Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_zanyattya_z_istorii_pedagogiki.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
57.62 Кб
Скачать

Тема 3. Проблеми формування особистості в зарубіжній педагогічній теорії і практиці

Мета: розкрити суть ідеалу особистості, народженого в умовах капіталістичної суспільно-економічної формації; показати взаємодію загальнолюдських, національних і класових компонентів культури в різних педагогічних системах.

Основні поняття: пансофія; природне і вільне виховання; виховання джентльмена; теорія елементарної освіти; принципи природвідповідності, культуровідповідності, самодіяльності у вихованні; прагматизм; екзистенціалізм; неопозитивізм; неотомізм.

План

 1. Я.А. Коменській про гуманістичний ідеал особи Нового часу.

 2. Розвиток Д.Локком буржуазно-демократичної концепції особистості.

 3. Модель формування особистості в педагогічній утопії Ж.-Ж. Руссо.

 4. И.Г.Песталоцці про цілі, зміст і методи виховання гармонійно розвинутої особистості.

 5. Погляди А. Дистервега на взаємодію загальнолюдського і національного у формуванні духовно багатої особистості.

 6. Різноманіття концепцій формування особистості в зарубіжній педагогічній науці.

Питання для самоконтролю

 1. У чому сутність теорії виховання пан софа?

 2. Які основні риси особистості джентльмена?

 3. Чому педагогічна теорія Ж.-Ж.Руссо має назву природного і вільного виховання?

 4. У чому состоїть діалектика внутрішньої взаємодії складових частин елементарної освіти особистості?

 5. Які основні принципи виховання людини по А.Дистервегу?

 6. Назвіть основних представників зарубіжних педагогічних теорій кінця Х1Х – початку ХХ ст.

Творчі завдання

 1. Підберіть тези із робіт Я.А.Коменського, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, А.Дистервега, які дають узагальнений портрет особистості Нового часу.

 2. Порівняйте трактовку принципу природо відповідності у різних педагогів ХУП – Х1Х ст. Доведіть важливість наукових знань про особистості розвитку дитини для правильної організації виховного процесу.

 3. Чому педагогічна система Д.Локка, не дивлячись на свою елітарність, носила прогресивний історичний характер?

 4. В традиціях радянської педагогіки так звані буржуазні концепції виховання людини завжди характеризувалися в негативному плані. Які позитивні ідеї педагогічних теорій ХХ ст. ви можете назвати?

Теми рефератів

 1. Цілісність людської особистості в пансофічному вихованні Я.А.Коменського.

 2. Взаємозв’язок виховання і культури в педагогічних теоріях Ж.-Ж.Руссо і А.Дистервега.

 3. Моральне виховання в педагогічній концепції Д.Локка.

 4. Проблеми трудового виховання в педагогічній системі Ж.-Ж.Руссо.

 5. Проблеми трудового виховання в педагогічній системі Й.Песталоцці.

Література

1. Коменский Я.А. Великая дидактика. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С.83, п.18; С. 85-87 гл. VI; С.96-97, гл. Х-ХI; С.100-101, гл.ХII, п.1,2; С.123-124, п.14, 15, 16, 17-20; С.131-132, гл. ХХХ – п. 1-6; С.136-141. гл. ХХIII.

2. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы. – Избр. произведения. В 2-х т.– М., 1982.

3. Коменский Я.А. Пампедия //Я.А.Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 106.

4. Руссо Ж.-Ж. Эмиль или О воспитании //Я.А.Коменский, Д. Локк,

Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 203-236.

5. Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода //Я.А.Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 280-304.

6. Локк Д. Мысли о воспитании //Я.А.Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 163 – 194.

7. Песталоцци И.Г. Лебединая песня //Я.А.Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 304 – 322.

8. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Я.А.Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое наследие. – М., 1988. – С. 353-414.

9. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981, С. 475-526.

Історія педагогіки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]