Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZADAH_.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.08.2019
Размер:
890.88 Кб
Скачать

Задача №1

На основі даних під-ва "Червона зірка" 2003-2005 рік зробити аналіз ліквідності під-ва за

допомогою таких показників:

Показники

01.01.2003

01.01.2004

01.01.20051

Усього оборотні активи

28990

33749

55294

Усього поточні зобов'язання

7781

9210

21228

Виробничі запаси

10850

9387

12639

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

15

9

9

Незавершене виробництво

4907

5239

4493

Готова продукція

8836

12613

19200

Товари

230

226

2952

Поточні фінансові інвестиції

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти в націон. валюті

16

340

132

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноз валюті

"

106

Відповідь:

Показник

Норм. знач.

На поч. 2003р.

На поч. 2004 р.

На

поч.2005 р.

Коефіцієнт покриття

>1

3,73

3,66

2,6

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6 – 0,8

0.53

0,68

0,75

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0 збільшення

0,002

0,037

0,010

Чистий оборотний капітал, тис грн..

0 збільшення

21209

24539

34066

Коефіцієнт покриття становить на початок 2003 року 3,37 та 3,66 на кінець 2003 року, на кінець 2004 року показник становить 2,6. Це свідчить про перевищення оборотних активів над поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнт швидкої ліквідності має таке нормативне значення як 0,6-0,8, а ми на початок 2003 року маємо 0,53, на кінець 2003 року - 0,68, і на кінець 2001 - 0,75.Це свідчить про покрашення оборотності активів підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2003 та 2004 роки більше нуля та задовольняє нормативне значення і має приріст відповідно - 0,0349 та -.0,027. .Можна сказати, що невелику частину короткострокових зобов'язань за необхідності можна буде погасити негайно, але в 2004 році спостерігається зниження показника.

Чистий оборотний капітал має досить великий приріст і дорівнює в 2003році 3330 тис.грн, та 2004 році - 9527 тис.грн, це означає, що з кожним роком в галузі оборотних

коштів стає все більше.

Задача 2

На підставі наведених даних про господарську діяльність підприємства розрахувати такі

показники:

• коефіцієнт зносу основних засобів;

• коефіцієнт покриття;

• коефіцієнт абсолютної ліквідності:

• коефіцієнт платоспроможності;

• коефіцієнт маневреності власного капіталу;

Та зробити аналіз роботи підприємства.

Назва показника

Значення на поч. року

Значення на кін. року

Первісна вартість

6776071

7015052

Знос

3814050

3976619

Поточні фін. інвестиції

20769

5563

Грошові кошти в націон. валюті

19108

20669

Грошові кошти в іноз. валюті

10766

9587

Всього оборотні активи

2339561

3037959

Власний капітал

3017514

3042872

Всього поточні зобов'язання.

2167203

2715935

Баланс

6278150

7060863

Розв'язок:

Показник

Нормативне значення

На поч. року

На кін. року

Коефіцієнт зносу

зменшення

0,56

0,57

Коефіцієнт покриття

.>1

1.0Н

1.12

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0, збільшення

0,023

0,01

Коефіцієнт платоспроможності

> 0,5

0.5

0,43

Коефіцієнт маневреності власного

капіталу

>0

0.06

0.10

Аналіз та висновки про динаміку зміни показників на початок і на кінець року.

1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

Показник показує, що основні засоби зношені на 56 % порівняно з первісною їх

вартістю.

Менеджерам треба проаналізувати динаміку зносу основних засобів, щоб в певний

момент замінити їх або зробити капітальний ремонт, щоб не зустрітися з проблемами які

можуть вплинути на динаміку виробництва підприємства загалом. Хоча спостерігається

позитивна тенденція до зменшення цього показника. Так він зменшився з 57% до 56%.

2. Коефіцієнт покриття.

Аналізуючи даний показник можна встановити, якою мірою оборотні активи покривають короткострокові пасиви. За нормативним значенням цей коефіцієнт повинен бути більше 1.В нашому випадку показник більше одиниці, хоча і спостерігається незначне Його зменшення з 1.12 до 1,08. Отже головним висновком для підприємства може бути те, що оборотні активи покривають оборотні пасиви і підприємства зможуть у будь-який момент в даний період забезпечити виплати по зобов'язанням.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

За нормативним значенням цей коефіцієнт повинен бути більше 0.

Моя галузь по виробництву кольорових і дорогоцінних металах є ліквідною, хоча і

відбулося зменшення показника з 0.01 до 0,023, і може задовольняти свою заборгованість

як короткострокову так і довгострокову тим самим підвищуючи свій рейтинг та довіру

кредиторів.

4. Коефіцієнт платоспроможності (автономії).

В нашому випадку цей показник змінився з 0,43 до 0,5, що не є позитивним. Отже, діяльність підприємства галузі повністю є автономною, тобто поточна господарська діяльність не повністю може задовольнить: вимоги кредиторів і виходячи зі значення

показника яке перевищує нормативне значення можна прогнозувати що у кінці періоду за

наявності сприятливих умов господарювання підприємства галузі дійдуть ао

нормативного значення.

5.Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

Підприємства галузі забезпечують на момент, що аналізується, маневреність власного

капіталу, підвищуючи додатній ефект від господарювання даної галузі.

Задача 3

Здійсніть аналіз структури і динаміки основних фондів. Визначте показники онов­лення І вибуття основних засобів.

Показник

Залишок на початок періоду

Введено основних засобів

Виведено основних засобів

Залишок на кінець періоду

Абсолютне відхилення

Будівлі

14987

2570

0

17577

2Т0

Споруди

618

0

120

498

-120

Машини, об­ладнання

19114

8713

3478

24349

5235

Транспортні засоби

3527

1250

976

3801

274

Інші види основних засобів

430

0

146

284

-146

Всього осно­вних засобів

38676

12633

4720

46489

7813

Сума зносу

9450

*

*

12100

0

Розв'язання

Частка активних осно­вних засобів

0,59

0,79

0,94

0,44

-0,15

Коефіцієнт зносу

0,24

0,26

+0,02

Коефіцієнт оновлення

0,27

Коефіцієнт вибуття

0,12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]