Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФР Для ЦПЗО 2011-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
397.82 Кб
Скачать

Тема 10. Валютний ринок (7 год)

 1. Сутність, учасники та структура валютного ринку. Валюта і валютний курс.

 2. Конверсійні операції на валютному ринку.

 3. Валютні деривативи: суть та види.

 4. Міжнародні розрахунки: їх необхідність і роль.

 5. Інкасо та акредитив: сутність, механізм здійснення, види.

 6. Банківський переказ, авансові платежі та розрахунки за відкритими рахунками.

 7. Валютний дилінг у банках.

 8. Валютна політика Національного банку України. Міжбанківський валютний ринок в Україні.

Рекомендована література: 18, 27, 43, 47, 50, 52, 60, 68, 71.

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції (10 год)

 1. Історія створення бірж у західних країнах.

 2. Розвиток фондових бірж в Україні.

 3. Органи управління фондовою біржею.

 4. Учасники фондової біржі.

 5. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

 6. Встановлення ціни на цінні папери.

 7. Види біржових наказів.

 8. Механізм здійснення біржових операцій.

 9. Торговельно-інформаційні системи як інститути позабіржової торгівлі цінними паперами.

Рекомендована література: 8, 14, 30, 31, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 57.

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз (6 год)

 1. Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав. Аналіз надійності і прибутковості корпоративних прав.

 2. Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Методи технічного аналізу:

 • традиційний графічний метод;

 • метод середньої плинної;

 • метод “моментів”;

 • згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

 1. Мета і принципи формування портфеля цінних паперів.

 2. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

 3. Управління портфельним ризиком.

Рекомендована література: 44, 45, 46, 47, 62

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання та критерії оцінювання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає додаткову роботу студента протягом навчального семестру. Метою ІНДЗ є самостійне детальне дослідження окремих проблем функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, а також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи.

ІНДЗ передбачає написання студентами доповідей, рефератів, науково-пошукових робіт, підготовку повідомлень та презентацій, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до науково-практичних студентських конференцій.

Написання доповіді, реферату чи науково-пошукової роботи, підготовка повідомлення або презентації створює для студента можливість самостійно досліджувати інформаційні джерела, в яких висвітлюються проблеми функціонування фінансового ринку як України, так і інших країн світу, узагальнювати представлену інформацію та виділяти основне, вивчати і давати оцінку основним проблемам, шукати шляхи та висловлювати пропозиції щодо їх подолання.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою розвиває навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту критично проаналізувати погляди різних науковців на певну проблему, узагальнити опрацьовані дані, висловити та обґрунтувати власну точку зору на вирішення проблеми, що загалом сприяє розвитку та поглибленню у студента наукового і практичного інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матеріали для участі у науково-практичних студентських конференціях. Для самостійної роботи пропонується написання тез доповіді або наукової статті для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни.

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів:

 • вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи);

 • теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі яких виконується завдання);

 • основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо);

 • висновки;

 • список використаної літератури.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здійснюється за відповідними критеріями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.