Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodologia_nauk_doslidz.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
360.45 Кб
Скачать

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукового дослідження

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____0401 психологія____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____8.040101_психологія___________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософського факультету відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2009

Методологія наукового дослідження. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ___0401 психологія_______, спеціальністю _8.040101 _. - психологія___: ________, 2009/10 навч.рік.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Грабовська С. Л., кандидат філос. н. доцент, завідувач кафедри психології,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_____________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó__________, 20__

Ó __________, 20__

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]