Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання на РГР_2 частина.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
30.88 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології машинобудування і

конструювання технічних систем

Г.О. РАЙКОВСЬКА

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА

І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

Завдання та методичні вказівки

для студентів інженерно-технічних спеціальностей

ІІ частина

"Інженерна графіка"

Житомир 2009

ЗМІСТ

Передмова .....................................................................................................................

3

1

Зміст дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка"

ІІ частина "Інженерна графіка" ……………………………………………………..

4

2

Загальні правила виконання розрахунково-графічних робіт ……………………..

7

3

Індивідуальні завдання на розрахунково-графічні роботи ………………………..

9

3.1

Модуль 3 – Геометричне і проекційне креслення ………………………………….

9

Завдання 1 – Нанесення розмірів ………………………………………………..

9

Завдання 2 – Контур деталі з лекальними кривими і спряженням - "Кулачок"

14

Завдання 3 – Порожнисте геометричне тіло з простими розтинами, аксонометрія моделі з вирізом чверті ………………………………

16

Завдання 4 – Зображення: види, розтини, перерізи (побудова кресленика моделі за її аксонометричним зображенням) ………………………

20

Завдання 5 – Зображення: види, розтини, перерізи (побудова третього виду деталі за двома відомими; розтини; аксонометрію моделі з вирізом чверті) ……………………………………………………….

25

Завдання 6 – Лінії зрізу ………………………………………………………….

34

Завдання 7 – Лінії переходу ……………………………………………………..

36

3.2

Модуль 4 – Технічне креслення ……………………………………………………..

40

Завдання 8 – Кресленик моделі з натури, технічний малюнок ………………..

40

Завдання 9 – Складні розтини ……………………………………………………

40

Завдання 10 – Перерізи, виносні елементи ……………………………………...

55

Завдання 11 – Стандартні нарізні деталі ………………………………………..

67

Завдання 12 – Нарізні з'єднання. Специфікація ………………………………...

70

3.3

Модуль 5 – Машинобудівне креслення …………………………………………….

79

Завдання 13 – Елементи деталей – вали …………………………………………

79

Завдання 14 – Ескіз і робочий кресленик деталі механічного оброблення з натури, технічний малюнок …………………………………………………………

83

Завдання 15 – Ескіз і робочий кресленик ливарної деталі, технічний малюнок …………………………………………………………….

85

Завдання 16 – Робочий кресленик зубчастого колеса ………………………….

88

Завдання 17 – Передача зубчаста (складальний кресленик), специфікація ….

89

3.4

Модуль 6 – Машинобудівне креслення …………………………………………….

91

Завдання 18 – Складальний кресленик – "Опора", специфікація ……………..

91

Завдання 19 – Деталювання кресленика загального виду ……………………..

92

Рекомендована література …………………………………………………………..

96

Додатки ……………………………………………………………………………….

97

Передмова

Інженерна графіка – одна з перших інженерних дисциплін, що вивчається студентами вищих навчальних закладів. Курс інженерної графіки базується на теоретичних та практичних основах нарисної геометрії, яка розробляє методи побудови графічних моделей тривимірного простору на площині. Методи нарисної геометрії мають бути доповнені методами обчислювальної геометрії, які лежать в основі комп'ютерної графіки.

Мета і завдання вивчення дисципліниполягає у розвитку просторового мислення та здібностей до аналізу геометричних форм, засвоєнні основних положень стандартів, опанування кресленням як засобом передачі графічної інформації.

Головні завдання дисципліни:

 • розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних креслениках, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання;

 • сформувати практичні навички оформлення технічної документації;

 • дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів;

 • навчити студентів працювати із стандартами СКД та довідниковою літературою;

 • розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка займає особливе місце в системі інженерно-технічних дисциплін, які формують фахівців у галузі машинобудування, оскільки вона є підґрунтям для їх опанування.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен сформувати у себе систему теоретичних знань у вигляді основних закономірностей, правил, понять, які розкривають зміст даної дисципліни.

