Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА ДЛЯ КУРСОВОЙ НОВА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

27

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно – педагогічних технологій

Кафедра економіки підприємства

«Затверджую»

Директор інституту

Хоменко В.Г._____________________

«____»______20_______ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”

Для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Освітньо – кваліфікаційний рівень : бакалавр

Розглянуто на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол №________ від ________

Завідувач кафедри _____________ Саєнко Г.В.

2011

Методичні рекомендації щодо написання і захисту курсової роботи з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві” для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємств

Рецензенти:

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств (протокол № від________ 20 р.)

Затверджено на засіданні Навчально-методичної Ради Університету

(протокол №__ від “__” _________ 20 р.)

ЗМІСТ

стор

Вступ……………………………………………………………………………….

4

2. Етапи виконання курсової роботи………………………………………

5

2.1.Вибір теми курсової роботи

5

2.2.Ознайомлення з літературними джерелами

6

2.3.Складання плану курсової роботи

7

2.4.Проведення досліджень і написання тексту роботи

7

2.5.Остаточне оформлення курсової роботи

8

3. Вимоги до оформлення курсової роботи………………………………….

9

3.1.Оформлення заголовків…………………………………………………..…..

9

3.2.Нумерація сторінок і структурних частин…………………….…………….

10

3.3.Таблиці і примітки………………………………………….………………....

10

3.4.Оформлення ілюстрацій………………………………………………………

11

3.5.Оформлення цитат……………………………………………………….……

12

3.6.Оформлення списку використаних джерел…………….……………….…..

12

3.7.Подання формул…………………………………………………………….…

12

3.8.Оформлення додатків…………………………………………………………

13

4.Рецензування і захист курсової роботи……………………………………….

14

Додатки

16

ВСТУП

В умовах формування в Україні ринкової моделі господарювання важливого значення набуває формування у студентів вищих навчальних закладів економічного мислення, принципів, методів і підходів до ефективної організації виробничо-господарської діяльності підприємств народного господарства.

Курсова робота з дисципліни

“Планування і контроль на підприємстві”

є складовою частиною навчального процесу, оскільки її виконання передбачено навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю „Економіка підприємства” для студентів усіх форм навчання. Підготовка курсової роботи призводить молодого дослідника до більш глибокого аналізу сучасних явищ і процесів, сприяє тому, що основні положення ринкової економіки можуть стати глибокими переконаннями студента - майбутнього фахівця в галузі економіки.

Курсова робота є одним із видів самостійної роботи студента над вивченням дисципліни. Виконання курсової роботи повинне засновуватися на реальному інформаційному масиві даних. Висвітлення дослідження передбачає поглиблене вивчення однієї із проблем курсу у взаємозв’язку теоретичних положень та їх практичного відображення у результатах виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання; створюється реальна можливість узагальнити теоретичні знання та практичні навички з дисциплін спеціальності „Економіка підприємства” та суміжних дисциплін фундаментальної підготовки фахівців.

Підготовка та захист курсової роботи є важливим способом залучення студентів до науково-дослідної роботи, оскільки вона являє собою самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу розвити творчий потенціал студентів.

Мета підготовки і захисту студентами курсової роботи полягає у засвоєнні та поглибленні теоретичних знань, одержаних у процесі вивчення курсу, і здобутті вмінь застосовувати їх у практичному вирішенні питань економіки й організації промислового виробництва.

Досягнення мети передбачається вирішенням наступних завдань:

  • самостійним пошуком, систематизацією та узагальненням навчальної і наукової літератури за досліджуваною темою;

  • поглибленим вивченням законів України, положень державних органів управління, декретів та інструкцій з питань економічної діяльності підприємства;

  • визначенням чіткої мети і переліку завдань, вирішення яких веде до повного розкриття теми курсової роботи;

  • практичним застосуванням отриманих знань та методичних прийомів аналізу економічних явищ та процесів для пошуку резервів;

- розробкою комплексу заходів, якими реалізуються виявлені резерви для підвищення ефективності виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства, оцінкою ефективності висунутих пропозицій.

2. Етапи виконання курсової роботи

Робота над написанням курсової роботи відбувається впродовж визначеного навчальним планом семестрів її виконання, регламентується рішенням кафедри економіки підприємства і складається з наступних основних етапів:

1. Вибір теми курсової роботи.

2. Ознайомлення з літературними джерелами за темою курсової роботи.

3. Складання плану курсової роботи.

4. Проведення досліджень і написання тексту роботи.

5. Остаточне оформлення курсової роботи.

6. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

З метою забезпечення рівномірної роботи студента кафедрою на початку відповідного семестру розробляється і затверджується графік виконання курсової роботи, який поетапно контролюється науковим керівником і кафедрою в цілому.

Календарний графік виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання надано у додатку А.

На підставі календарного плану кожен студент на початку семестру складає у двох примірниках завдання на виконання курсової роботи і затверджує його у наукового керівника від кафедри разом із планом. Один екземпляр завдання залишається у студента та підшивається до курсової роботи, а другий – у керівника для здійснення контролю та своєчасного інформування кафедри.

2.1. Вибір теми курсової роботи

Вибір теми варто починати зі спільної наради студентів і їх наукових керівників, якими вважаються викладачі, призначені кафедрою для керівництва підготовкою курсових робіт.

При виборі теми доцільно враховувати:

- наукові інтереси студента, попередні дослідження (під час виконання інших курсових робіт, написання наукових доповідей, тез), поглиблене ознайомлення з відповідними літературними джерелами;

- узгодження теми з напрямками наукових досліджень кафедри, наукового керівника студента особисто;

- актуальні поточні проблеми української економіки, які визначаються під час роботи з періодичними виданнями;

- можливості формування інформаційної бази на матеріалах окремого підприємства та інших джерел.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. При виборі напрямку дослідження бажано користуватись запропонованим кафедрою переліком тем (додаток Б), проте він може уточнюватись або доповнюватись за бажанням автора та його наукового керівника.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання статистичних матеріалів промислових підприємств та організацій, де вони працюють, побажань їх керівників, але також згідно з тематикою, визначеною кафедрою. Остаточно вибір тем курсових робіт затверджується відповідним розпорядженням завідувача кафедри.

2.2. Ознайомлення з літературними джерелами

Після вибору теми курсової роботи студент переходить до наступного етапу підготовки курсової роботи – підбору і вивченню рекомендованої літератури з теми. Задачею наукового керівника є організувати роботу студента в руслі раціонального пошуку літературних джерел і, в разі необхідності, допомогти остаточно визначитися з необхідною для роботи бібліографією.

Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного та алфавітного), бібліографічних довідників. Особливу увагу студент має звернути на періодичні видання: економічні журнали і газети, в яких висвітлюються сучасні напрями та тенденції наукових досліджень. Виконання курсової роботи передбачає поглиблене вивчення першоджерел, якими є закони України, положення державних органів управління, методичні вказівки та інструкції, що регламентують економічну діяльність підприємств. Важливо підібрати також джерела зарубіжної літератури, ознайомлення з якими дозволяє розширити уявлення про тему, що досліджується.

Основними місцями роботи студента на даному етапі мають стати читальний зал бібліотеки університету, а також бібліотеки міста, підприємств, організацій.

Слід зазначити, що існують певні правила обробки літератури.

1. Спочатку потрібно ознайомитися з основною літературою (підручниками, навчальними посібниками, статтями теоретичного характеру), а потім – із прикладною літературою (законодавчими актами, постановами, указами, інструкціями, статтями про проведення практичних досліджень).

2. Роботу з літературою потрібно починати від простішої до більш складної. Вивченню статей має передувати вивчення книг, вивченню більш давніх видань – вивчення найновіших джерел.

3. Обробка літератури включає огляд змісту, анотації, потім – розділів, які мають безпосереднє значення для курсової роботи.

4. У процесі опрацювання літератури особлива увага має звертатися на наявні проблеми за темою дослідження, ідеї та пропозиції щодо їх розв’язання, дискусійні питання, наявність критичних точок зору. У подальшому такий підхід дозволить формувати власний погляд на оцінку певного явища або проблеми.

5. Вивчаючи літературу, необхідно робити цитати і виписки найбільш важливих положень, визначень, фактів для того, щоб потім не повертатися до прочитаного. До того ж потрібно по кожній цитаті зазначати першоджерело (авторів, назву праці, видавничі позначки тощо), щоб вірно оформити посилання та список використаних джерел.

Записи зручніше робити на невеликих окремих листках у вигляді:

1) виписок основних положень своїми словами;

2) цитат з вказівкою джерела.

Паралельно з цим доцільно виписувати власні думки, критичні зауваження до тексту, якщо вони виникають. Підібравши таким чином необхідну для дослідження літературу, необхідно її потім уважно вивчити, щоб уявити послідовність викладу матеріалу у своїй майбутній роботі. Також потрібно обміркувати питання про відбір і можливості використання фактичного матеріалу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.