Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінар №7.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
245.76 Кб
Скачать

3. Проблема протиракетної оборони для трансатлантичних відносин

Минулі роки відзначилися помітним пожвавленням так званої “проблеми ПРО”. Визначною подією стала відмова нової демокра­тичної адміністрації Б. Обами від розвитку стратегічної системи ПРО США на територіях Польщі та Чехії та зміни планів конфігу­рації нового протиракетного щиту шляхом створення загальної єв­роатлантичної системи ПРО, – процес, який охоплюватиме регіони Східної, Південної і Північної Європи. Проблема протиракетної оборони завжди вважалася однією з ключових у стратегічному діалозі Москви й Вашингтона, особливо у часи «холодної війни», коли їх спільну позицію було відображено у Договорі з ПРО 1972 року, що обмежував можливості розгортання протиракетних систем на територіях кожної з держав. Після розпа­ду СРСР США перетворюються на глобального світового лідера, що супроводжується диверсифікацією викликів їх безпеці, у той час як Росія поступово втрачає наддержавні позиції і найбільш важливою справою для неї залишається збереження переконливості власно­го ядерного стримування, заснованого на стратегічному паритеті з США. Така ситуація пояснює поступове формування різних пози­цій сторін щодо розвитку систем ПРО – активізацію діяльності Спо­лучених Штатів у цьому напрямку і різку протидію цьому процесу з боку Росії. На сьогоднішній день «проблему ПРО» можна розділити на чо­тири основних етапи: • перший – з моменту підписання Договору з ПРО 1972 року аж до початку американських ініціатив про необхідність його перегляду; • другий – з початку американсько-російських консультацій про долю ДПРО й аж до оголошення США про вихід з ньо­го 13 листопада 2001 року; • третій період починається безпосередньо з моменту вихо­ду США з Договору і зняття всіх обмежень на розгортання систем ПРО, наслідком чого стала заява США на початку 2007 року про намір розмістити Третій позиційний район ПРО у Східній і Центральній Європі; • четвертий етап пов’язаний із оприлюдненням планів адмі­ністрації Барака Обами щодо реконфігурації майбутньої ар­хітектури європейської системи ПРО. Активізація зусиль Сполучених Штатів щодо розгортання сис­тем ПРО у Східній Європі спостерігається з лютого 2007 року, коли Вашингтон офіційно повідомив про наміри щодо розширення своєї системи ПРО за рахунок баз у Польщі й Чехії. Головною загрозою, проти якої елементи ПРО мали бути спрямовані, проголошувався Іран – в останні роки Тегеран значною мірою посилив не лише роз­виток своєї ядерної програми, але й зробив значний крок уперед щодо власного ракетобудування. На даний час головний здобуток цієї програми – моделі ракет «Шехаб» («Шехаб-3» із радіусом дії 1500-2000 км вже здатна досягти території держав Південної Єв­ропи) та «Сіджіл» (на даний момент проведені випробування «Сі­джіл-2», радіус дії якої досягає 2500 км). Тегеран продовжує роботу над подальшими модифікаціями обох моделей, які в майбутньому становитимуть загрозу державам Центральної та Західної Європи. Крім того, у лютому 2009 року відбувся запуск першого ірансько­го супутника «Омід», що, фактично, підтверджує серйозність на­мірів Тегерану перетворитись на потужну ракетну державу, здатну у майбутньому, навіть, виробляти міжконтинентальні балістичні ракети.

Отже, одним з головних завданням Вашингтону у першій де­каді нового тисячоліття було проголошено попередження потенцій­ної загрози для своїх союзників по блоку НАТО. Згідно із планами попередньої президентської адміністрації США, яку очолював Дж. Буш-молодший, майбутня інфраструктура ПРО передбачала вста­новлення радару в Чехії та десяти протиракет у Польщі.

Рішення Вашингтона про розміщення елементів ПРО у Поль­щі і Чехії було розцінено російським керівництвом як навмисна й недвозначна акція, спрямована на нейтралізацію російських мож­ливостей удару відплати. Барак Обама, який прийшов до влади під гаслами налагоджен­ня діалогу з Росією, демонстрував готовність до компромісу, яка по­лягала у реконфігурації планів розміщення ПРО у Східній Європі. Вже у вересні 2009 року США повідомили про відмову від «чесь­кого» та «польського» варіантів за рахунок створення нової більш адекватної відповідно іранській загрозі системи.За функціональними характеристиками плани Б. Обами від­різняються від планів попередньої адміністрації тим, що нова сис­тема ПРО США:а) має бути інтегрованою у загальну північно-атлантичну систему ПРО; б) має перехоплювати ракети малого та середнього радіусу дії, тобто такі, що зараз має Іран, проголошений головною ракетною загрозою для Європи; в) географічно розміщена в дещо іншому районі, тобто ближче до кордонів Ірану і водночас подалі від рос.кордонів.