Після опанування цієї дисципліни студент повинен знати:

 • способи побудови зображень технічних деталей, виробів тощо;

 • основні положення стандартів щодо оформлення та виконання креслеників, схем і текстових конструкторських документів;

уміти:

 • виконувати і читати зображення предметів на основі методу прямокутного проекціювання;

 • виконувати кресленики деталей, що входять до складаної одиниці;

 • виконувати і читати кресленики за спеціальністю.

Завданням вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є також формування у студентів логіки наукового мислення, системного розуміння і сприйняття матеріалу у взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами та виробничим досвідом, умінням аналізувати зображення на креслениках, аргументувати власні положення.

 1. Зміст дисципліни "нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка іі частина "інженерна графіка"

Вступ

Інженерна графіка як засіб передачі технічної інформації про вироби та їх функції. Загальні відомості про вироби і креслення. Система конструкторської документації. Види виробів і конструкторських документів. Вироби та їх складові частини. Позначення виробів і конструкторських документів.

2.1. Геометричні побудови

Прийоми викреслювання контурів технічних деталей. Спряження. Лекальні криві. Основні правила нанесення розмірів і граничних відхилень (ГОСТ 2.307-68). Ухил і конусність.

2.2. Зображення: види, розтини, перерізи

Загальні правила виконання креслеників (ГОСТ 2.305-68). Призначення й розташування видів. Основні, допоміжні та місцеві види. Розтини прості та складні. Перерізи їх виконання та зображення на креслениках. Умовності та спрощення при виконанні креслеників. Виносні елементи.

2.3. Лінії зрізу, перетину і переходу поверхонь

Зображення геометричних фігур і деталей з формами, що містять лінії зрізу, перетину і переходу.

2.4. Технічне малювання

Загальні положення. Малювання прямих ліній і кутів. Технічні малюнки плоских фігур. Технічні малюнки геометричних тіл. Нанесення світлотіні на поверхні. Технічні малюнки моделей і деталей.

2.5. Зображення і позначення різей

Різь. Класифікація різі. Основні параметри різі. Характеристика стандартної різі загального призначення. Умовне зображення різі (ГОСТ 311-68). Технологічні елементи різі. Умовне позначення різі. Зображення і позначення нарізних деталей (болтів, гвинтів, шпильок, гайок і т. ін.).

2.6. Зєднання

Загальні положення. Зображення та позначення з'єднань:

 • рознімних – різьбових (болтових, шпилькою, гвинтом, трубних); штифтових; шпонкових; шліцьових та інших;

 • нерознімних та умовно-рознімних – зварних, заклепкових, з'єднань паянням, клеєнням та зшиванням.

Поняття про складальний кресленик. Загальні правила виконання складальних креслеників. Специфікація.

  1. Ескізи та робочі кресленики деталей

Ескізи та робочі кресленики деталей. Вимоги до робочих креслеників. Зображення елементів деталей. Нанесення розмірів на ескізах і робочих креслениках. Позначення на креслениках шорсткості, допусків і посадок, покриття та видів обробки. Матеріали та їх умовне позначення.

  1. Передачі

Загальні положення. Умовності та спрощення при їх зображенні. Зубчасті передачі: циліндрична, конічна, циліндрична черв'ячна. Пасова, ланцюгова, фрикційна, рейкова і передача храповим механізмом – загальні відомості. Робочі кресленики зубчастих коліс. Технічні вимоги, написи, таблиці характеристик.

  1. Кресленик загального виду. Складальний кресленик

Кресленик загального виду: його призначення та зміст. Умовності та спрощення на креслениках загального виду. Таблиця переліку складових частин виробу.

Елементи підшипникових вузлів та їх зображення на креслениках.

Деталювання кресленика загального виду.

Складальний кресленик. Розміри, умовності та спрощення на складальному кресленику.

Таблиця 1