Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 4 + ДЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
79.87 Кб
Скачать

2.7. Тематика та зміст індивідуальних науково- дослідницьких завдань (індз) студентів

Тематика ІНДЗ

 1. Розробити тест для оцінювання економічного способу мислення.

(2). Як забезпечити ефективне засвоєння інформації?

З. Користуючись методом «рольових тріад» розробити рольові вправи з

проблем: попит і пропозиція; визначення ціни товару; безробітний у центрі зайнятості; брутальні засоби (прийоми) у підприємництві; педагогічні конфлікти.

(4). Студент вчиться стільки, скільки вчить сам себе і на скільки викладачі зуміли навчити його організувати самостійну працю.

(5). Як боротись зі списуванням.

(6). Які форми контролю і оцінювання ви вважаєте найбільш ефективними в економічному навчанні?

Тема 4.

Науково-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін

 1. Методичні особливості створення навчальних планів і робочих програм.

 2. Оцінка ефективності навчальних планів.

 1. Методичні особливості створення навчальних планів і робочих програм

До системи науково-методичного забезпечення викладання входять такі складові:

 • викладачі з їх професійними знаннями та навичками педагогічної майстерності;

 • програми, підручники, навчально-методичні посібники тощо;

 • лекції, уроки та практичні заняття різних видів;

 • системи контролю, самоконтролю та оцінювання успішності учнів, студентів, дорослих;

 • передові методики і засоби навчання і таке інше.

До складу НМЗ входять основні державні документи (навчальні плани, навчальні програми, навчальні предмети та навчальні посібники), а також інші інформаційно-методичні матеріали (ІММ) та форми оцінювання рівнів цих матеріалів. Це також інформаційні матеріали, вказівки, робоча навчальна програма, стандартні методичні карти навчальних занять, модель засвоєння бази знань теми, рівні засвоєння економічних знань, педагогічні доручення (питання, завдання, задачі тощо).

Зміст освіти визначається в Україні такими державними документами, як навчальні плани, навчальні програми, підручники.

Навчальний план - це державний нормативний документ, який визначає навчальне навантаження студентів, його розподіл за семестрами, відділеннями, спеціальностями. Навчальний план встановлює перелік навчальних предметів, кількість годин, відведених на кожний предмет, кінець і початок навчального року.

Навчальна програма - це державний документ, в якому розкривається зміст освіти з кожного предмета і визначається система наукових знань, світоглядних і морально-етичних ідей, практичних умінь і навичок, якими необхідно володіти студентам. Існує кілька способів побудови навчальних програм: 1) лінійний; 2) концентричний; 3) модульний. При модульному способі побудови навчальної програми зміст кожної навчальної теми ґрунтується за такими напрямами: орієнтаційний; методологічний; змістовний; операційно-діяльнісний; контрольно-перевірочний.

Навчальний предмет - це один з головних засобів освіти. Він являє собою педагогічно адаптований зміст основ будь-якої галузі діяльності, логічно організовану структуру теорій з рекомендаціями шляхів їх застосування на практиці.

Навчальний посібник - це книга, зміст якої повністю відповідає навчальній програмі; або ж розглядає окремі теми навчального предмета; або ж містить емпіричний матеріал, що служить закріпленню основного теоретичного

матеріалу. До навчальних посібників належать: хрестоматії, словники, збірники вправ і задач тощо.

Логіка кожного навчального предмета повинна відображати: зміст науки; оптимальну логіку викладання навчального матеріалу; напрями практичного використання знань; проблемність викладання; реалізацію міжпредметних зв’язків тощо.

Навчальний план у перекладі з латинської означає «шлях колісниць, що біжать». Це шлях знань, зростання й розвитку. Навчальний план - це чітко сплановане і скоординоване навчання, метою якого є успішне досягнення студентами певних знань і навичок, а також практичне застосування цих знань.

У нормативному навчальному плані створюється каркас навчального плану, в основі якого лежать стандарти зі знань, навичок, умінь і моделей поведінки в найбільш типових економічних ситуаціях. Уявлення про результати навчання мають і учні, і вчителі, і батьки (можливо, вони часто не збігаються). Оцінки слугують доказом навчальних досягнень академічних цілей, а також використовуються для корекції навчальних планів і програм. Таким чином, навчальний план є єдиним цілим, в якому в систематизованому вигляді логічно пов’язані між собою основні частини теми плану з їх методичним забезпеченням.

Робота будь-якого педагога починається з визначення його власної позиції щодо змісту, програми, методики викладання, учнів. Викладач сам собі має відповісти на запитання:

 1. Яка його основна стратегічна мета?

 2. На чому він сконцентрує свої зусилля?

 3. Навколо чого він об’єднає різноманітну інформацію з ринкової економіки, бізнесу та менеджменту?

 4. Які економічні, етичні та правові особливості кожної навчальної теми?

 5. На який максимальний результат він розраховує?

 6. Якими мінімальними знаннями він буде задоволений?

Систематична робота з добору матеріалу для вивчення

економічної дисципліни втілюється насамперед у розробці навчальної програми курсу. Ці програми є обов’язковим документом, що використовується викладачами та учнями як база для вивчення даної дисципліни.

У програмі формулюються мета та завдання вивчення навчальної дисципліни, подаються її стисла характеристика, короткий зміст тем лекційного курсу, зміст практичних та семінарських занять, форми самостійної роботи й контролю знань, науково-методична література. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.

Кожна проблема навчальної дисципліни трансформується в лекцію або урок з конкретної теми. При цьому весь курс можна уявити у вигляді куба або багатогранника, що складається з окремих навчальних тем - модулів.

Готуючи кожну навчальну тему, дуже важливо її структурувати. На наш погляд, найлогічнішою є така структура:

 • схема основних понять;

 • тези навчальної інформації;

 • завдання різних видів;

 • тести.

Усе це необхідно вписати в каргу методичного забезпечення уроку або лекції.

Структура та зміст навчальних планів - це суттєве, але «вузьке місце» у вищій економічній освіті як з точки зору змісту цих планів, так і структури навчальної роботи.

Всім відома тенденція до дроблення курсів (часто під конкретного викладача). Створення великої кількості міні-курсів призводить до зниження системності знань студентів, складності проведення тренінгових занять і виконання комплексних завдань, а також перевантаження студентів.

Важливим недоліком навчальних планів є відсутність належної гнучкості, вибірковості дисциплін, слабка орієнтація на погреби ринку праці.

Робоча навчальна програма дисципліни є нормативним документом вищого закладу освіти, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі типової програми дисципліни відповідно до навчального плану. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу під час вивчення спільних для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та «технологію» оцінювання знань студентів.

Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає «ідеологію» змісту освіти та організації навчального процесу, визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри, на її основі розробляються посібники (методичні комплекси) для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне опанування програмного матеріалу.

До робочої навчальної програми входять такі складові:

 1. мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі;

 2. тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за формами навчання (денна, вечірня, заочна) та видами занять відповідно до навчального плану;

 3. зміст дисципліни за модулями і темами (інколи з планами лекцій);

 4. плани семінарських (практичних) лабораторних занять;

 5. організація самостійної роботи;

 6. індивідуальні завдання;

 7. система контролю та оцінювання знань;

 8. набір методик активізації процесу навчання;

 9. рекомендована література (основна й додаткова).

До навчально-методичного комплексу економічної дисципліни входять:

робочі програми курсів; підручники або навчальні посібники; практикуми та тренінги із самостійної роботи; тести для навчання та контролю засвоєння предмета; наочний та роздатковий матеріал; ситуаційні та навчальні ігри та ін.