Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка нирс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
567.3 Кб
Скачать

Перелік можливих тем науково-дослідної роботи з дисципліни „Економіка паці і соціально-трудові відносини” Укладач – к.Е.Н., доцент Ганзенко Петро Михайлович

 1. Еволюційне поняття і сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин.

 2. Місце СТВ у системі відносин ринкової економіки.

 3. Соціальна справедливість та становлення допоміжних соціально-трудових відносин.

 4. Дослідження портативної бази соціального партнерства в Україні.

 5. Дослідження сучасних тенденцій на ринку праці.

 6. Дослідження тенденцій розвитку показників, що характеризують криву Лоренцо та коефіцієнта Джині на прикладі ринку праці Херсонщини.

 7. Проблеми регулювання ринку праці.

 8. Сучасні тенденції у сфері діяльності.

 9. Нормативи та норми праці, їх структура та класифікація.

 10. Кадри підприємства, їх склад і структура.

 11. Тенденції формування фонду робочого часу підприємства.

 12. Організація праці у суспільстві та на підприємстві.

 13. Класифікація умов і характеру праці за ступенем важкості, напруженості, небезпечності і шкідливості.

 14. Робота здатність, працездатність робітників та продуктивність їх праці.

 15. Резерви і фактори підвищення продуктивності праці.

 16. Організація заробітної плати на підприємстві , дослідження елементів тарифної системи.

 17. Державне та договірне регулювання заробітної плати.

 18. Планування та аналіз продуктивності праці, чисельності персоналу.

Список рекомендованої літератури з дисципліни „Економіка паці і соціально-трудові відносини”

 1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці: Навч. посібник - К.: Знання - Пресс, 2002. – 313 с.

 2. Буряк Економіка праці та соціально-трудові відносини.­ – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.

 3. Ганзенко П.М., Шарко М.В. Основи економіки праці. Навчальний посібник. – Херсон: ХДТУ, 2002 – 101 с.

 4. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособ. – К.: Кондор, 2003. – 463 с.

 5. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.: КНЕУ, 2003. – 200 с.

 6. Погосян Г.Р., Жуков Л.И. „Экономика труда”-М.: Экономика 1991. – 380 с.

 7. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. -М.: Изд-во МГУ, 1996. – 624 с.

 8. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. – 360 с.

 9. Васильченко В. С, Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. — К., 2000.

 10. Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.П. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / Ін-т соціол. НАНУ. — К., 1999.

 11. Жуков В.І., Скуратівський В.А. Соціальне партнерство в Україні: Навчальний посібник — К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 12. Колот A.M. Проблеми становлення та розвитку соціально-трудових відносин в Україні // Україна: аспекти праці. -2000. - №3.

 13. 13 Колот A.M. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових

 14. відносин //Україна: аспекти праці - 2002. - №5.

 15. Моніторинг соціальних процесів в Україні /За ред. І.К. Бондар, Г.В. Ярошенко, В.І. Науменка, Н.А. Соколенко. — К.: Знання, 1999. – 264 с.

 16. Рынок труда и доходы населения: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Волгина.М.: Филинъ, 1999.

 17. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика. — К.: Вид-во УАДУ, 1997.

 18. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. — М.: ИНФРА-М, 1996.

 19. Современная экономика труда: Монография / Руководитель авторск. кол-ва и научн. ред. В.В.Куликов. Институт труда Минтруда России (НИИ труда). - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.

 20. Соціальне партнерство / СВ. Бакуменко, І.Є. Левенець (кер. авт. кол.): Навчальний посібник. — К., 1999. – 235 с.

 21. Українець С.Я. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток //Україна; аспекти праці. 1999.

 22. Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М.Пула, М. Уорнера. — СПб.: Питер, 2002.

 23. Генкин Б. М. Экономика и социология труда. Учеб. для вузов. - М.: Изд-во НОРМА - ИНФРА: М, 1999. – 380 с.

 24. Горілий А. Г. Основи економіки та соціології праці: Навч. посібник. - К.: НМК ВО,1992. - 240 с.

 25. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення - К.: Праця. 1997. – 290 с.

 26. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 337 с.

 27. Владимирова Л.П. „Экономика труда”. Учебное пособие. Издательский дом Дашков и Ко . - М.: 2000. - 220с.

 28. Тимош І.М. Економіка праці: навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 347 с.

 29. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП, 2005. – 320 с.

 30. Ганзенко П.М. и др. Оценка социально-экономических потерь в сфере труда на промышленных предприятиях. – Херсон: ОАО НИЦ «Темп», 1990. – 44 с.

 31. Рофе А. И. Научная организация труда: Учеб. пособ. - М.: Изд-во «МИК», 1998. – 200 с.

 32. Абрамов В. М. та ін. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Колот. - Одеса: ОКФА, 1995. – 210 с.

 33. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник К.: МАУП, 1997.

 34. Эренберг Р.Дж., Смыт Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: МГУ, 1996. – 800 с.

 35. Закон України "Про підприємства в Україні" // Закони України. - Т.1. — К.: Ін-т законодавства, 1996.

 36. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. -Т.6. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

 37. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. - Т.8. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

 38. Закон України "Про зайнятість населення//Закони України. -Т.1-К.: Ін-т законодавства, 1996.

 39. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Закони України. - Т. 19. — К.: Ін-т законодавства, 2000.

40 Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України. - Т. 15. — К.: Ін-т законодавства, 1999.

41 Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. — К.: Праця, 1997.

42 Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919 — 1956, Т.1.—Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

43 Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1957 — 1990, Т.2. — Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.