Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка нирс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
567.3 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури з дисципліни „Стратегічний маркетинг”

 1. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 150 с.

 2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навчальний посібник. 2-ге видання, доп. – Львів: “Альтаір-2002”, 2003, - 272 с.

 3. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг:2-е издание, перераб. И доп.. – Санкт-Петербург: «питер», 2002, - 448 с.

 4. Мк-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – С.-Пб.: «питер», 2000, - 320 с.

 5. Бельтюков Е.А., Некрасова Л.А. Выбор стратегии развития предприятия: Учебное пособие. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 279 с.

 6. Джон Фахи. Алан Смити. Стратегический маркетинг и ресурсный поход к фирме / Маркетинг и реклама / Маркетинг и реклама. – 2000 г. - № 5, 6, 7, 8, 9

 7. Руслаан Плис. Ресурс, который всегда с вами / Маркетинг и реклама. – 2002. - №2

 8. Зозульов О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні / Маркетинг в Україні. – 2002. - №4.

 9. Перція В.М. Дев’ять кроків українського неймінгу / Маркетинг в Україні. – 2002. - №4

 10. Пастухов В. Стратегическое планирование на предприятии / Экономика Украины. – 2000. - №11.

 11. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика. – 2001, - 320 с.

 12. Зархин М. Практика франчайзинга. Преимущества и недостатки / Маркетинг и реклама 2002. - № 7-8, - с. 37-41.

 13. Черепов Л. Франчайзинг и интеллектуальная собственность / Маркетинг и реклама. – 2002. - № 7-8.

 14. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

 15. Ромат Е.В. Маркетинговые исследования. – Харьков: Студцентр. – 2001, - 352 с.

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „Економіка підприємства”

Укладачі – старший викладач Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна,

старший викладач Семернікова Ірина Олександрівна

 1. Проблеми визначення та обґрунтування напрямів діяльності підприємств.

 2. Складові елементи ринкової інфраструктури.

 3. Мета створення, особливості та ефективність діяльності добровільних та інституціональних об’єднань підприємств.

 4. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

 5. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

 6. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу: мотивація та процедура створення, механізм функціонування.

 7. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

 8. Концепція якості трудового життя: сутність, основні положення, соціальне значення.

 9. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

 10. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірми.

 11. Конкурсно-контрактна система найму працівників фірми.

 12. Сучасні проблеми амортизаційної політики.

 13. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

 14. Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства.

 15. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти.

 16. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств.

 17. Сучасна політика ресурсозбереження та ефективність її здійснення.

 18. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу в сучасних умовах.

 19. Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України.

 20. Основні підходи економічного обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання.

 21. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання.

 22. Інноваційні стратегії зарубіжних і вітчизняних фірм.

 23. Тенденції формування національного науково-технічного потенціалу.

 24. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура та основні показники.

 25. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

 26. Малі фірми в системі господарювання розвинутих країн.

 27. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва на підприємствах України.

 28. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

 29. Сучасні проблеми соціального захисту працівників підприємства.

 30. Розвиток системи стратегічного планування та бізнес-планування за ринкових умов господарювання.

 31. Державне економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств шляхом застосування досконалої системи їх оподаткування.

 32. Сучасні тенденції реформування податкової системи в Україні.

 33. Оцінка маркетингового потенціалу фірми.

 34. Міжнародні системи сертифікації та національні системи якості.

 35. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності у підприємницькій діяльності фірм.

 36. Формування внутрішньо фірмової політики оплати праці.

 37. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

 38. Можливі напрями вдосконалення ціноутворення.

 39. Державна політика оподаткування та прибутковість підприємств.

 40. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємств.

 41. Економічна безпека у системі діяльності фірми за ринкових умов господарювання.

 42. Об’єктивна доцільність створення та функціонування служби безпеки фірми за ринкових умов діяльності.

 43. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання.

 44. Практика та ефективність санації господарюючих суб’єктів.

 45. Організаційно-економічні процедури підприємств-банкрутів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.