Було вирішено, що оскільки Іран ще не виробляє МБР, вста­новлення у Європі стратегічних систем ПРО GBI, які зараз функці­онують на території США у рамках Національної системи ПРО, на сучасному етапі є недоцільним. Замість них планується розміщення систем “Aegis” з перехоплювачами SM-3 – морського та сухопутного базування. Ці системи були неодноразово випробувані проти ракет малого та середнього радіусу дії, зокрема з 24 випробувань “Aegis” 20 вважаються цілком успішними, що є дуже високим показником ефективності.

Загалом, згідно зі стратегією „поетапного адаптативного підходу” розміщення ПРО планується у чотири етапи – з 2011 по 2020 рік та вважатиметься спільним північноатлантичним про­ектом. У перший та другий етапи системи “Aegis” морського та сухопутного базування буде встановлено на території Румунії (резервними або допоміжними варіантами висту­пають Болгарія та Туреччина). Третій етап передбачає залучення Польщі, на території якої буде розміщено системи SM-3IIB, а також Чехію та Словаччину, втім роль останніх двох держав у майбутній системі ПРО ще не визначена повністю. Четвертий етап передбачає розміщення у Північній Європі також ракет нового покоління SM-3IIB, які доречи матимуть можливості перехоплення не лише ракет середнього та малого радіусу дії, а й МБР15.

Таким чином, оцінюючи еволюцію контурів майбутньої євро­атлантичної системи ПРО, варто зазначити, що підхід адміністрації Б. Обами вбачається цілком продуманим з точки зору нагальних ра­кетних загроз для США та Європи – від можливості перехоплення ракет малого та середнього радіусу дії вже у найближчі часи – аж до блокування МБР, вірогідність створення яких у Ірану зростає піс­ля 2020 року. У той же час, збільшення регіонів розміщення ПРО за рахунок другого та третього етапів «поетапного адаптативного підходу» передбачають залучення Східної та Північної Європи, що надає проекту більше стратегічного значення у протистоянні загро­зам не лише з боку так званих «держав-ізгоїв», а й з боку визнаних ядерних держав.

Ситуація, яка склалася навколо Південно-Східної Європи, дала Північноатлантичному Альянсу усі підстави почати діалог з США щодо створення загальної євроатлантичної системи протиракетної оборони. Насамперед, необхідно зазначити, що ракетна загроза з боку Ірану для Західної та Центральної Європи зараз є в принципі вір­туальною, в той час як Туреччина, Греція, Болгарія та Румунія вже сьогодні можуть стати потенційними мішенями іранської ракетно-ядерної програми. На даний час, згідно заявлених планів, крім Румунії, жодна з держав Південно-Східної Європи не братиме участі у новій конфігурації системи ПРО. Поки що точно не оприлюднений формат участі Туреччини у цій системі. Те ж саме може стосуватися Чехії і Словаччини, участь яких у ПРО загалом передбачається, втім їх ролі поки що не опри­люднюються.

ВАРІАНТИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ.Такі варіанти існують, зокрема можливість співпраці обох сто­рін могла б бути забезпечена у рамках проектів, що не викликати­муть резонансної опозиції з обох боків. 1. Створення Спільних Центрів Обміну Інформацією у Москві й Брюсселі, які би працювали у режимі реального часу. Цей проект приваблює тим, що з одного боку він передбачає встановлення між сторонами «гарячої лінії» з метою запобігання помилкових тривог щодо запуску ракет або невірних підрахунків у епоху розповсю­дження. З іншого боку, поступовий розвиток такої системи міг би бути першим кроком РФ і США поза рамками традиційного вза­ємного стримування, результатом чого стало б створення спільної системи попередження про ракетні загрози, що є типовим лише для воєнних союзників29.

