Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_groshovo-kreditni_sistemi_2....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
265.22 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте зміни, що відбулись у грошовій системі Японії у ХХст.

 2. Які основін етапи розвитку грошової системи Японії?

 3. Що сприяло підвищенню курсу єни у 80-90-ті роки ХХст.?

 4. Які банки було створено у країні згідно з законами 1872 і 1897 р.

 5. Яка структура кредитної системи Японії?

 6. Назвіть спеціальні-фінансово-кредитні інститути Японії.

 7. Яке місце посідають державні кредитно-фінансові установи у кредитній системі Японії?

Тема 10: Грошова система Китаю.

Мета: дослідити еволюція грошової системи Китаю. Визначити особливості становлення і розвитку кредитної системи. З’ясування завдань і функції Народного банку Китаю на сучасному етапі розвитку. Визначити роль комерційних банків у економічному зростанні країни, проблеми функціонування фінансового ринку і роль фінансових посередників. Вивчити досвід здійснення грошово-кредитної політики Банкому Китаю.

Перелік питань для опрацювання:

12.1. Перспективи китайського юаня.

12.2. Банківська система Китаю: проблеми та перспективи.

12.2.1. Народний банк КНР.

12.2.2. комерційні банки

12.3. Неабнківські фінансові посередники Китаю.

12.4. Грошово-кредитна політика Народного банку КНР.

Теми доповідей:

 1. China Financial Stability Report. Group of PBC. – Bejin, 2007.

 2. Kumiko Okazaki. Banking System Reform in China / Okazaki Kumiko. − Research. RAND Corporation, 2007.

 3. Yoon Je Cho. The Banking System of the People’s Republic of China. – Seoul: Sogang University, 1999.

 4. Банки Китая // Офіційна інтернет-сторінка UGL Corporation (China) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uglc.ru/china-yuan/bank-of-china.htm.

 5. Голод В. Ю. Монетарна політика Сінгапуру як основа стабільності регіону / В. Ю. Голод // Економічний простір. − 2008. − № 16. – С. 68-79.

 6. Голод В. Ю. Фінансово-валютні відносини Тайваню та КНР на сучасному етапі розвитку / В. Ю. Голод // Економічний простір. – 2008. − № 15. – С. 41-50.

 7. Демчук Б. Стратегічні пріоритети економічного розвитку країн АТР // Б. Демчук // Дослідження міжнародної економіки : Збірник праць. – 2011. – Випуск 1(66). – С. 114-125.

 8. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

 9. Олійник О. Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід) [Елктронний ресурс]. – Режим доступу : www.sinologist.com.ua/ukr/Ch_civil/2009/Олійник.pdf

 10. Пожидаєва О. Банки розвитку у фінансовій системі Китаю / О. Пожидаєва // Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/028.htm.

 11. Череп А. В., Андросова О. Ф. Банківські операції : Навч.посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. − К. : Кондор, 2008.− 410 с.

Тема 10: Грошово-кредитна система Росії

Мета: визначити основні етапи становлення грошово-кредитної системи Росії; з’ясувати характерні особливості грошово-кредитного регулювання в сучасній Росії та визначити особливості функціонування фінансового ринку, його основні страхи та побоювання. Дослідження формування національної валютної системи та її інтеграція у світову.

Перелік питань для опрацювання:

  1. Еволюцій грошової системи Росії.

  2. Становлення кредитної системи Росії .

  3. Банківська система сучасної Росії.

   1. центральний банк Росії: правовий статус та призначення;

   2. види комерційних банків в Росії.

  4. Розвиток фінансового ринку Росії.

  5. Грошово-кредитна політика Центрального банку Російської Федерації.

Теми доповідей:

 1. Фінансова криза в Росії 1998 року : причини і наслідки.

 2. Перспективи рубля як світової резервної валюти.

 3. Реорганізація кредитної системи Росії в умовах відкритої економіки.

 4. Трансформація грошової системи Росії в перехідній економіці.

Література:

 1. Барановський О. Банківський сектор економіки Росії : стан, проблеми, перспективи / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2011 . − №5. – С. 46-50.

 2. Гроші та кредит : Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. − К. : КНЕУ, 2001.

 3. Деньги. Кредит. Банки : Учебник для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. − М. : ЮНИТИ, 2002.

 4. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения:  Учебник / под ред. Л. Н. Красавиной. − М. : Финансы и статистика, 1997.

 6. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки : організаційно-правові засади. − К. : Знання, КОО, 2004.

 7. Полтавська Є. О. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / Є. О. Полтавська. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 112 с.

 8. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч.посібник / В. В. Рисін. – К. : УБС НБУ, 2007. – 119 с.

 9. Трегуб Д. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Конспект лекцій / Д. В. Трегуб. – Харків : ХДЕУ, 2001. – 80 с.

 10. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч.посібник / І. В. Шамова. – К. : КНЕУ, 2001. – 195 с.

 11. Шевчук І. М., Міндрова З. М., Кульчицька Н. С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І. М. Шевчук, З. М. Міндрова, Н. С. Кульчицька. – Л. : Видавництво ЛКА, 2007. – 176 с.

 12. Щербакова Г. Н. Банковские системи развитых стран / Г. Н. Щербакова. − М. : Экзамен, 2002.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]