Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pravovedenie-metodichka.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
194.05 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Правознавство

Методичні вказівки для підготовки

до семінарських і практичних занять

для студентів денного навчання

УДК

Рекомендовано

Вченою радою Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля,

протокол №____ від "__"________2011 р.

Луганськ, 2011

Розділ 1. Загальні положення

Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний зміст провідних галузей права України.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з цілісним комплексом знань про сутність держави й права, їх функції, систему органів управління державою, систему галузей права і систему законодавства України; висвітлення основних понять і принципів окремих галузей права – конституційного, адміністративного цивільного, сімейного, кримінального і трудового; прищеплення студентам навичок користування законодавчими актами.

Завданням вивчення дисципліни є:

  • формування комплексу знань про державу й право, їх функції, систему органів управління державою, систему галузей права і систему законодавства;

  • розвиток навичок орієнтування в сучасному законодавства й співвідношення його положень з реальним станом правопорядку в країні;

  • вироблення вміння застосовувати нормативно-правові акти на практиці в професійній діяльності, а також для вирішення життєвих ситуацій;

  • розвиток законослухняної особистості студентів.

Програма курсу „Правознавство” передбачає засвоєння значного за обсягом матеріалу за досить обмежений час. Дані методичні рекомендації дозволяють зорієнтуватися в ньому й надають чіткі настанови щодо якісної підготовки до практичних і семінарських занять. Крім того, розроблені навчальні завдання й методичні поради сприяють глибшому засвоєнню теоретичних знань і ефективнішому прищепленню навиків практичного застосування норм законодавства.

Структуру методичних рекомендацій складають сім розділів: загальні положення; тематичний план з курсу „Правознавство”; методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять; перелік питань для підготовки до модульних контролів; рекомендована література.

Ціль проведення семінарських і практичних занять: вивчення положень чинного законодавства; поглиблення найбільш важливих теоретичних знань, їх засвоєння, прищеплення комплексу практичних навичок, необхідних для професійного й громадянського становлення, контроль знань.

З метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих у процесі навчання, вироблення вмінь застосовувати теоретичні знання й норми законодавства при аналізі й характеристиці правових об’єктів, явищ і процесів автором були розроблені навчально-аналітичні завдання. Пропонується складання схем, таблиць, розв’язання змодельованих спірних ситуацій та інших видів робіт, які передбачають дослідження норм чинного законодавства.

Поточний контроль здійснюється в формі перевірок завдань, виконуваних під час практичних занять, тестування, понятійних диктантів, відповідей на питання за відповідною темою. Оцінювання здійснюється за дванадцятибальною системою.

Підсумковий контроль здійснюється в формі заліку. При складанні заліку студент повинен відповісти на два запитання з курсу дисципліни.

Розділ 2. Тематичний план з курсу „Правознавство”

з/п

Найменування тем

Кількість годин за видами занять

УСЬОГО

у тому числі

Самостійна робота

Аудиторні

із них

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

1.

Поняття й сутність держави

10

4

6

4

1.1

Держава: її сутність й основні ознаки

2

2.

Право в системі соціальних норм

10

4

6

4

2.1

Сутність і соціальна цінність права

2

3.

Основи конституційного права України

10

4

6

4

3.1

Предмет і метод конституційного права України

2

4.

Основи адміністративного права України

10

4

6

4

4.1

Особливості адміністративно-правових відносин

2

5.

Основи цивільного права України

8

4

4

4

6

Основи сімейного права України

9

5

4

2

6.1

Загальні положення цивільного й сімейного права України

2

7.

Основи трудового права України

9

5

4

2

7.1

Предмет і метод трудового права України

2

8.

Основи кримінального права України

9

5

4

2

8.1

Основи кримінально-правового регулювання

2

9.

Основи процесуального права України

9

5

4

2

10.

Основи екологічного права України

8

8

УСЬОГО

90

48

42

28

10

4

Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]