Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_groshovo-kreditni_sistemi_2....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
265.22 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю :

 1. Чим різняться системи нагляду за діяльністю банків в окремих країнах?

 2. Назвіть причини та наслідки банківської кризи.

 3. Які зміни відбулись в рейтингу найбільших банків світу після глобальної фінансової кризи 2008 р?

 4. Визначте відмінності у побудові системи страхування депозитів у США та Великої Британії?

 5. Назвіть основні принципи ефективного банківського нагляду.

 6. Роль держави у відновленні довіри до банківської системи.

 7. Назвіть методи макропруденційного регулювання діяльності фінансових посередників.

Тема 4: Грошово-кредитна система сша

Мета: закріплення знань стосовно становлення та історичного розвитку грошово-кредитної системи США, причин краху золотого стандарту і з’ясування ролі долара як резервної валюти у сучасному світі. Визначення структури і принципів функціонування Федеральної резервної системи та особливостей грошового обігу. Формування розуміння становлення, діяльності та змін у діяльності кредитної системи США, висвітлення грошово-кредитної політики, її еволюції та особливостей в сучасних умовах.

Перелік питань для опрацювання:

  1. Історичний розвиток грошово-кредитної системи США.

  2. Федеральна Резервна система, її структура і функції.

  3. Комерційні банки у США.

  4. Небанківські фінансові посередники США.

  5. Грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США.

Теми доповідей:

 1. Провідні банки США в умовах фінансової кризи ті посткризовий період.

 2. Розвиток страхових компаній США та їх роль у фінансовому секторі.

 3. Ринок іпотеки США: проблеми і перспективи.

 4. Долар США – резервна валюта світу.

Література:

 1. Ватаманюк О., Дорош О. Небанківські фінансові інститути в економічній системі США / О. Ватаманюк, О. Дорош // Фінанси України. − 2003. − № 3. − С. 119.

 2. Введение в банковское дело: Учебное пособие / Общ. ред. проф. Г. Асхауер. − М. : Научная книга, 1996.

 3. Вулфел Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч. Дж. Вулфел ; Пер. с англ. − М. : Корпорація «Федоров», 2000.

 4. Долан З., Кемпбелл К., Кемпбелл Р. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная політика / З. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. − М.-Л., 1991.

 5. Єременко О. Міжнародний банк реконструкції та розвитку: держави-члени, ак­ціонерний капітал і розподіл голосів / О. Єременко // Вісник НБУ. − 2005. − № 2. − С. 28.

 6. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

 7. Миллер Р, Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело / Р. Миллер, Д. Ван-Хуз. − М. : ИНФРА-М, 2000.

 8. Полтавська Є. О. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / Є. О. Полтавська. – Харків : Вид.ХНЕУ, 2007. – 112 с.

 9. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч.посібник / В. В. Рисін. – К. : УБС НБУ, 2007. – 119 с.

 10. Трегуб Д. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Конспект лекцій / Д. В. Трегуб. – Харків : ХДЕУ, 2001. – 80 с.

 11. Федеральна резервна система США / переклад з англ. під заг. ред. З. Г. Ватаманюка. – Л. : Атлас, 1996. – 116 с.

 12. Шевчук І. М., Міндрова З. М., Кульчицька Н. С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І. М. Шевчук, З. М. Мінзрова, Н. С. Кульчицька. – Л. : Видавництво ЛКА, 2007. – 176 с.

 13. Гриценко Р. Особливості нагляду за філіями іноземних банків у США / Р.Гриценко // Вісник НБУ. – 2009. − №12. – С. 12.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]