Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка нирс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
567.3 Кб
Скачать

Перелік можливих тем науково-дослідної роботи з дисципліни „Макроекономіка” Укладач – к.Е.Н., доцент Тарасюк Алла Василівна

 1. Економічне мислення: роль і місце в структурі суспільної свідомості.

 2. Зміст реальної економіки і розвиток макроекономіки: особливості і взаємосв’язок.

 3. Протиріччя і їх роль в соціально – економічному розвитку.

 4. Проблеми ефективності національної економіки в ринкових умовах.

 5. Гроші і їх роль в економіці. Рівновага на грошовому ринку.

 6. Інфляція: причини виникнення і методи боротьби з нею.

 7. Електронні гроші і форми їх використання.

 8. Аналіз законів грошового обігу, сформульованих І. ФІшером і К. Марксом.

 9. Еластичність і структура оподаткування.

 10. Національний ринок і його рівновага.

 11. Проблеми регулювання пропорцій суспільного виробництва в ринковій економіці.

 12. Пост кейнсіанські моделі зростання (Е. Домара, Р,Харрода).

 13. Загальна рівновага – умови функціонування національної ринкової системи.

 14. Економічне зростання і якість життя.

 15. Фактори, котрі впливають на споживання населення.

 16. Роль інвестицій в розвитку макроекономіки.

 17. Використання принципу акселерації при аналізі циклічних коливань.

 18. Зміни в економіці циклічного (нециклічного) характеру і дострокові тенденції.

 19. Методи аналізу ринку праці. Сегментація ринку праці.

 20. Бюджетний дефіцит і інфляційний податок.

Список рекомендованої літератури з дисципліни „Макроекономіка”

 1. Аллен Р. Математическая экономия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1963.

 2. Аркин В. И., Евстигнеев И. В. Вероятностные модели уравнения и эконо­мической динамики. — М.: Наука, 1979.

 3. Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.

 4. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. — М.: Наука, 1984.

 5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело ЛТД, 1994.

 6. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика. — 2-е изд., перераб. и доп. ~ СПб.: Изд. С.-петерб. ун-та эконом, и финансов, 1997.

 7. Гантпмахер Ф. Р. Теория матриц. — М.: Наука, 1967.

 8. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. — М.: Изд-во иностр. лит., 1963.

 9. Горбачук В. Макроекономічні методи. — К.: Альтернрес, 1999.

 10. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1997.

 11. 3am В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной эко­номической теории. — М.: Мир, 1999.

 12. Иванилов Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. — М.: Наука, 1979.

 13. Интриллигатор М. Математические методы оптимизация и экономическая теория. — М.: Прогресс, 1975.

 14. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Оптимальные решения в экономике. — М.: Наука, 1972.

 15. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и эконо­мике. — М., 1964.

 16. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Классика эконо­мической мысли: Пер. с англ. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 17. Колемаев В. А. Математическая экономика. — М.: ЮНИТИ, 1998.

 18. Ланкастер К. Математическая экономика. — М.: Сов. радио, 1972.

 19. Leontief W. W. Input-Output Economics. — New York: Oxford University Press, 1966.

 20. Леонтьев В. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и полити­ка. — М.: Изд-во полит, лит., 1990.

 21. Lorenz H.-W. Nonlinear Dynamical Economic and Chaotic Motion. - 2-d ed. -В.: Springer, 1997.

 22. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической дина­мики и равновесия. — М.: Наука, 1973.

 23. Моделирование народно-хозяйственных процессов. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

 24. МоришимаМ. Равновесие, устойчивость, рост. — М.: Наука, 1972.

 25. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.

 26. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. — м.: Мир, 1972.

 27. Основы теории оптимального управления / Под ред. В. Ф. Кротова. — М.: Высш. шк., 1990.

 28. Пономаренко О. І. Основи математики фінансів і страхування. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

 29. Пономаренко О. І. Сучасна аналітична політологія. — К.: ВЦ «Київ, ун-т», 2000.

 30. Пономаренко О. I., Перестюк М. О., Бурим В. М. Основи математичної економіки. — К.: Інформтехніка, 1995.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.