Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Безкровна Н. Бровко Г. Гордієнко І.та інш. Това....doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
862.21 Кб
Скачать

Література

1. Колесник А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1990. – 228с.

2. Смирнова Н.А. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров. – М: Экономика,1989. – 351с.

3. Джафаров А.Ф. Товароведение плодов и овощей: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика,1985. – 280с.

4. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів. – Київ: вища школа, 1994 – 237с.

5. Коробкина З.В. Вкусовые товары. – М.: Экономика,1986. – 208с.

6. Габриэльянц М.А., Козлов А.П. Товароведение мясных и рыбных продуктов.- М.: Экономика, 1986. – 408с.

7. Бухтарева Э.Ф., Ильенко-Петровская Т.П., Твердохлеб Г.В. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных товаров. М.: Экономика, 1985. – 296с.

З М І С Т

Стор.

Передмова 3

Тести для контролю знань по темам:

Тема 1. Теоретичні основи товарознавства

продовольчих товарів ( Дітріх І.В.) 4

тема 2. Реологічні властивості харчових продуктів

(Кудінова О.В.) 18

Тема 3. Зерноборошняні товари (Гордієнко Г.С.) 26

Тема 4. Плоди, овочі і продукти їх переробки

(Дятлов В.В., Кудінова О.В.) 38

Тема 5. Крохмаль, цукор, мед і кондитерські вироби

(Бровко О.Г.) 52

Тема 6. Смакові товари (Породіна Л.В.) 64

Тема 7. Молоко і молочні товари (Безкровна Н.З.) 79

Тема 8. Жирові продукти (Ракова В.П.) 88

Тема 9. М’ясо, м’ясні і яєчні товари (Молоканова Л.В.) 103

Тема 10. Риба і рибні товари (Цибульник Л.В.) 118

Література 134

Навчальне видання

Безкровна Неоніла Захарівна канд. техн. наук, доцент

Бровко Ольга Гаврилівна – канд. техн. наук, доцент

Гордієнко Ганна Степанівна – канд. техн. наук, доцент

Дітріх Ірина Вікторівна – канд. хім. наук, доцент

Дятлов Володимир Васильович – канд.техн. наук, доц.

Кудінова Олеся Володимирівна – канд. біол. наук, стар. викл.

Молоканова Лілія Василівна – канд. техн. наук, доцент

Породіна Людмила Володимирівна – стар. викл.

Ракова Валентина Петрівна – стар. викл.

Цибульник Лариса Владленівна – канд. техн. наук, доцент

Товарознавство продовольчих товарів

( українською мовою)

Збірник тестів

для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

денної та заочної форм навчання

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план – 2004р., позиція №

Підписано до друку 2004р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

_____________________________________________________________

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31, Тел.: (062) 337-93-61

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів продукції ДК № 1106 від 5.11.2002р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.