2. Інтеграція процесу прийняття рішень щодо запуску ракет-перехоплювачів шляхом попереднього узгодження комплексу російсько-натовських протоколів, які б регламентували у кожно­му окремому випадку чи буде віддана команда на перехоплення російським або натовським системам. Ці протоколи могли б вико­ристовуватись також військовими НАТО та Росії під час прийняття незалежних рішень стосовно перехоплення балістичних ракет, що сприяло б створенню спільної європейської системи ПРО без необ­хідності мати єдине командування (російське або натовське) над всією системою. У такій системі протиракетні потенціали НАТО і Росії доповнювали б одне одного30.

3. Якщо ж політики Росії і НАТО на чолі з США не наважаться на такі прогресивні кроки, військові могли б узгодити певне об­меження швидкості перехоплювачів майбутньої системи ПРО (до 3,5 км або 2,2 миль за секунду), ідея, яку вже висувала Москва. Мається на увазі, що на відміну від перехоплювачів SM-3 Block І, моделі SM-3 Block ІІ розвивають швидкість до 4,4 км/с, що дозво­лятиме їм у майбутньому використовуватись проти стратегічних ракет31.

Іншим технічним рішенням могли б стати певні обмеження, розроблені Москвою і Вашингтоном, щодо розміщення авіаносців США у Північних морях, зараз, на думку російських експертів, цей варіант вважається єдиним шансом Москви у діалозі з Вашингто­ном. Тобто, лише таку вимогу у вигляді політичних гарантій в прин­ципі можна реально обговорювати з США.

Отже, будь-яка домовленість вимагає від обох сторін певних кроків назустріч одне одному, і насамперед, довіри у взаємному діа­лозі, чого на сучасний момент їм не вистачає.

Прага, 31 травня 2001 – Західна преса продовжує коментувати розбіжності в союзі НАТО, які постали між Сполученими Штатами і їхніми європейськими союзниками із приводу американської програми протиракетної оборони. Оглядачі коментують також деякі проблеми розширення Європейського союзу на Схід і перехід на спільну валюту євро від почтаку наступного року.

Н нараді міністрів закордонних справ країн НАТО і Європейського союзу, яка закінчилася в Будапешті, наголосили на тому, що європейські міністри не прийняли аргументів держсекретаря США Пауела у справі програми протиракетної оборони, яка мала б забезпечити й оборонні потреби європейських країн. Європейські лідери побоюються, що розробка систем протиракетної оборони може підірвати угоду про контроль над стратегічними озброєннями і викликати поновне напруження країн НАТО з Росією. У зв’язку з цим Буша повинен продовжити консультації із союзом НАТО і Росією і таким чином вияснити свої позиції.

Коментатор газети «Уолл стріт джорнел» Джессіка Фуґейт порушує інший аспект взаємин США з європейськими союзниками у рамках союзу НАТО. Адміністрація президента Буша наполягає на якнайшвидшому розширенні НАТО на Схід. На думку оглядачки, якщо президентові Бушу не вдасться домогтися успіху у цій справі, Північно-Атлантичний оборонний союз може опинитися під загрозою (упадку).

Відношення Франції до розгортання американської системи протиракетної оборони в Європі

Тема розгортання Сполученими Штатами Америки елементів системи протиракетної оборони в Європі (пускові системи в Польщі і РЛС в Чеській Республіці) залишається актуальною за причини відсутності одностайної підтримки цих заходів населенням двох держав (неофіційний референдум показав, що 67% чехів, які прийняли в ньому участь, не підтримують розгортання РЛС) і негативного відношення до розгортання з боку Російської Федерації, що було оголошено Володимиром Путіним у Мюнхені і підтверджено ним наприкінці квітня 2007 року в ході засідання НАТО - Росія.

про яку систему протиракетної оборони йде мова: ПРО театру воєнних дій і ПРО захисту населення. Під час перебування в Москві з офіційним візитом 21 лютого 2007 року міністр оборони Франції Мішель Альйо-Марі стосовно питання розгортання елементів американської системи ПРО в Європі заявила, що мова йде саме про протиракетну оборону для захисту населення.

В Європі розвиваються дві програми протиракетної оборони, які є повністю відмінні. Перша програма здійснюється в рамках НАТО і включає численні ініціативи різних розмахів. Друга програма являє собою проект створення в Європі системи протиракетної оборони НАТО.

