Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Robochy_zoshit_Rozvedennya

.pdf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.03.2016
Размер:
3.39 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТВППТ Кафедра генетики, годівлі тварин та біотехнології

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для лабораторних і практичних занять з дисципліни “Розведення тварин

для студентів денної та заочної форми навчання факультету ТВППТ

напряму підготовки 6.090102 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Студента_________________

Курс________Група_______

Миколаїв - 2010

2

УДК 636. 082 (075.8)

Робочий зошит підготували:

завідувач кафедри генетики та розведення тварин, Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НААНУ, доктор сільськогосподарських наук, професор Коваленко Віталій Петрович (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); академік-секретар, чл.-кор. НААНУ, доктор сільськогосподарських наук Рубан Сергій Юрійович;

завідувач кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, професор, доктор сільськогосподарських наук Гиль Михайло Іванович (Миколаївський державний аграрний університет); доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, кандидат

сільськогосподарських наук, доцент Іванова Олена Вільямівна (Миколаївський державний аграрний університет); доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, кандидат

сільськогосподарських наук Баркарь Євген Володимирович (Миколаївський державний аграрний університет).

Рецензенти:

завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор Нежлукченко Т.І. (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, кандидат

сільськогосподарських наук, доцент Трибрат Р.О. (Миколаївський державний аграрний університет).

Рекомендовано до видання:

методичною комісією факультету технології виробництва і переробки продукції

тваринництва Миколаївського ДАУ, протокол № __ від"

 

" 2010р.

Відповідальний за випуск:

доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, професор Гиль М.І. (Миколаївський державний аграрний університет)

Редактор Миколаївський державний аграрний університет

Підписано до друку

 

Умов. друк. ар.

 

Тираж

пр.

Формат

Друк офсетний.

Обл. – вид. арк.

 

Зам. №

 

Редакційно-видавничий відділ Миколаївського державного аграрного університету

54010 м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9

3

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

4

Модуль 2. Походження сільськогосподарських тварин

5

Модуль 3. Онтогенез сільськогосподарських тварин

14

Модуль 4. Конституція, екстер’єр, інтер’єр

23

Модуль 5. Вчення про породу

38

Модуль 6. Продуктивність сільськогосподарських тварин

39

Молочна продуктивність

39

М’ясна продуктивність

43

Вовнова продуктивність

45

Яєчна продуктивність

46

Робоча продуктивність

49

Відтворна продуктивність

50

Модуль 7. Оцінка і відбір тварин

51

Оцінка за походженням

51

Оцінка плідників за якістю нащадків

59

Відбір та моделювання його наслідків при масовій селекції

67

Модуль 8. Племінний підбір

75

Модуль 9. Методи розведення

83

Чистопородне розведення

83

Схрещування

89

Гібридизація

94

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

97

ДОДАТОК А

98

ДОДАТОК Б

99

ДОДАТОК В

100

ДОДАТОК Д

101

4

ВСТУП

Робочий зошит є допоміжним засобом для засвоєння дисципліни “Розведення тварин”, набуття певних навичок по вирішенню конкретних проблем кожного модуля дисципліни.

Загальний план і структура робочого зошита складені в такій послідовності, що засвоєння кожного модуля вимагає опрацювання попереднього і кожний наступний – випливає з попереднього. Тобто, завдання побудовані у відповідності до програми та принципів викладення теоретичного курсу.

Робочий зошит є додатком до методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів, а методичні підходи до виконання певних завдань пов’язані з методичними рекомендаціями по кожному модулю, що викладені у “Практикумах з розведення с.–г. тварин”: під редакцією Ю.Я. Борисенка та інші – М.: Колос, 1984. – 256с., під редакцією А.М. Дубініна – Луганськ, 2006. – 324с. та Ю.Ф. Мельник, К.А. Найденко, М.М. Майборода та інші – К.: Видавничий відділ НАУ, 2005. – 221с.

Перед кожним лабораторним заняттям студент зобов’язаний опрацювати теоретичний матеріал по темі конкретного модуля та вивчити методичні підходи до виконання конкретного завдання.

По кожному виконаному завданню студент робить детальний аналіз отриманих даних та формує висновки, після чого робота захищається.

5

Модуль 2. Походження сільськогосподарських тварин

Тема 1. Одомашнення сільськогосподарських тварин

Завдання 1. Скласти словник 50 ключових слів – термінів, що зустрічаються в тексті підручників: “Розведення с.–г. тварин” під редакцією М.З. Басовського та Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г.

“Разведение сельскохозяйственных животных” та стосуються питань другого модуля.

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________

10.___________________________________________________________________

11.___________________________________________________________________

12.___________________________________________________________________

13.___________________________________________________________________

14.___________________________________________________________________

15.___________________________________________________________________

16.___________________________________________________________________

17.___________________________________________________________________

18.___________________________________________________________________

19.___________________________________________________________________

20.___________________________________________________________________

21.___________________________________________________________________

22.___________________________________________________________________

23.___________________________________________________________________

24.___________________________________________________________________

25.___________________________________________________________________

26.___________________________________________________________________

27.___________________________________________________________________

28.___________________________________________________________________

29.___________________________________________________________________

30.___________________________________________________________________

31.___________________________________________________________________

32.___________________________________________________________________

33.___________________________________________________________________

6

34.___________________________________________________________________

35.___________________________________________________________________

36.___________________________________________________________________

37.___________________________________________________________________

38.___________________________________________________________________

39.___________________________________________________________________

40.___________________________________________________________________

41.___________________________________________________________________

42.___________________________________________________________________

43.___________________________________________________________________

44.___________________________________________________________________

45.___________________________________________________________________

46.___________________________________________________________________

47.___________________________________________________________________

48.___________________________________________________________________

49.___________________________________________________________________

50.__________________________________________________________________

Завдання 2. Надати назви основних центрів одомашнення, вказати які види тварин були одомашнені у кожному з них та які тварини з цих видів мають моноцентричне походження (рис. 1). На контурній карті двох півкуль земної кулі позначити основні шість центрів одомашнення.

Назва центру

Види тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Рис. 1. Основні центри одомашнення тварин

8

Рис. 1. Основні центри одомашнення тварин

9

Тема 2. Походження сільськогосподарських тварин

Завдання 3. Намалювати схему походження основних видів сучасних свійських тварин. Дати характеристику каріотипу.

Завдання 4. Дати коротку характеристику диких предків та родичів основних видів домашніх тварин:

а) дикі предки та родичі великої рогатої худоби, ареал їх розповсюдження та біологічні властивості;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10

б) дикі предки та родичі свійських свиней;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

в) дикі предки та родичі сучасних порід овець та кіз;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

г) дикі предки та родичі коней;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

д) дикі предки та родичі домашньої птиці (курей, качок, гусей, індиків).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]