Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_KURSOVYe_II_kurs.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
699.9 Кб
Скачать

  1. Вимоги до написання та оформлення курсової роботи

Курсову роботу студент повинен написати згідно із затвердженим завданням. Викладення матеріалу має бути конкретним. Під час написання курсової роботи потрібно використовувати нормативні та законодавчі акти за темою роботи, статистичні матеріали. Матеріали з літературних джерел потрібно подавати довільно, своїми словами. Дослівне цитування потрібно супроводжувати відповідними посиланнями на літературні джерела. Викладання теоретичних положень може супроводжуватись відповідними розрахунками, таблицями, графіками.

Курсову роботу потрібно написати від руки. Загальний обсяг роботи – 25-40 сторінок рукописного тексту. Текст має бути лише з одного боку стандартного аркуша. Поля сторінок курсової роботи: ліве – 35мм, верхнє і нижнє – 20мм, праве – 8мм.

Усі сторінки роботи, окрім титульного аркуша та змісту, потрібно пронумерувати у правому верхньому куті арабськими цифрами. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша і закінчується списком використаної літератури.

Взірець титульного аркуша наведено у Додатку А.

У змісті курсової роботи подають назви розділів та підрозділів і вказують сторінки, на яких вони починаються. Якщо в роботі передбачені додатки (розрахунки, копії документів, графіки, таблиці тощо), то інформацію про них подають у змісті після списку літератури. Додатки повинні мати заголовок і порядковий номер арабськими цифрами або великими літерами українського алфавіту. Додатки не включають до загального обсягу роботи, їх потрібно нумерувати окремо. Кожний додаток подають на окремій сторінці. Справа вгорі на першій сторінці додатка пишуть слово «Додаток» і зазначають його номер.

Розділи та підрозділи нумерують арабськими цифрами, після яких ставлять крапку. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу, їхня назва має бути короткою, відповідати змістові та записуватись у формі заголовка. Кожен розділ потрібно розпочинати з нової сторінки.

Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Заголовки не підкреслюють.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми), які подають у складі текстових розділів, нумерують у межах кожного розділу арабськими цифрами, тобто номер ілюстрації містить номер розділу і порядковий номер ілюстрації в межах цього розділу, розділені крапкою. Посилання в тексті на рисунок оформлюють так: (рис.1) Назви рисунків, схем, графіків розміщують знизу під ними по центру.

У разі використання ілюстрацій, поданих у літературних джерелах, треба обов’язково посилатись на відповідне джерело. Це оформляють у формі примітки, тобто біля назви таблиці, графіка, схеми, діаграми, рисунка ставлять позначку «*», а нижче ілюстрації під рискою у примітці вказують джерело.

Наприклад: Примітка: * Джерело: Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008р. – 528с.

Під час використання формул значення символів і числових коефіцієнтів потрібно наводити безпосередньо під формулою, з нового рядка в тій самій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Наприклад:

Текст розділу…

(1.1)

Де In – індекс переоцінки

Вс – справедлива вартість, визначена шляхом експертної оцінки, грн..;

Вз – залишкова вартість об’єкта, грн..

Текст розділу…

При посиланні у тексті на формулу необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, «у формулі 1.1». Формули нумеруються в межах кожного розділу.

Під час написання курсової роботи теоретичні викладення потрібно підтверджувати статистичними даними, які доцільно наводити в таблицях. Таблиці подають після посилання на них, розміщують горизонтально чи, за потреби, вертикально, так, щоб для їх розглядання потрібно було повернути роботу за годинниковою стрілкою (направо). Таблиці мають назву, вимірники, номери граф і рядків. Числові величини в кожній графі повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Якщо всі показники таблиці мають лише одну одиницю вимірювання, то скорочену назву одиниці вимірювання проставляють над таблицею. Заголовок таблиці розміщують посередині. Вище від заголовка над правим верхнім кутом таблиці поміщають напис «Таблиця» із вказанням її номера. Нумерацію таблиць здійснюють в межах розділів арабськими цифрами. Якщо одна таблиця розміщується на двох і більше сторінках, то над іншими частинами пишуть слово «Продовження табл..» із зазначенням її порядкового номера.

Ілюстраційні матеріали (таблиці, тексти допоміжного характеру, інформативні документи), подані в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

Використані під час роботи літературні джерела вказують наприкінці її текстової частини, після висновків. Список літератури подають в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела потрібно подавати після використаної в роботі цитати в лапках, або викладеної думки автора у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера цього джерела в списку літератури, на яке робиться посилання, та сторінки в ньому. Перша цифра вказує номер джерела в списку літератури, друга – зазначає сторінку. Наприклад: [2,33].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]