За першою програмою НАТО розпочало проект ПРО в 1999 році прийняттям рішення про створення протиракетної балістичної оборони активного багатоешелонованого театру воєнних дій (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence, ALTBMD) проти загроз, віддалених на 3000 кілометрів. 18 липня 2005 року Північноатлантична Рада затвердила першу фазу ALTBMD в сумі 403 млн. євро для досягнення до 2010 року можливості покриття “ближньої зони” загроз, розташованих на дальності 1300 кілометрів. Друга фаза стосовно “дальньої зони” на суму 280 млн. євро має бути розпочата після реалізації першої фази і закінчена до 2015 року.

Наприкінці січня 2007 року було оголошено, що переговори з державами Центральної і Східної Європи з можливості інсталяції елементів американської системи ПРО увійшли в більш конкретну фазу. Комплекс системи РЛС на території Чеської Республіки і десяти наземних балістичних ракет-перехоплювачів на території Польщі має бути введений в експлуатацію в 2011 році і передбачає витрати в сумі 3,5 млрд. євро. На цій стадії мова йде про програму, офіційно призначену для захисту інтересів США і їх союзників проти загроз з Середнього Сходу, а не проти Росії, про що заявлено в офіційній декларації США. Зазначені елементи системи ПРО, без сумнівів будуть включені до американської системи управління і забезпечуватимуть американські інтереси.

Франція надає пріоритет розвиткові Європейської оборонної політики і вбачає в ній поступову заміну в перспективі колективній безпеці НАТО. Не виключено, що в майбутньому, із розвитком оборонних можливостей ЄС, Франція наполягатиме на зменшенні ролі НАТО в Європі і в світі, що може призвести до поступового відходу Альянсу з міжнародної арени, чому також сприяє політика США, спрямована на протидію зовнішнім загрозам шляхом створення тимчасових коаліцій. Але чи здатний на сьогодні Європейський Союз забезпечити в повному об’ємі безпеку своїх країн-членів, включаючи й захист від балістичних ракет потенційного противника, яким може бути країна, що підтримує зв’язки з терористичними організаціями і володіє ракетами малого і середнього радіусу дії. Офіційне відношення Франції до політичного конфлікту, пов’язаного з розгортанням наземних елементів американської системи ПРО у Польщі і Чеській Республіці, було оголошене 20 лютого 2007 року речником міністерства закордонних справ Франції, згідно якого: Франція поділяє прагнення Росії, висловлене президентом РФ Путіним в Мюнхені, зберігати існуючі міжнародні юридичні рамки в сфері озброєнь.

Франція не є частиною американського проекту протиракетного щита, але він є суттєвим елементом, який необхідно враховувати в архітектурі європейської безпеки. Франція вважає, що необхідно вирішувати це питання у формі діалогу. Цей підхід регулярно піднімається, зокрема в рамках Ради НАТО - Росія. Якщо Польща і Чехія вирішують співробітничати з США в сфері протиракетної оборони, Франція не висловлюватиме заперечення. Але важливим є те, що має бути діалог, зокрема з країнами, які мають застереження стосовно цього проекту, в першу чергу з Росією.

Проект США з ПРО не повинен послабити базовий принцип, яким, на погляд Франції, залишаються ядерні сили, що є гарантом рівноваги, яка дозволяє уникнути ядерного конфлікту. Тобто, розгортання протиракетної оборони не повинно порушити створену ядерну рівновагу в світі. США має власну доктрину, і Франція не може виступати в опозиції до втілення американських доктринальних проектів. Однак, ці проекти мають бути оприлюднені і обговорені, у випадку зачіпання інтересів інших країн.

Росія і Франція домовились, що проблема ПРО буде обговорена в рамках Ради НАТО - Росія. Таким чином:

1.Воєнно-політичне керівництво Франції не виступає проти заборони розгортання елементів американської системи протиракетної оборони в Європі, вважаючи її на даному етапі єдиною системою, яка здатна забезпечити захист європейських країн від балістичних загроз, які походять з Середнього Сходу і Північної Кореї, та примусити Іран і КНДР піти на поступки в переговорному процесі.

2. Франція висуває до створення системи ПРО обмеження, які продиктовані загрозою порушення ядерного балансу сил у світі. 3. Пріоритетним напрямком для Франції в цій сфері є створення європейської системи ПРО, в першу чергу – системи протиракетної оборони військ на ТВД та європейської космічної системи раннього попередження про пуски балістичних ракет. 4. Франція вважає, що всі проекти розвитку і створення систем протиракетної оборони мають обговорюватись на міжнародному рівні з к раїнами, інтересам яких виникає загроза від їх реалізації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.