобов’язань )

Міжнародні ринки боргових цінних паперів (міжнародні ринки облігацій)

Міжнародні ринки цінних паперів

Рис. 4.1 Взаємозв’язок елементів світового фінансового ринку