Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Тема 7. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Завдання 19. Методичний прийом документування у системі бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти основи первинного обліку господарських операцій на підприємствах та вимоги до оформлення первинних документів, уяснити ознаки класифікації документів, які застосовують в системі бухгалтерського обліку.

 1. Складемо видатковий касовий ордер:

___________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Код за УКУД

Видатковий касовий ордер

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видано ____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _____________________________________________________________________________________

(прописом)

«___» ______________ 199 __ р. Підпис

За _________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Видав касир __________________________

 1. Складемо авансовий звіт про використання коштів на відрядження:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

   1. №440

Назва підприємства

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _________ аванс. звіт _________________ 200 р. На суму ______________ грн. документів ___________________ 200 р. ПІДПИС___________

Відділ

Посада

Проводка

Цех

Професія

200__ р.

П.І.Б.

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

__________ від 200_ р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

Сума

200_ р.

Залишок

попереднього авансу

(за наявності)

ПІДПИС

Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

Звіт перевірено

1.

Розділ

пар. ст.

КРЕДИТ

2.

До затвердження

3.

грн.

Усього отримано

Дата

200_ р.

Витрачено

Бухгалтер

Залишок

Звіт затверджено в сумі

Перевитрата

Додаток_____________документів

(прописом)

_______________200_ р.______________________

( підпис)

Залишок унесений

у сумі

грн.

за касовим ордером

від

200_ р.

Перевитрата видана

_________200_­ р. Підпис __________________ Перелік документів наведено на звороті.

Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ____ (грн.) = несвоєчасно повернута сума ____(грн.) Х 15:100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку _____(грн.)=не повернута сума ____(грн.) Х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”):100.

Сума штрафу ____ (грн.) = не повернута сума ____(грн.) Х 15:100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________ Дата складання розрахунку _______ 200_ р.

З розрахунком ознайомлений: підпис _________________________________ Дата _________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Зворотній бік

Дата

Пор. № док.

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет

рахунок

карт

Усього

Підпис підзвітної особи _________________ Дата ____________

 1. Складемо прибутковий касовий ордер (форма № КО-1):

 1. Визначимо кореспондуючі рахунки за наведеними господарськими операціями (табл. 39)

Таблиця 39

Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період 200_р.

з/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн.

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Сплачені з поточного рахунку бланки Подорожнього листа вантажного автомобіля (100 шт. х 0,60 грн.)

Відображена сума податкового кредиту з податку на додану вартість за оплаченими бланками (60 грн.:6)

Отримані і оприбутковані бланки подорожнього листа –100 шт.

Відображена сума податкового кредиту з податку на додану вартість за отриманими бланками

Оприбутковані бланки подорожнього листа на позабалансовому рахунку (100 шт. х 0,60 грн.)

Списані за актом використані на виробничі потреби бланки подорожнього листа (50 шт. х 0,50 грн.)

Списані видані бланки з позабалансового рахунку (50 шт. х 0,60 грн.).

60

10

50

10

60

25

30

641-1

644

644

631

 1. Класифікувати документи за нижче наведеною формою (табл.40), вказавши класифікаційний вид кожного документу за конкретною ознакою.

Таблиця 40

з/п

Найменування

документів

Класифікаційні ознаки

Місце складан­ня

Призна­чення

Ступінь узагаль­нення

Спосіб викори­стання

Вид звітності

1

2

3

4

5

6

7

Розпорядження на виконання завдання у відрядженні

Видатковий касовий ордер

Авансовий звіт

Подорожній лист вантажного автомобіля, типова форма №2

Платіжне доручення

Рахунок-фактура постачальника

Лімітно-забірна картка на відпуск матеріалів у вироб­ництво

Відповідь на питання:

 1. Що таке бухгалтерський документ? Які вимоги ставляться щодо складання і опрацювання документів, зокрема до касових і банківських?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. На якій стадії документообігу здійснюється бухгалтерська перевірка документів за їх формальною і змістовою достовірністю?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. На основі якого документа можуть бути списані з підзвіту матеріально-відповідальної особи використані бланки документів суворої звітності?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. На яких рахунках здійснюється облік бланків суворої звітності за вартістю придбання і за номінальною вартістю?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як класифікуються документи за ознакою змісту відображених у них господарських операцій?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У чому полягають відмінності накопичувальних і зведених документів?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]